Середа, 23.05.2018, 22:43
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Краса і багатство української мови

Шановні шестикласники!

Яку професію ви не обрали б у майбутньому, якби не склалося ваше життя, оцінювати вас будуть передовсім за вашим мовленням, адже все життя людини минає у спілкуванні.

Що ж необхідно для гарного мовлення? Потрібно знати закони мови. Опанувати велику кількість слів, тобто сформувати багатий словниковий запас. Вивчити граматику, щоб правильно складати зрозумілі всім речення й тексти. Навчитися правильно будувати монологи й діалоги. Усвідомлювати роль емоцій в усному та писемному мовленні. Пам'ятати, що найкраще можуть порозумітися люди небайдужі, ті, хто насправді вміють слухати і чути одне одного.

Вивчаючи мову, ви насамперед має те засвоїти найважливіше знання інформаційної доби — науку людського спілкування та взаєморозуміння.

Грамотне, багате, різноманітне мовлення — це не тільки засіб передавання та сприйняття думок і почуттів. Це й вияв поваги до людей, з якими спілкуєшся, до народу, який створив і продовжує творити мову, до своєї держави, до всього навколишнього світу. Українською мовою як державною має бездоганно володіти кожен громадянин України.

Наш підручник допоможе кожному з вас
стати гідним громадянином європейської країни — України!

Орієнтуватися в підручнику вам допоможуть такі умовні позначення:

Правила, які потрібно запам'ятати.
Інформація для ознайомлення та осмислення.

Вправи й завдання позначено так:

виконуємо вдома;
прагнемо знати більше (завдання підвищеної складності);
навчаємося спілкуватися;

здобуваємо й опрацьовуємо нову інформацію за допомогою комп'ютера;
учимося працювати разом (у парах і групах);
учимося бачити й розуміти красу, розвиваємо фантазію й уяву.

Пропуск літери позначено двома крапками — .. ,

пропуск слова — трьома крапками — ...

.
Успіхів вам у навчанні!

ВСТУП

Ключові слова та поняття:

мелодійність і милозвучність мови;
багатство мови;
словниковий склад мови;
граматичне оформлення думки

КРАСА І БАГАТСТВО
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


1.
Прочитайте. Яка думка об'єднує всі речення?

1. Рідна мово моя, що є краще за тебе, що бринить наймиліш і співає ясніш? (І. Калиниченко). 2. Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить (Олександр Олесь). 3. Наша мова українська всім світом визнана за одну з наймелодійніших мов (/. Огієнко). 4. В мені звучиш ти, мово пісенна, лунаєш шумом рідного гаю! Здаєшся звуком сопілки в полі, шелестом верб, калини, тополі (І. Кращук).

Чому автори речень порівнюють звучання української мови з музикою? Співом сопілки? Шелестом дерев?

2.
Прочитайте. Поясніть, у чому полягає краса мови.

Що таке краса? Це привабливість, врода, вишуканість. Якщо в людини це виявляється передовсім через її зовнішність, то в мові — через її звучання, а в українській мові — через її мелодійність і милозвучність.

Милозвучності українського мовлення досягають чергуванням голосних і приголосних звуків, уникненням важких для вимови чи неприємних для слуху поєднань звуків. Милозвучність забезпечує природну для української мови наспівність і гармонійність.

Красу звучання української мови особливо відзначають іноземці. Звичними стали такі означення нашої мови, як солов'їна і джерельна.

З посібника «Культура мовлення.»

Поясніть лексичне значення слова милозвучність.

Назвіть особливості української мови, які забезпечують її милозвучність.

Лексичне значення виділених слів з'ясуйте за поданим у кінці підручника Тлумачним словничком.

Розкрийте зміст прислів'я «Краса людини — в її устах й очах».

3.
Перепишіть, на місці крапок уставляючи прийменники у або в. Поясніть, чим зумовлено ваш вибір.

Жили ... Умані; ... рідному місті; збудував ... Львові;... поштовій скриньці; найсильніший ... команді; увійти ... кімнату.

Від чого залежить уживання прийменників у-в у словосполученнях і реченнях?

Чи впливає чергування у-в на милозвучність мовлення? Як саме?

4.
Перепишіть, вибираючи з дужок сполучник. Свій вибір обґрунтуйте.

Удень (і, й) вночі; місяць (і, й) зорі; річки (і, й) озера; каштани (і, й) осокори; жоржини (і, й) айстри; орел (і, й) сокіл; верх (і, й) низ; батько (і, й) мати; брат (і, й) сестра; щастя (і, й) радість; хто (і, й) як.

Від чого залежить уживання сполучників і—й у словосполученнях і реченнях?

Як упливає чергування і—й на милозвучність мовлення?

5.

Прочитайте словосполучення. Визначте слова, у яких відбулося спрощення й уподібнення приголосних звуків.

Щасливі роки; корисні справи; президентський указ; сучасне агентство; обласна газета; спортивна боротьба; солдатський вишкіл; чукотський мороз; жаліслива мелодія; у цікавій книжці; підспівувати бандуристці; радісний настрій.

Чи належить до засобів милозвучності спрощення в групах приголосних? Уподібнення приголосних? Поясніть. Наведіть приклади.

6.

Перепишіть речення, уставляючи пропущені літери.

1. Усі ми люб..мо нашу співучу та дзвінку українську мову (П. Тичина). 2. Кожне слово — це ніби діамантова намистинка на в..личезному разку нашої пр..багатої мови (І. Цюпа). 3. Українська мова входить до першої двадцятки найб..гатншх за словниковим складом мов світу (Ю. Килимник).

У яких реченнях йдеться про красу української мови? У яких реченнях сказано про її багатство?

7.

Прочитайте. Дайте відповідь на запитання: у чому виявляється багатство української мови? Використайте виділені словосполучення.

Українську мову вважають однією з найбагатших мов світу.

Багатство мови виявляється передусім у величезній кількості слів. Виданий у 70-х роках минулого століття 11-томний «Тлумачний словник української мови» містить понад 134 тисячі слів. «Великий тлумачний словник сучасної української мови», 2009 року видання, зафіксував понад 250 тисяч слів. Однак цей

словник охоплює лише найуживаніші слова. Насправді їх набагато більше.

Нині колектив мовознавців готує новий «Тлумачний словник української мови». Він складатиметься з 20 томів. Уже вийшли з друку два томи цього видання.

В українській мові безліч синонімів, які дають змогу точно й виразно висловити будь-яку думку.

В українській мові існують різноманітні способи словотворення.

Наша мова мас струнку та гнучку граматичну и синтаксичну будову, тобто словозміну та будову речення, у ній обмаль винятків.

Отже, мовою нашого народу можна щонайточніше передавати і найскладніші наукові поняття, і найтонші відтінки переживань людської душі.

З газети «Слово Просвіти»

Уявіть, що вам потрібно виступити на засіданні мовного гуртка з доповіддю «Багатство української мови». Про що ви говоритимете? На основі тексту визначте чотири опорні думки свого виступу.

8.
Прочитайте уривок із наукового тексту.

Особливості «говоріння», манеру ведення розмови передаємо українською мовою дуже різноманітно: говорити, розмовляти, казати, промовляти, балакати, висловлюватися., мовити, ректи, глаголити, бесідувати, бубоніти, бурмотати, щебетати, воркувати, жебоніти, лепетати, цвенькати, просторікувати, белькотіти, варнякати, патякати, верзти, подейкувати, тарахкотіти, гугнявити, мимрити...

Цей кількісно значний ряд слів — своєрідний вияв уваги українців до живого мовлення, а ще — свідчення потреби через слово схарактеризувати мо́вця, оцінити його поведінку й манеру мовлення, визначити особливості інтонування тощо.

За О. Сербенською

Виберіть із уривка слова, які ви вжили б, характеризуючи:
змістовне, правильне й вишукане мовлення;
недосконале мовлення (зі змістовими, граматичними, орфоепічними недоліками). Складіть усно два речення, уживаючи подані в тексті синоніми. Зробіть висновок: яким роблять мовлення синоніми?

Складіть усно два речення, уживаючи подані в тексті синоніми.

Зробіть висновок: яким роблять мовлення синоніми?

9.

Прочитайте. Визначте стиль уривка. Дайте відповідь на запитання: як пов'язані мова і мовлення?

Розрізняють мовлення багате й бідне. Багатим мовлення називають тоді, коли в ньому зрідка повторюються ті самі слова, коли урізноманітнена мовна структура. А це, у свою чергу, залежить від запасу мовних засобів (слів, їхніх синонімів, моделей словосполучень і речень, запасу інтонацій). Багатство мовлення людини залежить, по-перше, від знання нею мови, по-друге, від багатства мови, якою вона послуговується.

Багатство української мови забезпечує можливість висловити свої думки й почуття точно, виразно, образно. Проте необхідно бути обізнаним із різноманітністю граматичних форм слів і синтаксичних конструкцій (речень), навчитися граматично оформлювати думку відповідно до мети й умов спілкування. Важливо опанувати словниковий склад мови, що неможливо без уміння користуватися словниками.

Новий «Академічний тлумачний словник української мови» матиме дві версії — паперову та електронну. Очевидно, спершу кожний том буде представлено в Інтернеті, потім — у вигляді лазерного диска, а відтак черга дійде до книжкового багатотомника. Без нього цей благородний проект буде, ясна річ, не завершеним.

З журналу «Дивослово»

Лексичне значення виділених слів з'ясуйте за Тлумачним словничком, поданим у кінці підручника.

Для чого укладають словники? Які словники вам відомі? Яким словником ви користуєтеся найчастіше? Чому?

Розкажіть про роль словників у житті школяра. Як ви вважаєте, навіщо потрібні словники дорослим людям?

10.

Запишіть речення. У яких із них ідеться про милозвучніст української мови? Які речення увиразнюють її багатство? Поясніть.

1. Процвітай, українська мово, заохочуй красою нас! Що багатший твій слів запас, легше вибрати влучне слово (Д. Білоус). 2. Тож співай, моя мовонько! Кажуть, ти солов'їна (К. Стожук-Андрощук) 3. Дбайливе ставлення до багатства рідної мови мас привчити людину не стирати її барвистості, не обмежувати можливостей (Б. Антоненко-Давидович). 4. Безмежно багатою, гнучкою і досконалою стала наша мова під пером поетів і прозаїків (І.Дзюба).

Визначте слова, ужиті в переносному значенні, витлумачте це значення. Як ви розумієте вислови «багата мова» та «гнучка мова»?

У чому, на вашу думку, полягає дбайливе ставлення до мови?

11. Складіть і запишіть висловлювання на тему «Не бійтесь заглядати у словник!». У творчій роботі використайте матеріал попередніх вправ.


12.
Перепишіть прислів'я, уставляючи замість крапок пропущене слово. Прочитавши подане нижче правило, витлумачте лексичне значення цього слова.

1. Слово до слова — зложиться .... 2. Рідна ... — не полова, її за вітром не розвієш. 3. Без знання чужої... сиди собі вічно вдома.


13.
Прочитайте прислів'я та поміркуйте, про які види мовленнєвої діяльності йдеться в кожному з них. Готуючись до відповіді, скористайтеся схемою «Види мовленнєвої діяльності».

1. Слово вух шукає, щоб у них гніздо звити. 2. Скажеш — не вернеш, напишеш — не зітреш. 3. З розумним розговориться, що меду напиться. 4. Написаного сокирою не вирубаєш. 5. Хто багато читає, той багато знає. 6. Написав писака, що не промита читака.

Прочитайте вголос і запишіть ті прислів'я, у яких ідеться одночасно про два види мовленнєвої діяльності.


13.
Прочитайте народну легенду. Поясніть, що дала чарівна квітка юнакові й чого позбавила його змія. Чи можливе мовлення без знання мови?

Знахар

Один хлопець у ніч на Івана Купала знайшов квітку папороті. Несе її додому, чує, що всі дерева, птахи і тварини розмовляють між собою, і він усе те розуміє. Це цвіт папороті дав йому чарівну здатність розуміти мову тварин і рослин.

З того часу став хлопчина знахарем. Кожна травинка розповідала йому, від якої недуги вона може зцілити. Л пташки розказували, де яка трава росте.

Найбільше ліків знала стара й мудра змія, яка жила у скелі. Свої таємниці вона відкривала тільки молодим зміям.

Дізнався про це молодий знахар і почав учащати до скелі. Сховається серед каміння і слухає розмову між зміями.

Побачила якось стара змія хлопця, розгнівалася на нього і вкусила. Від її отрути знахар не вмер, але онімів. Та мову всього живого, як і раніше, розумів.

Блукав він якось лісом і почув щебетания двох пташок. Колінця їхнього щебету були, як слова. Хлопець їх розумів.

Чула, що царівна тяжко захворіла? — щебече перша пташка.

— Чула. Я знаю, як її вилікувати, відповідає друга.

— А як? А як? — запитує перша.

Завтра вранці випаде така роса, що всі недуги лікуватиме.

Наступного ранку німий хлопець змочив росою в роті — і знову зміг говорити. Набрав він чарівної роси, пішов до царського палацу і сказав цареві приготувати для хворої купіль. Накрапав у ту купіль роси. Скупалася царівна й одужала.

Вдячний цар хотів видати свою дочку за хлопця заміж. Та той бути царевим зятем не схотів, так і залишився знахарем. Багатьох людей той знахар вилікував, багатьом життя подовжив.

Дайте відповіді на запитання: що таке мовлення? Як пов'язані між собою мова і мовлення?

До якого виду мовленнєвої діяльності ви не вдавалися, виконуючи вправу?

Доведіть, що текст легенди містить і монолог, і діалог

Які почуття охопили батька, коли його дочку було зцілено? Що відчували


15.
Роздивіться подану на фо́рзаці підручника схему «Ситуація спілкування». Назвіть складники ситуації спілкування.


16. Поміркуйте, на що потрібно звернути увагу, щоб зорієнтуватися в ситуації спілкування, якщо ви хочете звернутися:

до однокласника з проханням позичити вам орфографічний словник для виконання домашнього завдання;

до керівника шкільного театрального гуртка з проханням дозволити вам узяти участь у виступі на Святі книжки.

Складіть і розіграйте за особами діалог, можливий в одній із окреслених вище ситуацій спілкування.

 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018