Понеділок, 21.05.2018, 19:00
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

Лист МОН 1/9-74, с. 6


Сторінки: 1   2   3   4   5   6

Я У СВІТІ

Об’єктами контролю у курсі є такі суспільствознавчі аспекти:

 • знання, які відображають усі види соціального досвіду (переважно на рівні уявлень і понять)
 • досвід здійснення способів діяльності в соціальній сфері
 • досвід творчого застосування набутих способів діяльності в змінених ситуаціях
 • досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до різноманітних видів діяльності, зокрема навчальної, громадянської.

Вимогами до оцінювання навчальних досягнень учнів визначено:

 • обсяг інформації про предмети, об’єкти і явища соціальної дійсності її якість (знання конкретних фактів, правил чи зв’язків і залежностей)
 • активність (від репродуктивної до творчого вираження) у набутті досвіду спілкування, поводження, взаємодії у праці, навчанні, грі прогнозування результатів власних вчинків випробовуванні різних соціальних ролей
 • вияв інтересу до навколишньої дійсності, надання переваги знанням, які можна здобути самостійно з різних джерел зосередженість на досягненні результату, прагнення до успіху
 • вияви громадянських почуттів у різноманітних ситуаціях (обов’язку, патріотизму, відповідальності тощо).

Навчальною програмою передбачено періодичний, тематичний, семестровий, річний контролі.

Перевірка навчальних досягнень учнів здійснюється під час поточного і тематичного контролю.

Поточна перевірка — динамічна й гнучка перевірка результатів навчання, що супроводжує процес становлення умінь і навичок. Поточна перевірка застосовується на всіх етапах уроку як у фронтальній, так і в індивідуальній та груповій формах різними методами: усної перевірки (бесіда, розповідь учня); письмової перевірки (письмова самостійна робота).

Засобами оцінювання навчальних досягнень учнів під час поточної перевірки можуть бути: текстовий та ілюстративний матеріали, методичний апарат підручника; життєві ситуації до окремих тем; сконструйовані різнорівневі завдання; практичні роботи в практично дієвій формі та на виконання мислительних дій; самооцінювання та оцінювання однокласниками та ін.

Тематична перевірка здійснюється після засвоєння учнями змістових ліній (розділів) на основі поточного оцінювання. Під час тематичної перевірки знання учнів уточнюються, поглиблюються, розширюються, систематизуються. Вона вимагає від учнів максимальної самостійності і здійснюється переважно у письмовій формі (виконання тестових і текстових завдань).

Семестрова оцінка виставляється на основі тематичних балів.

Річний бал виставляється на основі підсумкових балів за семестри.

Оцінювання відбувається за результатами усного або письмового опитування (згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти») відповідно до вимог програми за допомогою бесід, розповідей, дидактичних ігор.

Рівень
навчальних
досягнень
учня/учениці
Бали Характеристика навчальних досягнень учня/учениці
Початковий 1 Учень/учениця розрізнює об’єкти вивчення серед інших і виконує окремі навчальні дії без усвідомлення мети роботи (за зразком, за детальною інструкцією)
2 Учень/учениця фрагментарно відтворює незначну частину матеріалу, має поверхові уявлення про об’єкт вивчення особливо утруднюється в ситуаціях вибору й аргументації правильної поведінки, оцінки вчинків тощо виявляє здатність до елементарного викладу думки
3 Учень/учениця відтворює менше половини навчального матеріалу. Віддає перевагу конкретному перелічуванню фактів, дій, вчинків, утруднюється аргументувати, робити висновки, узагальнення
Середній 4 Учень /учениця знає близько половини навчального матеріалу утруднюється встановити зв’язки й залежності між явищами спрогнозувати результат діяльності людини, вчинків своїх ровесників, ланцюжки походження речей тощо.
Може діяти відповідно до зорової опори, детальної інструкції
5 Учень/учениця розуміє основний навчальний матеріал, може, хоча й неточно, відтворити конкретні факти, правила.
Утруднюється в оцінних судженнях, висловленні власної думки ілюструванні правил прикладами
6 Учень/учениця знає близько половини навчального матеріалу; утруднюється встановити зв’язки й залежності між явищами, спрогнозувати результат діяльності людини, вчинків своїх ровесників, ланцюжки походження речей тощо.
Може діяти відповідно до зорової опри, детальної інструкції.
Відповідь правильна, але недостатньо осмислена й переконлива.
Утруднюється робити узагальнюючі висновки на основі засвоєної конкретної інформації.
З допомогою вчителя може аналізувати, порівнювати, робити висновки, висловлювати оцінні судження
Достатній 7 Учень/учениця правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, підтверджує думку прикладами з власного життя застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях соціальна взаємодія, виконання тривалих (наприклад, проектних завдань) потребують незначного стимулювання і підтримки
8 Обсяг знань в учня (учениці)достатньо повний він (вона) застосовує їх у стандартних ситуаціях прагне встановлювати зв’язки й залежності між окремими явищами, фактами, загалом контролює власну поведінку.
Виявляє інтерес до соціальної тематики, ініціює різноманітні проекти, але не завжди активний у їх завершенні
9 Обсяг знань в учня (учениці)достатньо повний він (вона) застосовує їх у стандартних ситуаціях прагне встановлювати зв’язки й залежності між окремими явищами, фактами, загалом контролює власну поведінку.
Уміє засвоєні цінності, норми поведінки частково застосовувати в змінених ситуаціях
Високий 10 Учень/учениця володіє глибокими і міцними знаннями, шукає додаткову інформацію з інших джерел (книг, довідників тощо).
Виявляє стійкий інтерес до змісту й процесу навчальної діяльності.
Застосовує норми поведінки в змінених ситуаціях, оцінює поведінку власну та однокласників
11 Учень/учениця володіє узагальненими знаннями, користується додатковими джерелами інформації. Використовує їх для постановки й дослідження інших проблем.
Виявляє сприйнятливість до нових знань, випробовує різні шляхи для досягнення результату, прагне успіху.
Виявляє ініціативу в реалізації норм і правил поведінки в класі, спонукає до цього інших
12 Учень/учениця володіє дієвими знаннями, які охоплюють не лише конкретні факти, але й сутнісні характеристики, взаємозв’язки й залежності між явищами в сфері соціального життя (вчинок і наслідки, зв’язок між якістю праці і результатами тощо).
Виявляє сприйнятливість до нових знань, випробовує різні шляхи для досягнення результату, прагне успіху.
Виявляє ініціативу в реалізації норм і правил поведінки в класі, спонукає до цього інших.
Самостійно ставить пізнавальну мету, ініціює нові ідеї, які втілює на практиці (це можуть бути соціальні проекти).
Володіє загальними способами діяльності в межах навчальної програми

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Зміст предмета спрямовано на реалізацію пріоритетних напрямків технологічної освіти — долучення до мистецтва як до духовного досвіду поколінь, оволодіння способами художньо — технологічної діяльності та розвиток творчої обдарованості дитини, її самоконтролю. Діти вчаться працювати з найбільш поширеними та сучасними матеріалами, оволодівають основними прийомами майстерності для того, щоб за короткий час відповідно до власного задуму зробити самостійно або з допомогою дорослих корисний та привабливий виріб.

Важливим завданням трудового навчання є розвиток творчої, активної, креативної особистості, яка має уявлення про технології обробки матеріалів, національні традиції та духовну культуру народу. Опора на інтегрування з іншими навчальними предметами дозволяє здійснити розвивальний характер трудового навчання.

Об’єктами перевірки та оцінювання є:

 • виконання практичних робіт;
 • знання про види, властивості та прийоми обробки різних матеріалів відповідними інструментами та способами; уміння читати просту техніко — технологічну документацію (ескізи, креслення, схеми) та працювати за нею;
 • уміння самостійно аналізувати конструкцію виробу, визначати послідовність виконання дій під час виготовлення виробів; уміння творчо використовувати декоративні та конструктивні властивості форми, матеріалів, кольору для розв’язання конкретних завдань;
 • уміння використовувати різні техніки у відповідності з конструктивною або декоративно — художньою задачею;
 • уміння створювати творчий задум та практично втілювати його у виготовлені виробу;
 • знання про світ професій: їх зовнішні характерні ознаки і результати, інструменти, матеріали і способи праці, мету і умови праці;
 • навички правильного і безпечного користування ручними інструментами і пристосуваннями, економного використання матеріалів.

Виконання всіх практичних робіт на уроках трудового навчання рекомендується оцінювати. При цьому, оцінюватися в балах на розсуд учителя можуть кращі роботи або роботи, при виконанні яких учень проявив старанність та результативність власної діяльності. Разом з тим, рекомендується організувати завершення роботи тим учням, які не встигли закінчити виріб на уроці.

Виявлення рівня знань учнів вчитель може здійснювати за допомогою бесід, розповідей, дидактичних ігор тощо.

Оцінювання здійснюється згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Рівень
навчальних
досягнень
учня/учениці
Бали Характеристика навчальних досягнень учня/учениці
І рівень — початковий 1 Учень/учениця може розпізнавати деякі об’єкти вивчення (матеріали, інструменти, моделі тощо) та називає їх (на побутовому рівні)
2 Учень/учениця описує незначну частину об’єктів вивчення; частково розпізнає інструменти та обладнання для виконання практичних робіт
3 Учень/учениця має фрагментарні уявлення з предмета вивчення; з допомогою вчителя виконує елементарні практичні завдання після детального кількаразового повторення; використовує за призначенням робочі інструменти та обладнання
ІІ рівень — середній 4 Учень/учениця знає окремі відомості, що стосуються практичних робіт; застосовують елементарні прийоми роботи інструментом; може повторити за зразком певну операцію
5 Учень/учениця відтворює навчальний матеріал, необхідний для виконання практичних робіт, з допомогою вчителя; виконує окремі операції практичних робіт з недоліками
6 Учень/учениця самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, необхідного для виконання практичних робіт; виконує дії за зразком із допомогою вчителя
ІІІ рівень — достатній 7 Учень/учениця самостійно відтворює навчальний матеріал, необхідний для виконання практичних завдань; частково контролює власні навчальні дії; виконують операції за зразком з окремими незначними відхиленнями
8 Учень/учениця виявляє розуміння навчального матеріалу, наводить приклади, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між матеріалами та способами їх обробки; використовує набуті знання і уміння в стандартних ситуаціях
9 Учень/учениця володіє навчальним матеріалом і реалізовує свої знання та вміння в практичній діяльності; практичні роботи виконує з незначними відхиленнями в кінцевому результаті
ІV рівень — високий 10 Учень/учениця володіє глибокими знаннями та уміннями і застосовує їх у нестандартних ситуаціях; бере активну участь в розробленні та реалізації практичних робіт; практичні роботи виконує відповідно до запланованих вимог
11 Учень/учениця володіє гнучкими знаннями і навичками в межах вимог навчальної програми, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; знаходить і аналізує додаткову інформацію; самостійно розробляє варіативну складову практичних робіт та забезпечує її виконання
12 Учень/учениця має системні знання та навички з предмета, свідомо використовує їх, у тому числі, в проблемних ситуаціях; самостійно розробляє технологічний процес виготовлення виробу та забезпечує його якісне виконання

Тематична оцінка виставляється на основі поточних балів. Семестрова — на основі тематичних балів з урахуванням загального результату роботи учнів протягом відповідного семестру. На основі семестрового оцінювання виставляється річна оцінка з урахуванням динаміки особистих досягнень учня.

Директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти

О. В. Єресько

Сторінки: 1   2   3   4   5   6
Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018