Четвер, 19.07.2018, 11:57
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Наказ МФУ № 611, с.4


Сторінки: 1   2   3   4   5   6

На субрахунку 821 «Витрати виробничих (навчальних) майстерень» обліковуються витрати на випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.

На дебет субрахунку 821 зараховуються всі витрати на виготовлення виробів, видання друкованої продукції і на надані послуги.

Залишок субрахунку 821 відображає суму витрат незавершеного виробництва продукції (що знаходиться в процесі виробництва).

На субрахунку 822 «Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств» обліковуються витрати підсобних сільських і навчально-дослідних господарств. Облік витрат ведеться окремо за галузями господарства (тваринництвом, рослинництвом), за їх видами. Щодо рослинництва ведеться окремо облік витрат на рільництво, овочівництво, садівництво. При потребі облік може бути організовано за окремими культурами (зерном, овочами, картоплею тощо). Щодо тваринництва обліковуються окремо витрати на велику рогату худобу, вівчарство, свинарство тощо.

На субрахунку 822 обліковуються усі витрати виробництва, а також витрати, що сталися внаслідок падежу молодняку тварин.

На субрахунку 823 «Витрати на науково-дослідні роботи» обліковуються витрати на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт з підприємствами і установами. У вартість робіт включаються всі видатки, пов'язані з виконанням теми (роботи), у тому числі й витрати на придбання спецобладнання, необхідного для проведення робіт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт, обліковується в складі витрат незавершеного виробництва (за дебетом субрахунку 823).

До дебету субрахунку 823 відносяться всі витрати на виконання науково-дослідних робіт. Залишок за субрахунком 823 на кінець року може бути за незакінченими роботами.

Фактична вартість виконаних науково-дослідних робіт і зданих замовникам списується з кредиту субрахунку 823 у дебет субрахунку 723 «Реалізація науково-дослідних робіт».

На субрахунку 824 «Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв» обліковуються витрати на виготовлення різних експериментальних пристроїв (установок, зразків машин і приладів, стендів для випробування) для проведення наукових дослідів за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

На субрахунку 825 «Витрати на заготівлю і переробку матеріалів» обліковуються операції із заготівлі і переробки матеріалів господарським способом (пошиття білизни, заготівля палива, переробка овочів тощо). На цьому субрахунку відображається собівартість заготовлених і перероблених матеріалів. На дебет субрахунку 825 зараховуються всі видатки, пов'язані із заготівлею і переробкою матеріалів, їх вартість, а також видатки на доставку, зберігання тощо. Після завершення заготівлі або переробки того чи іншого виду матеріалів складається акт за підписом відповідних осіб, у якому зазначаються кількість цінностей, одержаних при переробці або від заготівлі, витрати на ці роботи та їх собівартість. Акт затверджується керівником установи і є документом, що дає право на списання з цього рахунку сум витрат після оприбуткування одержаних цінностей за відповідними рахунками.

На субрахунку 826 «Видатки до розподілу» обліковуються витрати, які в момент їх виникнення не можуть бути віднесені безпосередньо на певний вид робіт (об'єкт) або на собівартість певного виду виробів чи продукції, якщо виробляється декілька їх видів.

83 «Інші витрати»

На субрахунку 831 «Інші витрати установ» ведеться облік витрат, які не відображені на рахунках 80 — 82, зокрема витрати за фінансовими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю (на суму амортизації премії).

За дебетом субрахунку 831 «Інші витрати установ» відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 43 «Результати виконання кошторисів».

Клас 9. Адміністративні послуги

Рахунки 9 класу «Адміністративні послуги» призначені для узагальнення інформації про розрахунки та зобов'язання замовників за адміністративними послугами, що надаються установою відповідно до законодавства, плата за які зараховується до бюджету.

91 «Розрахунки замовників за адміністративними послугами»

На рахунку 91 «Розрахунки замовників за адміністративними послугами» узагальнюється інформація про розрахунки замовників за адміністративними послугами, що надаються установою відповідно до законодавства, плата за які зараховується до бюджету.

Рахунок 91 «Розрахунки замовників за адміністративними послугами» має субрахунок 911 «Розрахунки замовників з оплати адміністративних послуг».

Аналітичний облік ведеться за видами адміністративних послуг.

92 «Зобов'язання замовників за адміністративними послугами»

На рахунку 92 «Зобов'язання замовників за адміністративними послугами» обліковуються зобов'язання замовників адміністративних послуг перед бюджетом за замовленими в установи адміністративними послугами.

Рахунок 92 «Зобов'язання замовників за адміністративними послугами» має субрахунок 921 «Зобов'язання замовників перед бюджетом за адміністративними послугами».

Повернення помилково нарахованих та зайво зарахованих сум до бюджету, яке здійснюється згідно із законодавством, відображається у бухгалтерському обліку способом сторно.

РОЗДІЛ II. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ
Клас 0. Позабалансові рахунки

На позабалансових рахунках обліковуються матеріальні цінності, інші активи та зобов'язання, що належать установі або перебувають у тимчасовому розпорядженні. Бухгалтерський облік зазначених цінностей ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків документів суворої звітності, утворення умовних прав і зобов'язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

Рахунок 01 «Орендовані необоротні активи».

На рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» обліковуються необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця в оренду або у користування.

Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні»

На рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» обліковуються:

  • товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання, включаючи спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;
  • товарно-матеріальні цінності, оплачені вищестоящим органом із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;
  • усі види обладнання і предмети тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни навчальних закладів тощо.

Рахунок 04 «Непередбачені активи і зобов'язання»

Рахунок 04 «Непередбачені активи і зобов'язання» використовується для накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та непередбачених (потенційних) зобов'язань. На цьому рахунку враховуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки враховуються протягом всього періоду їх знаходження в даній установі.

Рахунок 05 «Гарантії та забезпечення»

Рахунок 05 «Гарантії та забезпечення» передбачено для узагальнення інформації про наявність та рух виданих установою гарантій та забезпечень виконання зобов'язань та платежів.

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення.

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку на рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» відбувається при видачі гарантій та забезпечень, зменшення — при погашенні заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні зобов'язань за ними на баланс.

Рахунок 06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»

Рахунок 06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства» призначено для узагальнення інформації про активи, передані (видані) згідно із законодавством відповідним категоріям населення.

Аналітичний облік переданих (виданих) активів ведеться за видами активів та окремо за кожною особою.

Рахунок 07 «Списані активи та зобов'язання»

Рахунок 07 «Списані активи та зобов'язання» призначено для узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей, у тому числі цінностей, не повернених учнями і студентами, відрахованими згідно з наказом, тощо. На цьому рахунку обліковується заборгованість протягом трьох років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Рахунок 07 «Списані активи та зобов'язання» має такі субрахунки:

071 «Списана дебіторська заборгованість»

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»

Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на позабалансовому субрахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» протягом трьох років з моменту списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей на субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» відображається після вирішення питання про винуватців.

Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 «Списані активи та зобов'язання» ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від псування цінностей.

Рахунок 08 «Бланки документів суворої звітності»

На рахунку 08 «Бланки документів суворої звітності» ведеться облік наявності та руху бланків документів суворої звітності. Також на цьому рахунку обліковуються путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій.

Перелік документів, які відносяться до бланків документів суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами.

Збільшення залишку рахунку 08 «Бланки документів суворої звітності» відбувається при надходженні (прийнятті на облік) бланків документів суворої звітності, зменшення — після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності.

Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями їх зберігання.


Додаток 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ(пункт 5)

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку
для відображення операцій з активами,
капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ


з/п
Зміст операції Кореспонденція субрахунків
за дебетом за кредитом
1 2 3 4
1. Облік необоротних активів
1.1 Оприбуткування необоротних активів (вартість без податку на додану вартість (далі — ПДВ) та суми без копійок):    
у разі попередньої оплати 101 — 122 364
у разі сплати після їх отримання 101 — 122 675
Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ):    
при оплаті коштами загального фонду 801, 802 401
при оплаті коштами спеціального фонду 811 — 813 401
Відображення суми ПДВ:    
при оплаті коштами загального фонду 801, 802 364, 675
при оплаті коштами спеціального фонду:    
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 811 — 813 364, 675
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 641 364, 675
1.2 Списання сум копійок з придбаних необоротних активів 801, 802,811 — 813 364, 675
1.3 Безоплатне отримання необоротних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності) 101 — 122 364
Водночас проводиться другий запис 812 401,131 — 133
1.4 Безоплатне отримання необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності 101 — 122 401,131 — 133
1.5 Безоплатна передача необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності 401,131 — 133 101 — 122
1.6 Реалізація будинків, споруд 364, 675,131, 401 711,103
На суму нарахованих коштів від реалізації, що належать перерахуванню до Державного бюджету України 811 642
1.7 Реалізація необоротних активів (крім нерухомого майна) 364, 675,131 — 133, 401 711,104 — 122
1.8 Зміна вартості необоротних активів:
після проведення індексації, дооцінки 101 — 122 401,131 — 133
уцінки 401,131 — 133 101 — 122
1.9 Списання вартості необоротних активів, які стали непридатними, у порядку, визначеному законодавством 401,131 — 133 103 — 122
1.10 Списання необоротних активів унаслідок нестачі, установленої при інвентаризації 401,131 — 133 104 — 122
Якщо встановлено винні особи, водночас проводиться другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб 363 711
Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач необоротних активів
1.11 Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації 103 — 122,811 711,401
1.12 Відображення сум за не введеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва 141 — 143 402
1.13 Прийняття в експлуатацію об'єктів капітального будівництва на підставі акта 103 — 122 141 — 143
Водночас відображаються зміни у капіталі 402 401
1.14 Нарахування суми зносу на необоротні активи 401 131 — 133
1.15 Оприбуткування фінансових інвестицій в капітал підприємств при їх першому визнанні відповідно до законодавства 151 — 152 421 — 422
1.16 Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внесення активів до статутного капіталу підприємств 151 — 152 101 — 143,311 — 328
Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях 801 — 813 421 — 422
1.17 Зменшення фінансових інвестицій та їх вибуття 421 — 422 151 — 152
2. Облік запасів
2.1 Оприбуткування придбаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування (вартість без ПДВ):    
у разі попередньої оплати 201 — 218,231 — 239 362, 364
у разі сплати після їх отримання 201 — 218, 231 — 239 675
Сума ПДВ з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів загального фонду 801, 802 362, 364, 675
Сума ПДВ з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:    
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 811 — 813 362, 364, 675
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 641 362, 364, 675
2.2 Безоплатне отримання виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 201 — 218, 231 — 239 683, 684
2.3 Списання використаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування на підставі підтвердних документів, крім отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 801, 802, 811 — 813 201 — 218, 231 — 236, 238, 239
2.4 За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми безоплатно переданих виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала) та списання використаних запасів (установою, що отримала) 683, 684 201 — 218, 231 — 239
2.5 За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала) 801, 802, 813 683, 684
2.6 Отримання матеріалів і продуктів харчування як гуманітарної допомоги 231 — 236, 238, 239 364
2.7 Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених при інвентаризації 231 — 236, 238, 239 711
2.8 Відображена вартість сум переоцінки виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування:    
дооцінка 201 — 218,231 — 236,238, 239 441
уцінка 441 201 — 218,231 — 236,238, 239
2.9 Списання виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування внаслідок нестачі, у тому числі в межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи, придбаних у поточному році, у минулих роках за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів 801, 802, 811 — 813, 431, 432, 683, 684 201, 204, 205, 231 — 236, 238, 239
Якщо встановлено винні особи, водночас проводиться другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб 363 711
Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей    
2.10 Оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів (вартість без ПДВ):    
у разі попередньої оплати 221 — 222 362, 364
у разі оплати після їх отримання 221 — 222 675
Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ) 801, 802,811 — 813 411
Сума ПДВ з малоцінних та швидкозношуваних предметів:    
придбаних за рахунок коштів загального фонду 801, 802 362, 364, 675
придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:    
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 811 — 813 362, 364, 675
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 641 362, 364, 675
2.11 Безоплатне отримання малоцінних та швидкозношуваних предметів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 221 — 222 411
2.12 Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, отриманих як гуманітарна допомога 221 — 222 364
Водночас проводиться другий запис 812 411
2.13 Видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів 411 221
2.14 Оприбуткування лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, виявлених при інвентаризації 221 — 222,811 711411
2.15 Реалізація лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, що непередані в експлуатацію та не використовуються установою 411 221, 222
На суму коштів від реалізації проводиться запис 364, 675 711
2.16 Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, не введених в експлуатацію, які стали непридатними 411 221, 222
2.17 Списання запасів, придбаних у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством 431, 432 201 — 205, 211 — 218, 231, 234, 235, 238, 239
2.18 Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи 231, 234, 235, 238, 239 711
2.19 Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, установлених при інвентаризації нестач і втрат 411 221
Якщо встановлено винні особи, водночас проводиться другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб 363 711
Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей    
2.20 Придбання тварин для відгодівлі:    
у разі попередньої оплати 212 313, 323, 364
у разі оплати після їх отримання 212 313, 323, 675
2.21 Оприбуткування приросту і приплоду молодняку за плановою собівартістю 211 822
2.22 Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі 822 211, 212
2.23 Оприбуткування м'ясних продуктів при забої тварин за плановими цінами 251 211 — 218
3. Облік операцій з грошовими коштами
3.1 Отримання асигнувань із загального фонду 311, 321 701 — 702
3.2 Отримання асигнувань із спеціального фонду (крім власних надходжень) 316, 326 713
3.3 Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня 701, 702, 713 311, 312, 316, 321, 322, 326
3.4 Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у звітному році 701, 702, 713 311, 312, 316, 321, 322, 326
3.5 Надходження на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки установи сум, що відносяться до плати за надані послуги, оренду та реалізацію майна відповідно до законодавства 313, 323 364, 674, 633
3.6 Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у т. ч. надходження у натуральній формі) 301, 302, 314, 318, 324 712
3.7 Витрачання спонсорських та благодійних внесків 364, 675 314, 318, 324
3.8 Перерахування частини отриманих доходів відповідно до законодавства установі нижчого рівня 711, 712 313, 314, 318, 323, 324
3.9 Перерахування сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за матеріальні цінності та отримані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо:    
шляхом попередньої оплати у випадках, передбачених законодавством 364 311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326
після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг 675 311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326
3.10 Перерахування до Державного бюджету України податків і зборів відповідно до законодавства 641, 642 311, 313, 321, 323
3.11 Послуги із замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування, списані на фактичні видатки 801, 802, 811 — 813 364, 675
3.12 Оприбуткування бланків суворої звітності, вартість бланків (без ПДВ) 331 311, 313, 321, 323, 364, 675
Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 08    
3.13 Видача в підзвіт бланків суворої звітності 362 331
3.14 Списання витрачених бланків суворої звітності на підставі акта 801, 802, 811 331, 362
Водночас проводиться списання з позабалансового рахунку 08    
3.15 Отримання в касу готівки з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунків за прибутковими касовими ордерами 301, 302 311, 313 — 316, 318, 319, 321, 323 — 326, 328
3.16 Видача готівки з каси за видатковими касовими ордерами або іншими документами, що їх замінюють 362, 652, 661, 662, 671, 672 301
3.17 Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми 221, 231 — 236, 238, 239, 331, 801, 802, 811 — 813, 823 362
3.18 Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу установи 301, 302 362
3.19 Віднесення на рахунок винних осіб виявлених нестач грошових коштів у касі установи 363 301, 302
3.20 Надходження сум у касу, на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки установи на погашення нестач, завданих збитків тощо 301, 302, 311, 313, 321, 323 363
3.21 Надходження коштів за харчування працівників за місцем роботи, утримання дітей в дитячих дошкільних закладах 301, 313, 323 364, 674
3.22 Надходження в касу плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків 301 364, 801, 802, 811 — 813
3.23 Зарахування сум на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки та інші рахунки коштів, які надійшли в касу установи 313 — 316, 318, 319, 321 323 — 326, 328 301, 302
3.24 Зарахування плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків 311, 321, 313, 323 301, 364
Сторінки: 1   2   3   4   5   6
Пошук
Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018