П`ятниця, 20.07.2018, 02:54
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Vocabulary A-ОV O C A B U L A R Y

APPENDIX

A

abnormal [æb'пɔ:mІ] ненормальний; анормальний

abroad [ǝ'brɔ:d] за кордоном; за кордон

absorbing [ǝb'sɔ:bıŋ] захоплюючий; поглинальний

accept [ǝk'sept] приймати

access I'ækses] 1. n. доступ; 2. v. Мати доступ, одержати доступ

accident ['æksıdǝnt] (нещасний) випадок

accommodation [ǝ.kɒmǝ'deıʃn] пристосування; приміщення; притулок

according to відповідно до, згідно з

ache [eık] біль

achieve [ǝ'tʃi:v] досягати; добиватися

achievement [ǝ'tʃi:vmǝnt] досягнення

acquaintance [ǝ'kweıntǝns] 1. n. знайомство; 2. adj. Знайомий

make an acquaintance познайомитися

acquire [ǝ'kwaıǝ] набувати, здобувати; одержувати

action film бойовик

addict ['ædıkt] наркоман

addiction [ǝ'dıkʃn] залежність, схильність; згубна звичка

adjust [ǝ'ʤʌst] упорядковувати; пристосовувати; регулювати

admission [ǝd'mıʃn] доступ, вхід

adult ['ædʌlt] дорослий

advance [ǝd'vɑ:ns] просування уперед; успіх

advanced [æd'vɑ:nst] передовий; прогресивний; вищий (про курс, рівень)

adventure [ǝd'ventʃǝ] пригода

advertising ['ædvǝtaızıŋ] реклама

affect [ǝ'fekt] впливати

affectionate [ǝ'fekʃǝnǝt] люблячий, ніжний; пристрасний

afford [ǝ'fɔ:d] мати змогу, бути спроможним; дозволяти собі

aid [eıd] допомога

aim [eım] прагнути; цілити(ся)

alike [ǝ'laik] схожий, подібний

allow [ǝ'laʊ] дозволяти

almond ['ɑ:mǝnd] мигдаль

along [ǝ'lɒŋ] вздовж

get along жити в злагоді, уживатися

although [ɔ:l'ðǝʊ] хоч

amazing [ǝ'meızıŋ] дивовижний

ambitious [æm'bıʃǝs] честолюбний; що прагне (чогось, до чогось)

amount [ǝ'maʊnt] кількість

a good amount of велика кількість

amusing [ǝ'mju:zıg] кумедний; смішний

ancestor [ænsestǝ] предок, прабатько

angled ['æggld] кутовий

annual ['ænjuǝl] щорічний, річний

apology [ǝ'pɒlǝʤi] перепрошення, вибачення

appeal [ǝ'pi:l] 1. n. звернення; прохання; привабливість; 2. v. апелювати, звертатися із закликом; посилатися

appearance [ǝ'pıǝrǝns] зовнішній вигляд, зовнішність

appliance [ǝ'plaıǝns] прилад, пристрій

applicant ['æplıkǝnt] прохач; кандидат

application [æplı'keıʃn] заява; заявка

apply [ǝ'plaı] звертатися; застосовувати; прикладати

apply for a job подавати заяву на працевлаштування

appointment [ǝ'pɔıntmǝnt] призначення; домовлена зустріч

make an appointment призначити зустріч

appreciate [ǝ'pri:ʃieıt] оцінювати; цінувати

appropriate [ǝ'prǝʊpriǝt] відповідний

aptitude ['æ;ptıtju:d] схильність; здібність

archeology [,a:ki'ɒlǝʤi] археологія

area ['eǝriǝ] площа; область, район

argue ['ɑ:gju:j сперечатися; аргументувати; переконувати

arrange [ǝ'reinʤ] упорядковувати; домовлятися

arrow ['ærǝʊ] стрілка

artist ['ɑ:tıst] художник; митець, артист

ashes [æʃ] попіл, зола

attachment [ǝ'tætʃmǝnt] прикріплення; приєднання

attend [ǝ'tend] бути присутнім, відвідувати; приділяти увагу; піклуватися, турбуватися

attitude ['ætıtju:d] ставлення

attract [ǝ'trækt] приваблювати

attractive [ǝ'træktıv] привабливий

audience [ɔ:diǝns] аудиторія; публіка, слухачі

available [ǝ'veılǝbl] доступний, наявний

be available бути доступним, наявним

avalanche ['ævǝlɑ:nʃ] сніговий обвал, лавина

average ['ævrıʤ] 1. п. середнє число; 2. adj. середній, середньостатистичний

avoid [ǝvɔıd] уникати

award [ǝ'wɔ:d] 1. п. нагорода; 2. v. нагороджувати; присуджувати award the title присуджувати титул

awful ['ɔ:fI] жахливий

В

bachelor ['bætʃǝlǝ] бакалавр

background ['bækgraʊnd] задній план, фон; обстановка, місце дії

backup ['bæкʌр] резервна копія (комп.)

bad (good)-tempered [,bæd 'tempǝd] з поганим (добрим) характером

baked [beıkt] спечений

bargain ['bɑ:gın] торговельна угода; вигідна покупка

baroque [bǝ'гɒк] бароко

be [bi:] (was/were, been) бути; існувати

be founded бути заснованим

be off вирушати, іти (геть)

be on бути включеним; демонструватися (про фільм)

be over закінчитися

be well-equipped бути добре оснащеним

beside [bı'saıd] поруч, коло, біля

beetroot ['bi:tru:t] буряк

behave [bı'heıv] поводитися

behaviour [bı'heıvıǝ] поведінка

belief [bı'li:f] віра; вірування

believe [bı'li:v] вірити

belong [bı'lɒŋ] належати

beloved (by) [bı'lʌvd] коханий, любимий

beneath [bı'ni:Ɵ] 1. prep, нижче; 2. adv. внизу

benefit ['benıfıt] перевага; користь

bin [bın] корзина; резервуар

bleed [bli:d] кровоточити

blizzard ['blızǝd] завірюха, хуртовина

blood [blʌd] кров

boarding school ['bɔ:idiŋ ,sku:l] пансіон, закрита навчальна установа; школа-інтернат

book [bʊk] заносити в книгу; замовляти, брати квиток

border (on) ['bɔ:dǝ] 1. п. кордон, межа; 2. v. межувати

bossy ['bɒsi] що розпоряджається (верховодить) усім

bother ['bɒðǝ] набридати; турбувати(ся)

bottom ['bɒtǝm] дно; низ

at the bottom (of) внизу

bowl [bǝʊl] миска; ваза

brains [breımz] мозок (як їжа); розумові здібності, інтелект

branch [brɑ:ntʃ] гілка; галузь

а branch of science галузь науки

brand [brænd] фабрична марка; сорт, якість

breathe [bri:ð] дихати

bricklayer ['brıkleıǝ] муляр

brief [bri:f] короткий

brilliant ['brıliǝnt] блискучий; яскравий; визначний, видатний

bring [brıŋ] (brought, brought) приносити, приводити; привозити

be brought up [brat] бути вихованим, виховуватись

broadcast ['brɔ:dkɑ:st] (broadcast, broadcast) 1. n. радіомовлення; радіопередача; 2. v. передавати по радіо; вести радіопередачу; транслювати

bunch [bʌntʃ] в'язка, пучок; група

bury ['beri] ховати (мертвих): заривати в землю

be buried бути похованим

Byzantine [baı'zæntaın] візантійський

С

callisthenics [,kælıs'Ɵemks] художня гімнастика

cancel ['kænsl] анулювати, скасовувати; викреслювати

capture ['kæptʃǝ] брати в полон; захоплювати силою; спіймати, схопити; привернути (увагу)

careful ['keǝfl] обережний; уважний

caring ['keǝrıŋ] турботливий

carpenter ['kɑ:pǝntǝ] тесляр; столяр

carton ['kɑ:tǝn] картон; картонна коробка

case [keıs] випадок; валіза

cash [kæʃ] готівка

cashier [kæ'ʃıǝ] касир

cast [kɑ:st] склад виконавців, акторський склад

casual ['kæʒuǝl] випадковий; недбалий

catch up (with) наздоганяти

cater ['keıtǝ] обслуговувати; догоджати, намагатися догодити

cause [kɔ:z] 1. п. причина; підстава; привід; 2. v. спричиняти

cautious ['kɔ:ʃǝs] обережний, передбачливий

caviar ['kævio:] ікра

caving ['keıvıŋ] відвідування чи огляд печер

century ['sentʃǝri] століття

certain ['sɜ:tn] певний; упевнений

challenge ['tʃælındʒ] 1. п. виклик; 2. v. кидати виклик, викликати (to — на щось)

championship ['tʃæmpiǝnʃıp] чемпіонат

channel ['tʃænl] канал

chart [tʃɑ:t] карта; діаграма, схема

charter ['tʃɑ:tǝ] грамота; привілей; статут

chat [tʃæt] 1. п. чат; 2. м. балакати; теревенити

check out звільнити номер у готелі; відмітитися по закінченні робочого дня

check (up) ['fʃekʌp] перевіряти

cheer [tʃıǝ] підбадьорювати; тішити

cheer smb up підбадьорювати когось

chemist ['kemıst] аптекар

at the chemist's в аптеці

chest [tʃest] ящик, скриня; грудна клітка

choice [tʃɔıs] вибір

circle ['sɜ:kl] обертатися; оточувати

claim [kleım] вимагати; претендувати

click [klık] клацати

cloakroom !'klǝʊkru:m] гардероб, роздягальня

closing remark [,ktǝuzıŋ rı'mɑ:k] заключна примітка

cluster ['klʌstǝ] 1. n. пучок; гроно; 2. v. рости гронами (пучками)

coach [kǝʊtʃ] карета; репетитор; тренер, інструктор

coastal ['kǝʊstl] береговий

coherence [kǝʊ'hıǝrǝns] зв'язок; зчеплення

cohesive [kǝʊ'hi:sıv] здатний до зчеплення; зв'язаний; зв'язний (про мовлення)

come across наштовхнутися (на щось)\ випадково зустрітися (з кимось)

common ['кɒmǝn] звичайний; спільний

have (a lot) in common мати щось (багато) спільне (спільного)

community [kǝ'mjunǝti] община, громада

compare [kǝm'peǝ] порівнювати

compete [kǝm'pi:t] змагатися

competition [,kɒmpı'tıʃn] змагання

competitive [kǝm'petǝtıv] конкурентний; конкурсний

complaint [kǝm'pleınt] скарга

completion [kǝm'pli:ʃn] завершення, закінчення

complicated ['kɒmplkeıtıd] складний

compose [kǝm'pǝʊz] створювати, складати

composition [,kɒmpǝ'zıʃn] твір

comprehensive [,kɒmprı'hensıv] всебічний

comprehensive school загальноосвітня школа

compress [kǝm'pres] стискувати

compulsory [kǝm'pʌlsǝri] обов'язковий

concern [kǝn'sɜ:n] стосуватися, мати відношення; турбувати(ся)

conclude [kǝn'klu:d] робити висновок; укладати (договір)

conclusion [kǝn'ku:ʒn] завершення; висновок

condense [kǝn'dens] згущати(ся); конденсувати

condition [kǝn'dıʃn] стан; умова

under the conditions за умов

conditional [kǝn'dıʃnl] умовний

conduct [kǝn'dʌkt] вести; проводити (збори тощо)

conduct a survey / an experiment, etc. проводити дослідження / експеримент тощо

confidence ['kɒnfidǝns] довіра

consequence ['kɒnsıkwǝns] наслідок

consider [kǝn'sıdǝ] розглядати; обмірковувати; вважати, гадати

considerable [kǝn'sıdǝrǝblj значний

considerably [kǝn'sıdǝrǝblı] значно, чимало

consist (of) [kǝn'sıst] складатися

construct [kǝn'strʌkt] будувати, споруджувати

consume [kǝn'sju:m] споживати

contain [kǝn'teın] містити (мати) в собі; вміщати

container [kǝn'teınǝ] контейнер; резервуар

contents ['kɒntents] зміст; вміст

table of contents зміст (видання)

contestant [kǝn'testǝnt] суперник

contrary ['kɒntrǝri] протилежний

contribute [kǝn'trıbju:t] робити внесок; сприяти

convenient [kǝn'vi:niǝnt] зручний

cope ['kǝʊp] справитися, упоратися

cope with someone's problem упоратися з чиєюсь проблемою

cornflakes ['kɔ:nfleıks] кукурудзяні пластівці

cosy ['kǝʊzi] затишний

counseling ['kaʊnslıŋ] консультування

couple ['kʌpl] пара

courage і'kʌrıdʒ] відвага, хоробрість

course [ko:s] курс; шлях; страва

of course звичайно, безперечно

court [kɔ:t] суд; двір; корт, майданчик

cover ['kʌvǝ] 1. п. обкладинка; 2. v. покривати; накривати

create [kri'eıt] створювати

creative [kri'eıtıv] творчий

creativity [,kri:eı'tıvıti] творчість

credit card ['kredıt kɑ:d] кредитна картка

crops [krɒps] технічні культури; зернові (культури)

cuisine [kwı'zi:n] кухня (про кулінарні традиції, набір страв)

cultivation [,kʌltı'veıʃn] культивування

cup [kʌp] чашка; кубок (спорт)

curator [kjʊǝ'reıtǝ] куратор

currant ['kʌrǝnt] порічки; смородина

current ['kʌrǝnt] 1. п. (електричний) струм; 2. adj. Поточний

curriculum [kǝ'rıkjʊlǝm] курс навчання; навчальний план; розклад

cursor ['kɜ:sǝ] стрілка, покажчик

custom ['kʌstǝm] звичай

cybercafe ['saıbǝkæfeı] інтернет-кафе

cycling ['saıklıŋ] велоспорт

D

dairy ['deari] маслоробня; сироварня; молочарня

damage ['dæmıdʒ] завдавати збитків; пошкоджувати

danger ['deındʒǝ] небезпека

be in danger перебувати у небезпеці

data ['deıtǝ] дані, відомості; інформація (амер.)

decide [dı'saıd] вирішувати

decisive [dı'saısıv] вирішальний; рішучий

defence [dı'fens] захист

define [dı'faın] визначати

definitely ['defınǝtli] напевно, точно; звісно

degree [dı'gri:] ступінь; градус

get a degree отримати ступінь

Bachelor/Master's degree ['bætʃǝlǝ/'mɑ:stǝ dı'grı:] ступінь бакалавра/магістра

delay [dı'leı] затримка; зволікання

delete [dı'li:t] викреслювати, стирати

delicious [dı'lıʃǝs] чудовий; дуже смачний

deliver [dı'lıvǝ] доставляти, постачати

depend (on, upon) [dı'pend] залежати (від)

depict [dı'pıkt] малювати, зображати; змальовувати

desert ['dezǝt] пустеля

designer jdı'zaınǝ] shop студія дизайну

desirable [dı'zaıǝrǝbl] бажаний, жаданий

desktop ['desktɒp] робочий стіл (у комп'ютері)

destroy [dı'strɔı] руйнувати

determine [dı'tɜ:mın] визначати; встановлювати

develop [dı'velǝp] розвивати(ся)

development [dı'velǝpmǝnt] розвиток

device [dı'vaıs] план; прийом; пристрій, механізм

devote Idı'vǝot] присвячувати

devoted [dı'vǝʊtıd] відданий

dialler ['daıǝlǝ] номеронабирач

diary ['daıǝri] щоденник

die [daı] вмирати

dime [daım] монета в 10 центів (амер.)

direction [dı'rekʃn] напрямок

directory [dǝ'rektǝrı] довідник, покажчик; адресна книга; алфавітний список (будь-яких даних); каталог

disadvantage [,dısǝd'vɑ:tıdʒ] недолік

disappoint [;dısǝ'pɔınt] розчаровувати

disappointing [;dısǝ'pɔıntıŋj невтішний; що викликає розчарування

disaster [dı'zɑ:stǝ] лихо, біда; катастрофа

discover [dıs'kʌvǝ] відкривати; виявляти

disease [dı'zi:z] хвороба

display [dı'splei] показувати, демонструвати

disrupt [dıs'rʌpt] розривати

distinguished [dı'stıŋggwıʃt] відомий, видатний

district ['dıstrıkt] район

divorce [dı'vɔ:s] 1. n. розлучення; 2. v. розлучатися

dominant ['dɒmınǝnt] переважаючий, основний

dominate ['dɒmıneıt] переважати; панувати; домінувати

doubt [daʊt] 1. n. сумнів; 2. v. сумніватися

download [,daʊn'lǝʊd] завантажувати

draft [drɑ:ft] чернетка; проект

draughts [drɑ:fts] шашки (гра)

play draughts грати в шашки

draw [drɔ:[ 1. n. нічия; 2. v. (drew, drawn) тягнути; зводити внічию end in a draw завершуватися внічию

drop [drɒp] падати; крапати; кидати (звичку, заняття тощо)

drought [draʊt] посуха, засуха

due [dju:] належний; гідний

due to smth завдяки чомусь

dwelling house ['dwelıŋ haʊs] житлова будівля, житловий будинок

Е

each other [i:tʃ 'ʌðǝ] один одного

eager ['i:gǝ] палкий; нетерплячий

earn [з:п] заробляти

earn money заробляти гроші

earn somebody's living заробляти на чиєсь прожиття

earthquake ['ɜ:Ɵkweık] землетрус

easy-going [,i:zi'gǝʊıŋ] добродушно-веселий; безтурботний

eccentric [iık'sentriık] ексцентричний; дивний

edition [ı'dıʃn] видання; випуск

educated ['edjʊkeıtıd] освічений

education [.edjʊ'keıʃn] освіта

effect [ı'fekt] 1. n. дія, вплив; наслідок, результат; 2. v. виконувати, здійснювати; робити

embedded [ım'bedıd] вставлений; вмурований; втілений

embrace [ım'breıs] охоплювати, оточувати; включати, містити (в собі)

embroidery [ım'brɔıdǝri] вишивання; вишивка

employment [ım'plɔımǝnt] праця, робота (за наймом)\ служба

nable [ı'neıbl] давати змогу (можливість)

enclose [ın'klǝʊz] оточувати; вкладати (в конверт тощо); додавати

encourage [ın'kʌrıdʒ] підбадьорювати; заохочувати

endangered [ın'deındʒǝd] підданий небезпеці

engage [ın'geıdʒ] займатися

be engaged in бути зайнятим чимось

enormous [ı'nɔ:mǝs] величезний

enormously [ı'nɔ:mǝsli] надзвичайно; вкрай; дуже

enrich [n'rıtʃ] збагачувати

entertain [,entǝ'teın] розважати, забавляти

entertaining [,entǝ'teınıŋ] забавний, розважальний

entertainment [,entǝ'teınmǝnt] розвага, забава

enthusiastic [ın,Ɵju:zi'æstık] сповнений ентузіазму; захоплений

entrance exam ['entrǝns ıg'zæm] вступний екзамен

entry ['entri] вхід

envious [enviǝs] заздрісний

environment [ın'vaırǝnmǝnt] навколишнє середовище

epoch ['i:pɒk] епоха

equal ['i:kwǝl] 1. adj. рівний; 2. v. дорівнювати

equally ['irkwǝli] рівно; однаково, порівну

equipment [ı'kwıpmǝnt] устаткування, обладнання

be well equipped бути добре оснащеним

erupt [ı'rʌpt] вивергати(ся)

eruption [ırʌpʃn] виверження (вулкана)

essay ['eseı] нарис, есе

essential [ı'senʃl] істотний, важливий

establish [ı'stæblıʃ] засновувати; установлювати

even ['i:vn] навіть

event [ı'vent] подія; захід (вечір, прийом тощо); змагання; вид спорту; спорт. номер (у програмі)

sport event [,spɔ:t ı'vent] спортивне змагання

eventually [ı'ventʃuǝli] кінець кінцем, зрештою

ever ['evǝ] коли-небудь

exam [ıg'zæm] іспит, екзамен

fail the exam завалити екзамен

except [ık'sept] за винятком, крім

exchange [ıks'tʃeındʒ] обмінювати(ся)

exciting [ık'saıtıŋ] хвилюючий

be excited about smth бути зворушеним (схвильованим) через щось

execute |'eksıkju:t] виконувати

exhibit [,eksı'bıʃn] 1. n. експонат; показ; експозиція; виставка; 2. v. виставляти на показ

exist [ıg'zıst] існувати

existence [ıg'zıstǝns] існування

expand [ık'spænd] витрачати

expences [ık'spensız] витрати; затрати

expensive [ık'spensıv] дорогий

experience [ık'spıǝrıǝns] 1. n. (життєвий) досвід; досвідченість; 2. v. переживати; відчувати

exploration [eksplǝ'reıʃn] дослідження

explore [ık'spǝ:] досліджувати

explorer [ık'splǝ:rǝ] дослідник; мандрівник

exponent [ık'spǝʊnǝnt] інтерпретатор; виконавець (музичного твору); представник (теорії): тип, зразок; експонент

exposition [.ekspǝ'zıʃn] виставка, експозиція

expository leks'pɒzıǝri] описовий; експозиційний

express [ık'spres] висловлювати

extend [ık'stend] протягувати(ся), тягти(ся); простягати(ся)

extinct [ık'stıŋkt] вимерлий; зниклий

become extinct вимирати, щезати

extinction [ık'stıŋkʃǝn] вимирання; зникнення

extremely [ık'stri:mli] вкрай, надзвичайно, дуже

F

fabric ['fæbrık] тканина

facility [fǝ'sılıti] здатність; уміння; доступність; pl. можливості, умови; рl. устаткування обладнання,засоби,пристрої

factory ['fæktǝri] фабрика; завод

failure ['feıljǝ] невдача, провал; неспроможність

faithful ['feıƟfl] вірний

fall [fɔ:l] (fell, fallen) падати

fall ill захворіти

fame [feım] слава, популярність

far [fɑ:] 1. adj. далекий; 2. adv. далеко

as far as I know наскільки мені відомо...

fault [fɔ:lt] помилка; провина

feature ['fi:tʃǝ] риса; ознака, властивість

fee [fi:] плата; гонорар; внесок

fence [fens] огорожа

fencing ['fensıŋ] фехтування

ferry ]'feri] пором

festive ['festıv] святковий; веселий

fiction ['fıkʃn] белетристика; художня література

field [fi:ld] поле; галузь, сфера

figure ['fıgǝ] цифра

file [faıl] папка, швидкозшивач; файл

fin [fın] плавець (риби)

finding ['faındıŋ] знахідка

fit [fıt] 1. v. відповідати (чомусь); годитися; пасувати (до чогось); 2. adj. здоровий, у хорошій формі

keep fit підтримувати форму

stay fit перебувати у хорошій формі

flexible ['fleksǝbl] гнучкий

flood [flʌd] повінь

floor manager помічник режисера

flow [flǝʊ] текти; протікати

fluent ['flu:ǝnt] плавний, вільний (про мову)

fluently ['flu:ǝntli] плавно; вільно

focus (on) ['fǝʊkǝs] зосереджувати(ся) (на)

folder ['fǝʊldǝ] канцелярська папка, швидкозшивач; папка, директорія

footstep ['fʊtstep] крок; слід

in smb's footsteps по чиїхось слідах

frank [fræŋkj відвертий, відкритий

frankly speaking відверто кажучи

free [fri:] вільний

frequency |'fri:kwǝnsi] частота; часте повторювання

frequent [‘fri:kwǝnt] частий: часто повторюваний

fresco ['freskǝʊ] фреска; фресковий живопис

fresh [freʃ] свіжий

freshman ['freʃmǝn] першокурсник; амер. новачок (у школі)

frozen ['frǝʊzn] замерзлий; заморожений

fry [fraı] смажити(ся)

full-time [,fʊl 'taım] що забирає весь (робочий) час; що забирає повний робочий день

further ['fɜ:ðǝ] 1. adj. дальший, подальший; 2. adv. далі

furthermore [,fɜ:ðǝ'mɔ:] крім того; більше того

G

gadget ['gæʤıt] пристрій; технічна новинка

gain [gem] одержувати, здобувати

gain a fortune досягти удачі

garbage ['gɑ:bıʤ] сміття

garlic ['gɑ:lık] часник

generate ['ʤenǝreıt] спричиняти; породжувати

generation [,ʤenǝ'reıʃn] покоління

generous ['ʤenǝrǝs] великодушний; благородний; щедрий

genius ['ʤi:niǝs] геній, геніальна людина

genre ['ʒɒnrǝ] манера, стиль; літературний жанр

get [get] (got, got) одержувати; ставати

get on (well/badly) поживати (добре/погано); просуватися (добре/погано); ладити / не ладити (з кимсь)

get smth ready приготувати щось

get stuck застрявати

get sunburned засмагнути

get together збиратися разом

get to know дізнатися

get worse погіршуватися

give [gıv] (gave, given) давати

give a hand надавати допомогу

give up [,gıv'ʌp] покинути; відмовитися (від звички)

globe [glǝʊb] земна куля

go [gǝʊ] (went, gone) іти, ходити

go on air виступати по радіо, телебаченні

go on doing smth продовжувати робити щось

go well іти добре

go wrong іти неправильним шляхом

government ['gʌvnmǝnt] уряд

governmental [.gʌvn'mentl] урядовий

grade [greıd] клас (амер.); оцінка (амер.)

graduate ['græʤuıt] (амер.) 1. n. випускник вищого навчального закладу; той, що закінчив будь-який навчальний заклад; 2. v. ['græʤueıt] закінчувати (вищий) навчальний заклад

grated f'greıtıd] тертий

gravy ['greıvi] підливка, соус

greedy ['gri:dij жадібний

guarantee [.gærǝn'ti:] гарантувати; ручатися

H

habit ['hæbıt] звичка

habitat ['hæbıtæt] місце поширення (тварин, рослин); природне середовище

natural habitat природне середовище

hack into [hækj (комп.) незаконно одержувати доступ, проникати (в захищену систему)

hailstorm ['heılstɔ:m] гроза з градом; злива; сильний град

hang out висовувати(ся); вивішувати

harbour ['hɑ:ba] гавань

hardware ['hɑ:dweǝ] «залізо», деталі комп'ютера (плати, монітор і т.д.)

harmful ['hɑ:mʃl] шкідливий

hazard ['hæzǝd] ризик, небезпека

headphones ['hedfǝʊnz] навушники

heading ['hedıŋ] заголовок; рубрика

headline ['hedlaın] газетний заголовок

headmaster [,hed'mɑ:stǝ] директор школи

heatwave ['hi:tweıv] теплова хвиля; період сильної спеки

hedge [heʤ] живопліт; огорожа

herd [h3:d] стадо, череда

hereditary [hı'redıtǝri] спадковий; успадкований

highlands ['haılǝndz] узгір'я

highlight ['haılaıf] виділяти; яскраво освітлювати

high school ['haı sku:l] середня школа

highway ['haiweı] магістраль; шосе

hold [hǝʊld] (held, held) тримати

hold smb's attention (interest, etc) зберігати чиюсь увагу, підтримувати чийсь інтерес тощо

home-made [,hǝʊm 'meıd] домашнього виготовлення

honest ['ɒnıst] чесний

honourable ['ɒnǝrǝbl] чесний, благородний; почесний

horn [hɔ:п] ріг

horrible ['hɒrıbl] жахливий

horror film фільм жахів

horseradish ['hɔ:srædıʃ] хрін

hospitable ['hɒspɔtǝbl] гостинний

hospitality [,hɒspı'ælǝti] гостинність

host [hǝʊst] ведучий; господар

however [haʊ'evǝ] як би не; проте, однак

human ['hju:mǝn] людина

humanities [hju:'mænıtız] гуманітарні науки

hunter ['hʌntǝ] мисливець

hurricane ['hʌrıkǝn] ураган

I

icon ['aıkɒn] ікона; іконка, символ

identify [aı'dentıfaı] ототожнювати(ся); визначати

illegal [ı'li:gl] незаконний, нелегальний

image ['ımıʤ] образ

imagination [ı,mæʤı'neıʃn] уява

imaginative [ı'mæʤınǝtıv] наділений багатою уявою; образний

immediately [ı'miidiǝtli] негайно, невідкладно

immense [ı'mens] величезний, здоровенний

import ['ımpɔ:t] імпортувати, ввозити

impossible [ım'pɒsıbl] неможливий

impress [ım'pres] вражати

impression [ım'preʃn] враження

make an impression on smb справити враження на когось

impressive [ım'presıv] вражаючий

improve [ım'pru:v] покращувати, удосконалювати

include [ın'klu:d] містити в собі; включати

incomplete [,ınkǝm'pli:t] неповний; незакінчений

increase [ın'kri:s] збільшувати(ся); зростати

increasing [ın'kri:sıŋ] зростаючий

independence [,ımdı'pendǝns] незалежність

independent [ındı'pendǝnt] незалежний

indicate ['ındıkeıt] вказувати

industrial [ın'dʌstriǝl] промисловий

industry ['ındǝstri] промисловість

infant ['ınfǝnt] дитина, немовля

infant school ['ınfǝnt (sku:l)] дитячі ясла

influence ['ınfluǝns] 1. n. вплив; 2. v. справляти вплив; впливати

be influenced by перебувати під впливом чогось

inhabit [ın'hæbıt] жити, мешкати; населяти

inhabitant [ın'hæbıtǝnt] (постійний) мешканець, житель

inherit [ın'herıt] успадковувати; переймати, запозичувати

injection [ın'ʤekʃn] упорскування; ін'єкція

input ['ınpʊt] інформація на вході; введення (інформації)

inseparable [ı'seprǝbl] нероздільний; нерозлучний

insight ['ınsaıt] прозорливість; проникливість

insist [ın'sıst] наполягати

inspiration [.ınspı'reıʃn] натхнення

inspire [ın'spaıǝ] надихати

be inspired by бути натхненним чимось

instead (of) [ın'sted] замість

intelligent [ın'telıʤǝnt] розумний

interpretation [ın,tɜ:prı'teıʃn] тлумачення, пояснення

interpreter [ın'tɜ:prıtǝ] перекладач (усний)

intransitive [ın'trænsǝtıv] (грам.) неперехідний

introductory [,ıntrǝ'dʌktǝri] вступний

invasion [ıп'veıʒn] навала, вторгнення

invent [ın'vent] винаходити; придумувати

invention [ın'venʃn] винахід, відкриття

inventor [ın'ventǝ] винахідник

investigate [ın'vestıgeıt] досліджувати; розслідувати

investigation [ın,vestı'geıʃn] дослідження; розслідування

involve [ın'vɒlv] втягувати, вмішувати; містити в собі

be involved in бути вплутаним в, бути залученим до

IT = information technology інформаційна технологія

item ['aıtǝm] пункт, параграф; питання; окремий предмет; повідомлення, замітка (в газеті)

ivory ['aıvǝri] слонова кістка

J

jealous ['ʤelǝs] ревнивий; заздрісний

jellied eels [,ʤelid 'i:lz] заливний вугор (страва)

jogging ['ʤɒgıŋ] біг підтюпцем, пробіжка

judge [ʤʌʤ] n. суддя; v. судити

junior ['ʤu:niǝ] молодший

K

keep [ki:p] (kept, kept) тримати, берегти

keep doing smth продовжувати робити щось

kick [kık] ударяти (бити) ногою; бити, пробити (про м'яч)

kill [kıl] убивати

kin [kın] рідня, родичі; близькість

kindergarten ['kındǝgɑ:tn] дитячий садок

kit [kıt] спорядження; набір інструментів (робітника)

knowledge ['nɒlıʤ] знання

L

landslide ['lændslaıd] зсув, обвал

launch [lɔ.nʃ] запускати

lawyer ['lɔ:jǝ] юрист; адвокат

lay [leı] (laid, laid) класти, покласти

lay eggs нестися, класти яйця

lead [!i:d] (led, led) вести

lean [li:n] over згинатися над

least, the [li:st] 1. adj. найменший; 2. adv. найменш

leave [li:v] (left, left) залишати; піти, поїхати

leave for school виходити з дому до школи

Lent [lent] великий піст

lettuce ['letıs] салат-латук

level ['levl] рівень

licence ['laısns] ліцензія; свідоцтво; патент

lie [laı] брехня, неправда

lightning ['laıtnıŋ] блискавка

link [lıŋk] з'єднувати, зв'язувати

linking ['lıŋkıŋ] той, що зв'язує

local ['lǝʊkl] місцевий

locate [lǝʊ'keıt] визначати місцезнаходження

location [lǝʊ'keıʃn] розташування; місце перебування

log on/in [lɒg] входити в систему

lonely ['lǝʊnli] самотній, одинокий

look [lʊk] дивитися

look around оглядати(ся)

look at подивитися (на)

look for шукати

look forward чекати, очікувати

look happy (ill, tired, etc) мати щасливий (хворий, змучений і т.д.) вигляд

look out виглядати (з чогось)

look like бути схожим (до)

look through дивитися у (вікно); переглядати

look up smth in the dictionary шукати щось у словнику

lowlands ['lǝʊlǝndz] низина

low-fat [,lǝʊ-'fæt] що містить малу кількість жиру

M

made-up stories вигадані оповідання

main course головна страва

maintenance ['meıtǝnǝns] підтримка

major ['meıʤǝ] більший; головний; старший

majority [mǝ'ʤɒrıti] більшість

make [meık] (made, made) робити

make a living заробляти на прожиття

make decisions приймати рішення

make peace помиритися

make smb angry розсердити когось

make smb aware of smth давати комусь знати про щось

make-up ['meıkʌp] грим; косметика

mammal ['mæml] ссавець

mansion ['mænʃn] великий будинок, особняк

market stall [,mɑ:kıt 'stɔ:l] прилавок, місце, лоток на ринку

master ['mɑ:stǝ] магістр

masterpiece ['mɑ:stǝpi:s] шедевр

matter ['mætǝ] справа

It doesn't matter! Це не має значення!

meadow ['medǝʊ] луг

mean [mi:n] (meant, meant) 1. v. означати; мати на увазі; 2. adj. підлий, нечесний

meaning ['mi:nıg] значення

measure ['meʒǝ] міра; мірка

member ['membǝ] член

membership ['membǝʃıp] членство

memorise ['memǝraız] запам'ятовувати; заучувати напам'ять

mend [mend] лагодити; ремонтувати

menu bar рядок меню

mild [maıld] м'який; помірний

mill [mıl] млин

minced ['mınst] січений, мелений

mind [maınd] розум; думка

minor ['maınǝ] 1. n. неповнолітній; 2. adj. Менший

miss [mıs] промахнутися; пропустити

mixed [mıkst] змішаний

mixture ['mıkstʃǝ] суміш

modern ['mɒdnj сучасний

monk [mʌŋk] монах

mood [mu:d] настрій

moody |'mu:di] що легко піддається змінам настрою; похмурий; у поганому настрої

mountaineering [,maʊtǝ'nıǝrıŋ] альпінізм

movement ['mu:vmǝnt] рух

mud [mʌd] бруд, багно

mustard ['mʌstǝd] гірчиця

mutual ['mju:tʃuǝl] взаємний

mysterious [mı'stıǝriǝs] таємничий; незбагненний

N

narrator [nǝ'reıtǝ] оповідач

narrow ['nærǝʊ] звужувати(ся)

native ['neıtıv] рідний (мова, місто); місцевий (житель)

native speaker [,neıtıv 'spi:kǝ] носій мови

natural resources [ri:'sɔ:sız] природні ресурси

nearly ['nıǝli] майже

necessary [nesǝsǝri] необхідний

needle [ni:dl] голка

neighbour ['neıbǝ] сусід

net [net] сітка

network ['netwɜ:k] сітка; мережа

nickname ['nıkneım] прізвисько

noble ['nǝʊbl] благородний; знатний

noisy ['nɔızi] шумливий

non-fiction [,nɒn'fıkʃn] документальна (наукова) література; нехудожня література

non-governmental [,nɒngʌvn'mentl] неурядовий

northern ['nǝ:ðǝn] північний

notable ['nǝʊtǝbl] видатний, визначний

nothing ['nʌƟıŋ] ніщо, нічого

Nothing of the kind! Нічого подібного!

nowadays ['naʊǝdeız] n. сьогодення; adv. у наш час, тепер

nuclear ['nju:kliǝ] ядерний

nuclear weapon ядерна зброя

nuclear weapon test ['wepǝn ,test] випробовування ядерної зброї

nursery (school) ['nɜ:sǝri (sku:l)] дитячі ясла

nutritious [nju'trıʃǝs] поживний

О

obligatory [ǝ'blıgǝtri] обов'язковий

observation [.ɒbzɒ'veıʃn] спостереження

observe [ǝb'zɜ:v] спостерігати

observer [ǝb'zɜ:vǝ] спостерігач

obviously ['ɒbviǝsli] явно, очевидно

occasion [ǝ'keıʒn] випадок, нагода; привід, підстава

occupation [,ɒkjʊ'peıʃn] заняття, рід занять; професія

occupy ['ɒkjʊpaı] займати

occur [ǝ'kɜ:] траплятися; відбуватися

octopus ['ɒktǝpǝs] восьминіг

off [ɒf] прислівник, що вказує на віддаленість у часі, «відбуття»

offer ['ɒfǝ] 1. v. пропонувати; 2. n. пропозиція

official [ǝ'fıʃl] чиновник; службовець

on behalf (of) від імені (когось)

once [wʌns] одного разу, колись

at once відразу

once upon a time колись, одного разу (на початку казки), давним-давно

there once was був собі якось

online ['ɒnlaın] неавтономний, що підключений до сітки

onwards ['ɒnwǝdz] вперед, спереду, далі

opinion [ǝ'pınjǝn] думка; погляд

opportunity [,ɒpǝ'tju:nıti] нагода, можливість

optional ['ɒpʃǝnl] необов'язковий, факультативний

order ['ɔ:dǝ] порядок

be out of order вийти з ладу

in order у порядку

in order to для того, щоб

ordinary ['ɔdǝneri] звичайний

Oriental [,ɔ:ri'entl] 1. n. уродженець (мешканець) Сходу; 2. adj. східний

origin ['ɒriʤın] походження

originate (from) [ǝ'rıʤıneıt] брати початок, походити; давати початок; породжувати

outcome [aʊtkʌm] наслідок, результат

outlet ['aʊtlet] вихід; випускний (вихідний) отвір

outline i'aʊtlaın] обрис, контур; ескіз, нарис

outlook ['aʊtlʊk] вид; кругозір

output ['ʊotpʊt] продуктивність; потужність; вихід; виведення інформації

outstanding [aʊt'stændıŋ] видатний, знаменитий

oven ['ʌvn] піч; духовка

overestimate [.aʊvǝ'estımeıt] переоцінювати

overflow [.aʊvǝ'flǝʊ] переливатися через край; заливати, затоплювати

owner ['ǝʊnǝ] власник

oxygen ['ɒksıʤǝn] кисень

 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018