Середа, 23.05.2018, 20:17
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

Заболотний, укрмова-6. §§ 66-68

.....................................................................

§ 66. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

560
I. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку.

ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ

Широку світлу смугу посередині небосхилу в Україні називають Чумацьким Шляхом. Чумаки здавна возили з Криму сіль та рибу. Поволі чвалали курними степовими шляхами сірі воли, рипіли вози, погейкували погоничі. Багато днів їхали чумаки, багато ночей спали просто неба, вдивляючись у його візерунки, і здавалась їм ота світла зоряна смуга, що простягнулась якраз у напрямку їхніх мандрів, безконечною, як степовий шлях. Ось чому назвали її українці Чумацьким Шляхом (З книжки «Про що розказують зорі» ).

II. Знайдіть у тексті приклади: а) власне українських слів; б) стилістично забарвлених слів. Поміркуйте, як уживання цих слів позначилося на загальному звучанні тексту.

Ill. Доберіть синоніми до виділених спів. Скористайтеся словником синонімів.

561

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Про що ви думаєте, вдивляючись у нічне небо? Пофантазуйте, про що можуть розказати зірки.

562

Розмежуйте подані в кожній групі слова.

1. Запозичені слова та власне українські: кондиціонер, тостер, працювати, волейбол, мрія.

2. Слова активної та пасивної лексики: учень, перст, кольчуга, календар.

3. Архаїзми та історизми: кошовий, їство, булава, перст.

4. Терміни та загальновживані слова: бігти, гарний, морфологія, атом.

563

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Доберіть кожен по два слова (сполучення слів), які характерні для офіційно-ділового стилю мовлення. Запропонуйте однокласнику (однокласниці) скласти із цими словами речення. За потреби скористайтеся матеріалом вправ 38 і 61.

564

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть неологізми, поясніть, що вони означають та чи доречно їх ужито в реченнях. За потреби скористайтеся тлумачним словником.

1. Скайп дає змогу бе(з,с)платно спілкуватися з будь-якою людиною (в,у) усьому світі. 2. На автомобільній стоянці встановили паркомат для оплати послуг паркуван(н)я. 3. Боксер (у,в) своєму блозі розповів про підготовку до майбутнього поєдинку. 4. Сьогодні (в,у) прес-студії відбулася чат-конференція з доктором м(е,и)дичних наук Щепотіним (З Інтернет-видання).

II. З одним підкресленим словом (на вибір) складіть і запишіть речення зі звертанням.

565

Прочитайте крилаті вислови. Поясніть, що вони означають. Доберіть з довідки до кожного з них синонімічний вислів.

Багато галасу даремно; про смаки не сперечаються; доля допомагає сміливим; рахувати хвилі.

ДОВІДКА. З великої хмари малий дощ; байдики бити; одвага або мед п'є, або сльози ллє; у всякої Пашки свої замашки.

566
Прочитайте текст. Які слова вжито в невластивому їм значенні? Чи помітили ви суржикові слова? Відредагуйте усно текст. За потреби скористайтеся відповідями в додатках.

Назар являється учнем шостого класу. Він старанно відноситься до навчання, приймає участь у художній самодіяльності. На уроках уважний, не мішає іншим, на любі запитання з підручника може дати вірну відповідь. На слідуючому занятті гуртка, яке відбудеться через дві неділі, він виступить із цікавим повідомленням.

567
І. Поясніть, як ви розумієте подані прислів'я.

1. Не одяг прикрашає людину, а добрі справи.

2. Із замуленого джерела води не нап'єшся.

II. Напишіть невеликий роздум (6-8 речень) на тему одного з поданих прислів'їв.

.....................................................................

§ 67. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

568
І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Розкажіть, чи мешкають в Україні перелітні метелики та що ви про них дізналися із цього тексту.

КРИЛАТІ МАНДРІВНИКИ

Серед метеликів є чимало мандрівників, які, мов перелітні птахи, відлітають зимувати в теплі краї.

Найкраще серед перелітних метеликів вивчені великі та яскраві монархи — мешканці США і Канади. Долаючи понад три тисячі кілометрів, вони летять восени в теплі краї. Частина з них зимує в Південній Каліфорнії. Там ростуть так звані метеликові дерева, на яких з року в рік і зимують монархи. Багато туристів приїжджає подивитися на цю красу. За кинутий у метеликів камінь або іншу шкоду, завдану їм, стягується великий штраф.

Серед метеликів, поширених в Україні, також є перелітні. Найкраще з них вивчена чортополохівка. Виявилося, що ці світло-бурі, звичні в наших краях метелики восени збираються величезними зграями й відлітають за тисячі кілометрів, долаючи Середземне море, гори тощо, щоб перезимувати в Африці (За Є. Гуменко).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Знайдіть спільнокореневі слова до слів літати, зима, метелик. Простежте, як такі слова допомагають зв'язати речення в тексті. Які інші засоби зв'язку речень ви помітили?

2. Знайдіть складні слова й поясніть їхнє написання.

3. Визначте спосіб творення та частину мови виділених слів.

4. Виконайте словотвірний розбір слова перелітний.

5. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте один одному запитання за змістом прочитаного. Дайте відповідь на запитання однокласника (однокласниці).

569

Від поданих слів утворіть нові за допомогою суфікса -ськ-. Які зміни приголосних відбулися при цьому? Утворені слова запишіть.

Одеса, Миколаїв, Париж, Прага, козак, чумак.

570
Запишіть слова разом або через дефіс. Виділені слова розберіть за будовою.

Держ/замовлення, міні/маркет, електро/поїзд, мультимедійний, двохсот/річчя, газо/мотор, сніго/збирання, лісо/смуга, фото/журналіст, авто/фургон, теле/прес/центр, пів/ озера, пів/Полтави, кіно/сценарій, рута/м'ята, салон/магазин, авіа/пошта, відео/конференція.

571
Утворіть словотвірні ланцюжки (словотвірні гнізда) зі слів кожної групи.

1. Співати, співак, спів. 2. Зима, зимовий, зимувати. 3. Учитель, учителювати, учити, навчити, перевчити, навчений.

.....................................................................

§ 68. МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

572
І. Прочитайте текст. Визначте тематичні речення та ключові слова. Дайте відповідь на запитання, сформульоване в заголовку.

ЧОГО ЯБЛУКА СТАЛИ КИСЛІ?


Мишкові й Дмитрикові захотілося чужих яблук. Гарячого липневого дня вони перелізли через низький тин саду. Вилізли на гіллясту яблуню та й їдять. Яблука ще не доспіли, але хлопчикам вони здалися солодкими.

Коли це в сад непомітно прийшов сусід. Він побачив Мишка й Дмитрика та й каже: «А чого це ви ховаєтесь на розлогій яблуні? Злазьте, нарвіть великих яблук, сідайте і їжте на здоров'я».

Хлопчики зашарілися від сорому, позлазили з яблуні. Привіталися із садівником, нарвали яблук, посідали на зеленій траві та й їдять. Але ті яблука стали настільки кислі, що хлопчики аж очі позаплющували від оскоми (За В. Сухомлинським).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Знайдіть по три іменники, прикметники і займенники. Поясніть роль цих частин мови.

2. Виділені слова розберіть як частину мови (усно).

3. Утворіть і запишіть просту і складену форми ступенів порівняння двох прикметників з тексту (на вибір).

4. Хто швидше знайде в тексті:

а) речення із чотирма однорідними членами;

б) прикметники-антоніми;

в) два речення, засобом зв'язку яких є займенник;

г) іменник, який уживаємо лише в однині?

III. Поясніть, до яких видів мовленнєвої діяльності ви вдавалися, виконуючи вправу. Чи сподобався вам малюнок до тексту?

573
Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. Поясніть написання. Які з іменників належать до III відміни?

Екскурсант, чебрець, сторож, кущ, прибій, гість, господар, любов, старість, подорож, мить.

574
І. Спишіть прикметники, розкриваючи дужки. Поясніть написання.

Алюміні(є,йо)вий, замш(е,о)вий, плеч(е,о)вий, матч(е,о)вий, фіз(и,і)чний, проза(и,ї)чний, акробат(и,і)чний, астроном(и,і)чний, вузесен(ь)кий, чистісін(ь)кий, криворізький, чумац(ь)кий, священ(н)ий, шален(н)ий, невблаган(н)ий.

II. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією.

575

І. Погрупуйте займенники в три колонки залежно від написання: 1) разом; 2) через дефіс; 3) окремо. До якого розряду належать ці займенники?

(Ні)кого, де(з)чим, (будь)хто, чий(небудь), (де)котрий, ні(з)ким.

II. З одним поданим займенником (на вибір) складіть і запишіть речення.

576

Поставте іменники у формі кличного відмінка й запишіть. Від виділеного іменника утворіть і запишіть чоловіче й жіноче ім'я по батькові.

Олексій, Оленка, Віктор, Марія Петрівна, Сергій Григорович, директор, добродій, земля, друг, Дніпро, Україна.

577
Спишіть, замінюючи цифри словами. Підкресліть вивчені орфограми.

У плаванні чудові результати показують кити (до 40 км за годину), кальмари (до 55 км за годину), дельфіни (до 37 км за годину). Чемпіоном серед риб вважається риба-меч, яка розвиває швидкість до 135 км за годину. Серед жителів повітряного океану рекорд швидкості належить золотавому орлу (до 160 км за годину) (З довідника).

578
І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть вивчені орфограми.

1. Па шлях я вийшла ран(н)ьою весною і тихий спів (невмілий заспівала (Леся Українка). 2. І серця жар, і пломенистий зір я пронесу у всяку хуртовину всім (не)другам моїм наперекір (А. Малишко). 3. Заметена снігами хата ледь блимала (не)великими вікнами з-під сивих брів (І. Цюпа). 4. Майже чутно впали листки (темно)червоної рожі на білу плиту мармур(е,о)ву (О. Кобилянська). 5.1 з-під крил журавлин(н)их мені під вікно листопад стелиться (Б. Олійник).

II. Підкресліть граматичні основи.

579
ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які ваші плани на літні канікули?
 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018