Вівторок, 20.03.2018, 00:33
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Дііловодство

Локальні нормативні акти
[ Викачати з сервера (55.5Kb) ] 28.05.2014, 23:10

Локальні нормативні акти

Які локальні нормативні акти мають розроблятися в навчальному закладі? Яку юридичну силу вони мають? Які питання шкільного життя повинні відображатися в локальних нормативних актах?

Важливе місце у врегулюванні правовідносин у загальноосвітньому навчальному закладі займають локальні (місцеві) нормативні акти, якими вважаються акти, прийняті та чинні в межах однієї організації.

Система локальних актів школи

Основними локальними нормативними актами навчального закладу є:

 • статут;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • колективний договір;
 • посадові положення та інструкції;
 • положення про оплату праці (преміювання, порядок нарахування та виплати заробітної плати, винагороди за підсумками річної роботи);
 • документи, що регламентують навчально-виховний процес у навчальному закладі.

Розглянемо деякі з них.

Статут

Статут є одним із основних локальних нормативних актів навчального закладу, який розробляється на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад[1], Положення про відповідний тип навчального закладу, Типового статуту, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Статут державного та комунального навчального закладу затверджується відповідним органом управління освітою. Статут приватного навчального закладу затверджується його власником та погоджується з відповідним органом управління освітою. Статут навчального закладу реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

У статуті закріплюються основні положення, які стосуються: управління навчальним закладом (повноваження власника, порядок скликання, склад та повноваження загальних зборів (конференції), діяльності педагогічної та піклувальної рад, повноважень директора, діяльності учнівського та батьківського комітетів, методичних об'єднань, комісій); організації навчально-виховного процесу; визначення обсягу педагогічного навантаження; порядку переведення та випуску учнів; встановлення мережі класів, груп продовженого дня, факультативів; прав та обов'язків учнів, педагогічних та інших працівників; прав та обов'язків батьків та осіб, які їх замінюють, представників громадськості; матеріально-технічної бази та фінансово-господарської діяльності; міжнародного співробітництва; контролю за діяльністю навчального закладу; реорганізації або ліквідації навчального закладу.


1 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Особливе місце в системі локальних нормативних актів навчального закладу відведене правилам внутрішнього трудового розпорядку. Це локальний нормативний акт, у якому сформульовані положення, що визначають трудовий розпорядок. Цей документ разом із колективним договором називають «основним законом навчального закладу».

Чинний Кодекс законів про працю України (КЗпП України) встановлює, що трудовий розпорядок на підприємствах, установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил (ч. 1 ст. 142 КЗпП України). Так, положення Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів (далі — Типові правила), затверджених наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 р. № 455, поширюються на державні навчальні заклади України всіх рівнів: дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, а також на навчальні заклади підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів і позашкільні навчальні заклади.

Відповідно до структури Типових правил Правила внутрішнього розпорядку конкретного навчального закладу включають такі розділи:

 • загальні положення;
 • порядок прийняття та звільнення працівників;
 • основні права й обов'язки працівників;
 • основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу;
 • робочий час і його використання;
 • заохочення за успіхи в роботі;
 • стягнення за порушення трудової дисципліни.

Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в навчальному закладі на видноті.

Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує керівник навчального закладу в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням із профспілковим комітетом навчального закладу.

Типовими правилами передбачається, що при прийнятті на роботу працівником подаються (пред'являються) такі документи: трудова книжка, паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, військовий квиток (для звільнених військовослужбовців).

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом навчального закладу і залишаються в особовій справі працівника.

Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, яких приймають на роботу, відомості про їхню партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Колективний договір

Колективний договір є локальним нормативним актом, який укладається між роботодавцем і профспілковим органом, а у разі його відсутності — представниками працівників, обраними й уповноваженими трудовим колективом, із метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

Правові засади розроблення, укладення та виконання колективних договорів і угод визначені КЗпП України (глава II) та Законом України «Про колективні договори і угоди».

Забороняється включати до колективних договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством

Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі та виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу. Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу цей договір підписують уповноважені представники сторін.

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади — районними державними адміністраціями, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських Рад. Порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги

Колективний договір укладається з урахуванням положень колективних угод вищого рівня — Генеральною угодою, Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та територіальними угодами (обласного та районного рівня).

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: нормування й оплати праці; встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо); регулювання трудових відносин, режиму праці та відпочинку; умов і охорони праці; встановлення гарантій, компенсацій, пільг; зміни в організації виробництва і праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; заборона дискримінації.

До колективного договору можуть додаватися:

 • положення про надання щорічної грошової винагороди;
 • положення про преміювання;
 • перелік робіт із підвищеною небезпекою, працівники яких проходять перевірку знань з охорони праці;
 • перелік видів робіт чи посад, працівники яких за результатами атестації робочих місць за умовами праці отримують надбавки;
 • перелік професій і посад, працівникам яких за результатами атестації робочих місць за умовами праці надається додаткова оплачувана відпустка;
 • перелік посад працівників із ненормованим робочим днем, яким надається щорічна додаткова відпустка;
 • перелік видів робіт чи посад, працівникам яких надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці;
 • розмір одноразової грошової допомоги працівникам, які отримали травми на виробництві без втрати професійної працездатності;
 • перелік професій і посад працівників, яким надається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту;
 • склад робочої групи для забезпечення контролю за виконанням колективного договору.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників навчального закладу незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для роботодавця, так і для працівників навчального закладу.

Роботодавець повинен ознайомити з колективним договором усіх працівників навчального закладу, в тому числі й щойно прийнятих.

Робочий навчальний план

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, у якому конкретизується варіативна частина і визначається профіль навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу державної й комунальної форм власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

Робочий навчальний план приватного навчального закладу затверджується засновником (власником) та погоджується відповідним органом управління освітою. До робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.


Категорія: Дііловодство | Додав: Nicolaj | Теги: акт, локальні акти
Переглядів: 1376 | Завантажень: 125 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018