Неділя, 09.08.2020, 16:08
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Педради

Вимоги до матеріалів ШМО
[ Викачати з сервера (59.5 Kb) ] 24.04.2020, 15:03
ШМО

Вимоги до матеріалів ШМО

Доповідь

Доповідь одна із найпоширеніших жанрів усного висловлювання.

Основна мета доповіді — донести до слухача певну інформацію, щоб її зрозуміли і засвоїли.

Найбільш поширеною структурою доповіді вважається така, що складається з трьох частин: вступу, основної частини, висновку. Кожна частина має свої особливості, які треба враховувати в процесі підготовки доповіді.

 • У вступі доповіді виділяється її тема (наприклад: «Темою моєї доповіді є «Особистісно орієнтовані методи викладання істрпії»). Далі вказуються причини вибору даної теми (актуальність проблеми, значення її для конкретної аудиторії, формулюється мета доповіді, іноді коротко викладається історія питання).

 • Досвідчені доповідачі рекомендують розпочинати виступ з цікавого прикладу, прислів’я чи приказки, крилатого виразу тощо. У виступі також може бути використана цитата, яка змусить слухачів задуматися над словами виступаючого, глибше усвідомити висловлене положення.

 • Основна частина розпочинається з характеристики проблеми. Виділивши основний аспект проблеми, варто запропонувати слухачам перспективу обговорення (наприклад: «Подальше обговорення проблеми, на наш погляд, доцільно зосередити навколо таких основних положень: 1)...; 2)...; З)...»). Перехід до обговорення кожної окремої тези в подальшому робить доповідь чіткою, логічною і дозволяє потім перейти до висновків.

 • Переконливе закінчення доповіді запам’ятовується слухачам, залишає приємне враження про неї. Тому рекомендується наприкінці доповіді повторити основну думку, підсумувати найбільш важливі положення. Якщо перші слова оратора повинні завоювати увагу слухачів, то останні — покликані посилити ефект виступу.

Пам’ятка
Як готувати доповідь

 • Визначити адресата мовлення і мету спілкування.

 • Вдуматися в тему, визначити основну думку майбутньої доповіді.

 • Опрацювати літературу з цієї теми, осмислити її.

 • Добираючи матеріал, звернути увагу на ті факти, що будуть цікаві аудиторії, перед якою буде виголошена доповідь. Зробити певні виписки.

 • Скласти робочий план і відповідно до нього систематизувати дібраний матеріал.

 • Узагальнити основні положення кількох джерел, внаслідок чого думки, викладені в кількох працях, звучатимуть повніше, переконливіше.

 • Записати текст доповіді повністю або частково (початок, кінцівку).

 • Виділити терміни, незнайомі слова, уточнити вимову і наголошення слів.

 • Говорити нешвидко, робити паузи, дотримуватися правильної інтонації.

 • Виступаючи, завжди стежити за слухачами: якщо вас перестали слухати, змінити тон мовлення, навести цікавий факт, ніколи не намагатися перекричати аудиторію.

 • Якщо потрібно заглянути до рукопису, опустіть очі, не нахиляючи голови.

 • Стежити за своїм мовленням: уникати слів паразитів, не заповнювати паузи звуками («е-е-е, ну-у» ).

 • Переказати усно текст доповіді вдома (тривалість 15-20 хв.).

Виступ

Виступ — це роздум проблемного характеру, який передбачає вирішення певної проблеми чи складного питання.

Виступ повинен бути діловим, критичним і самокритичним, конструктивним, лаконічним і мати практичне спрямування.

Готуючись до виступу, слід дати собі відповіді на питання:

 1. Про що хочу сказати?

 2. Що про це хочу сказати?

 3. Що пропоную?

 4. Що можу зробити особисто?

Оскільки багато проблем, які постають у нашому житті, не передбачають однозначного вирішення, то виступи часто мають дискусійний характер.

Виступ дискусійного характеру здебільшого будується таким чином:

 • вступна частина (вказівка на те, що говоритиме виступаючий і чому);

 • основна частина (виклад власних поглядів на пев ну проблему чи питання, докази);

 • висновки (пропозиції).

У такому виступі часто використовується ілюстративний матеріал для доведення основної думки (тези) висловлювання.

Реферат

Доповідь, розроблена на основі критичного огляду, вивчення декількох джерел та власного досвіду називається рефератом.

В основі реферату лежить стислий переказ у письмовій формі чи у формі публіцистичного виступу змісту книжки, результатів вивчення якоїсь проблеми, підсумків роботи над певною методичною проблемою.

Підготовкою реферату вважають написання певного тексту на тему, пов’язану як і з власним досвідом, так і з аналізом додаткової літератури, а також виступ на основі цього тексту.

Реферат, як і доповідь, включає три частини: вступ, основну частину і висновок.

У вступі розкривається актуальність теми, її зв’язок з важливими проблемами сучасної практики, історія питання. Може бути поданий короткий огляд використаної в рефераті літератури.

У висновку (заключній частині) формулюються основні висновки із всього сказаного, вказуються питання, які вдалося висвітлити більш-менш повно, та ті, які потребують подальшої роботи.

Пам’ятка
Як писати реферат

 • Визначити адресата і мету спілкування.

 • Дібрати відповідну літературу.

 • Опрацювати дібрані джерела з робочими стислими помітками, закладками в книжці.

 • Скласти план відповідно до обсягу реферату (його пункти розкриваються приблизно на однаковій кількості сторінок).

 • Оформити яскравий, привабливий вступ.

 • Дати перелік основних висновків, узагальнень та рекомендацій.

 • Оптимальний обсяг реферату — 10-12 друкованих сторінок. Такий реферат потребує для усного викладу перед аудиторією 10-15 хвилин.

 • Під час усного виступу краще розповідати, а не читати реферат. Для цього скласти розгорнутий план— конспект на 2-4 сторінки.

 • Під час добору мовних засобів для написання реферату необхідно враховувати особливості наукового стилю мовлення.

Під час оформлення доповіді, реферату потрібно на титульній сторінці вказати назву установи, тему роботи, прізвище, ім’я, по батькові та посаду її автора, рік написання. Текст має бути чітко написаним або надрукованим лише з одного боку аркуша, із залишеними ліворуч полями. Також враховується загальний вигляд роботи, оформлення цитат, посилань, списку використаної літератури.

Протокол

Протокол — це офіційний документ, в якому фіксуються: 1) хід зборів, нарад, засідань, 2) питання, які розглядаються; 3) прийняті рішення.

До основних частин протоколу належать: вступна частина (номер протоколу; назва того, що протоколюється: збори, нарада, засідання; відомості про присутніх, записується їх кількість або перераховуються прізвища та ініціали; порядок денний) та рішення.

Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Вони складаються з рубрик: «Слухали» й «Ухвалили», а також «Виступили» — скорочено або розгорнуто.

У такому протоколі відбивається весь хід зборів чи засідання, точно і повно (але не докладно) записуються непрямою мовою кожне повідомлення і виступ.

Рішення є організаційною реакцією .на проблему, приймається через вибір певного курсу дій на основі усвідомлення мети, завдань, засобів їх досягнення, способу дій за наявних умов.

Рішення — це остаточний вибір шляху, способу й послідовності дій в умовах, що склалися, для задоволення назрілої потреби. Воно задає параметри діяльності, забезпечує програмою необхідних дій.

У загальному вигляді рішення повинне;

 • охоплювати головні завдання, засоби, послідовність виконання завдань;

 • встановлювати пріоритетний напрямок, на якому слід зосередити зусилля за наявних можливостей;

 • виробляти основні заходи для забезпечення виконання поставлених завдань;

 • визначати завдання виконавцям і порядок взаємодії між ними.

Кожен пункт рішення повинен формулюватися чітко, з конкретним визначенням завдань, змісту роботи, виконавців, реальних строків виконання.

Зразок

ПРОТОКОЛ № 3
засідання методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу
від __ жовтня 20__ року

Голова — Клименко Д.Н.

Секретар — Волошенко С.Г.

Присутні: 6 вчителів гуманітарних дисцплін, заступник директора з НВР роботи Кириченко Д.Ю.

Порядок денний:

1. Про організацію та проведення Свята Української писемності.

Доповідач Самсоненко П.Н., вчитель української мови та літератури

2. Про…

Слухали:

Самсоненко П.Н. (доповідь додається) або Самсоненко П.Н., яка повідомила про … (коротко або тезисно передається зміст інформації).

Виступили:

Ракітіна Л.П. (вчитель іноземної мови), яка запропонувала (короткий зміст пропозиції).

Дігтяренко С.І. (вчитель історії), яка нагадала про (короткий зміст повідомлення).

Ухвалили:

1.1. Переглянути заходи щодо святкування Дня Української писемності, доповнивши їх … до __.__.20__ р. (відповідальна Самсоненко П.Н.).

1.2. Просити адміністрацію залучити до святкування аматорські колективи навчального закладу (відповідальна Ракітіна Л.П.).

1.3. Провести Свято Української писемності за доповненим планом __.__.20__ р. (відповідальна Самсоненко П.Н.).

2. Слухали: (всі наступні пункти оформляють за аналогією ).

Голова
Секретар

Клименко Д.Н
Волошенко С.Г

(підпис)
(підпис)


Категорія: Педради | Додав: Nicolaj
Переглядів: 66 | Завантажень: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2020