Четвер, 13.12.2018, 19:21
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Управління

Оцінка роботи вчителя
[ Викачати з сервера (40.5 Kb) ] 12.11.2018, 14:39
ОЦІНКА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ

За якими параметрами можна здійснити комплексний аналіз роботи вчителя та дати йому оцінку?

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Аналіз уроку з іноземної мови
Комплексний підхід до аналізу уроку

Діяльність будь-якого вчителя у загальноосвітньому навчальному закладі ґрунтується на трьох ключових компонентах:

1) якість роботи вчителя;

2) професійна компетентність;

3) педагогічна майстерність.

Нижче наводимо перелік параметрів та функцій, за якими слід оцінювати ці компоненти вчительської діяльності.:

ЯКІСТЬ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ


з/п
Параметри Фактори Оцінка
1. Професійна готовність педагога Наявність відповідної освіти, кваліфікаційна категорія, проходження курсів підвищення кваліфікації  
Знання основних нормативних документів, предмету та методики викладання, навчальних програм, основ педагогіки і психології  
Мотиваційна готовність (сформованість мотивації до педагогічної діяльності, умотивованість виконання функціональних обов’язків, прагнення до самовдосконалення)  
Соціальна готовність (рольова ідентифікація, комунікативна компетентність, загальна культура, ціннісні орієнтації, громадянська позиція, толерантність, особистісні професійно значущі якості)  
Психологічна готовність (здатність до рефлексії та самоаналізу, емпатія, психічне і фізичне здоров’я, особистісна зрілість)  
Методологічна готовність (методична культура, здатність до самоосвітньої діяльності, здатність до творчої діяльності, комунікативні та перцептивні вміння, володіння сучасними педагогічними технологіями)  
Управлінська компетентність (уміння управляти колективом, організовувати навчальну діяльність учнів, здатність до планування, прогностичні вміння, уміння розподіляти роботу, давати доручення, делегувати повноваження, мотивувати підлеглих, здатність до адміністрування, координації діяльності, аналізу процесу і результатів)  
Інформаційна компетентність, володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями  
2. Здійснення педагогічної діяльності Моделювання навчального процесу  
Рівень викладання предмету, управління навчальною діяльністю учнів  
Якість контролю за результатами навчальної діяльності, уміння оцінювати рівень навчальних досягнень учнів  
Ведення позакласної роботи з предмету, формування стійкого позитивного ставлення до навчання, розвиток пізнавальних інтересів учнів  
Створення навчально-методичної, дидактичної, матеріально-технічної бази викладання  
Рівень методичної роботи (самоосвітня діяльність педагога, участь у методичній роботі навчального закладу, регіону, наявність і характер педагогічного досвіду, рівень творчої діяльності)  
Документальне оформлення педагогічної діяльності, ділова культура педагога  
Виконавча дисциплінованість, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку  
3. Результативність педагогічної діяльності Динаміка навчальних досягнень учнів  
Сформованість пізнавального інтересу школярів  
Результати творчої діяльності учнів  
Динаміка формування життєвих компететностей вихованців  
Підвищення професійної компетентності й методичної культури вчителя  

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА


з/п
Параметри Фактори Оцінка
1. Мотиваційна компетентність Характер мотивації до педагогічної діяльності, виконання посадових обов’язків  
Ставлення до викладання свого предмету, класного керівництва (байдуже, з інтересом, із захопленням)  
Мотивація до інноваційної, творчої діяльності (негативне чи позитивне ставлення до нового; розвинута чи нерозвинута потреба в пошуку нового)  
Мотивація до роботи з дітьми (емпатія, нейтральне ставлення, негативне відношення)  
Мотивація до досягнення успіху в професійній діяльності  
Здатність до формування мотиваційної сфери учнів  
2. Когнітивна компетентність Знання предмету викладання  
Знання основ педагогіки та психології  
Знання основ дидактики, методики, організації навчального процесу  
Знання нормативних засад освітньої діяльності, напрямків розвитку освіти в регіоні, державі  
Знання методів діагностики розвитку особистості  
Знання основ теорії та практики виховної роботи  
Знання основ педагогічної інноватики, науково-дослідницької діяльності, експериментальної та наукової роботи  
Знайомство з прогресивним педагогічним досвідом  
Знання навчальних програм, методичної літератури з предмету викладання  
3. Прогностична компетентність Уміння виробляти та формулювати цілі власної діяльності, навчати цілепокладання учнів на основі діагностики й аналізу результатів діяльності  
Стратегічна спрямованість педагогічної діяльності, відповідність її змісту визначеній меті  
Здатність до планування педагогічної діяльності (рівень та якість поурочного, календарного планування, планів виховної роботи)  
Уміння прогнозувати результати педагогічної діяльності (навчання, виховання, розвитку; окремого уроку, виховного заходу)  
4. Інформаційна компетентність Володіння сучасними інформаційними технологіями  
Уміння знаходити та відбирати релевантну інформацію  
Уміння структурувати, аналізувати, узагальнювати (обробляти) інформацію  
Уміння зберігати інформацію  
Уміння використовувати наявну інформацію для прийняття рішень і здійснення педагогічної діяльності  
Рівень документування педагогічної діяльності (ведення шкільної документації, перевірка зошитів, якість звітної інформації тощо)  
5. Комунікативна компетентність Уміння слухати  
Уміння вступати в комунікації  
Рівень володіння мовою  
Уміння переконувати  
Здатність до дискусії  
Уміння виступати з промовами, доповідями  
Уміння будувати бесіду, діалог  
Рівень володіння письмовою комунікацією  
Культура ведення документації  
6. Соціально-психологічна та морально-етична компетентність Дотримання педагогічного такту  
Урахування сучасних психолого-педагогічних концепцій у процесі здійснення педагогічної діяльності, відповідність поведінки морально-етичним нормам  
Знання вікових психологічних особливостей особистості та їх використання в педагогічній діяльності  
Уміння створювати і підтримувати позитивний морально-психологічний клімат у колективі  
Здатність до позитивного мислення  
7. Організаційно-технологічна компетентність Уміння організувати учнівський колектив  
Уміння структурувати зміст навчання, моделювати урок, окремі аспекти педагогічної діяльності  
Уміння створювати необхідну оргструктуру (батьківський комітет, органи учнівського самоврядування тощо)  
Уміння розподіляти обов’язки, давати доручення, організовувати контроль за їх виконанням  
Уміння проводити інструктажі, наради, збори  
Уміння складати план виконання окремих завдань, ураховуючи мету, відповідність змісту меті; відбирати оптимальні форми організації і методи; ураховувати особистісні якості виконавців; установлювати терміни виконання; визначати форми попереднього, поточного та підсумкового контролю  
Уміння організовувати індивідуальну роботу з учнями  
Уміння організовувати позакласну роботу з предмету, формувати пізнавальні інтереси учнів  
Уміння навчати учнів засобів діяльності в процесі викладання предметів, здійснювати особистісно орієнтований підхід у навчанні та вихованні учнів  
Уміння розвивати мислення, уяву, пам’ять учнів у процесі навчання  
Уміння об’єктивно оцінювати діяльність учнів відповідно до визначених критеріїв  
Здатність до аналізу навчально-виховного процесу та його результатів  
Рівень викладання предмету  
Дотримання норм безпеки, попередження дитячого травматизму, санітарно-гігієнічних норм, використання здоров’язберігаючих технологій у процесі навчання  
Наявність та якість системи моніторингу навчальної та педагогічної діяльності, уміння здійснювати корекцію навчально-виховного процесу за результатами моніторингу  
8. Методична компетентність Рівень кваліфікації, методичної майстерності педагога  
Участь у методичній роботі закладу (педагогічна рада, методичне об’єднання, творча група тощо)  
Самоосвітня діяльність педагога, її результативність  
Характеристика педагогічного досвіду (наявний, репродуктивний, конструктивний, новаторський)  
Вплив рівня методичної підготовки на результати освітньої діяльності  
Оснащення та оформлення кабінету, створення дидактичної бази викладання предмету  
Підвищення педагогічної кваліфікації (курси, семінари)  
Участь у професійних конкурсах, виставках-ярмарках  
Наставництво, допомога колегам  
Наявність системи розповсюдження досвіду (педагогічні майстерні, друковані праці тощо)  
Проведення науково-дослідницької, дослідно-експериментальної діяльності  
9. Креативна компетентність Здатність до критичного мислення  
Готовність до інноваційної, творчої діяльності  
Використання сучасного педагогічного досвіду, інновацій у педагогічній діяльності  
Спрямованість інноваційної діяльності на результати освіти учнів  
Рівень організації інноваційної діяльності, її нормативне забезпечення  
Здатність до саморозвитку  
Створення власного педагогічного досвіду  
Здатність до науково-дослідницької діяльності  
10. Особистісна компетентність Спрямованість особистості педагога (громадянська позиція, емоційна сфера, морально-етичні цінності)  
Участь у громадській роботі, вплив на зовнішнє середовище навчального закладу  
Особистісні якості педагога, які впливають на педагогічну діяльність (емпатія, доброзичливість, позитивне мислення, добросовісність, моральність, справедливість, зовнішня культура, відповідальність, чесність, організованість, цілеспрямованість)  
11. Рефлексивно-оцінювальна компетентність Результативність педагогічної діяльності (рівень просування та розвитку учнів у навчанні, вихованні; творчі досягнення вихованців; сформованість основних життєвих компетентностей)  
Здатність до самоаналізу  
Уміння будувати діяльність на основі результатів аналізу  

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГА


з/п
Параметри Фактори Оцінка
1. Когнітивна складова Знання предмету, який викладає  
Знання методики викладання предмету  
Знання основ дидактики та дидактичної організації предмета  
Знання основ педагогіки та психології  
Загальний рівень культури, ерудиції, інтелекту  
Знання сучасних педагогічних технологій, прогресивного педагогічного досвіду  
Знання нормативних основ освітньої діяльності  
2. Компетентнісна складова Прогностичні вміння  
Уміння планувати власну діяльність та формувати вміння планувати в школярів  
Урахування в педагогічній діяльності психологічних закономірностей навчання, виховання та розвитку учнів  
Інформаційна компетентність, використання інформаційно-комунікативних технологій  
Комунікативна компетентність  
Уміння організовувати та оптимізовувати навчально-виховний процес  
Володіння педагогічною технікою  
Організаторські вміння педагога  
Здатність до виховання в процесі навчання  
Уміння аналізувати навчально-виховний процес та його результати, здатність до рефлексії  
Уміння мотивувати пізнавальну діяльність учнів  
Підвищення професійної кваліфікації  
3. Креативна складова Здатність до творчої діяльності  
Здатність до саморозвитку, самовдосконалення  
Інноваційна діяльність педагога  
Участь у роботі методичних підрозділів навчального закладу  
Узагальнення власного педагогічного досвіду  
Організація роботи з обдарованими учнями  
Організація позакласної роботи з предмету  
Збагачення методичної та дидактичної бази викладання предмету  
Надання допомоги колегам, консультування, наставництво  
Розповсюдження власного досвіду, участь у семінарах, конференціях, наявність публікацій  
Науково-дослідницька, дослідно-експериментальна діяльність  
4. Особистісна складова Мотивація педагогічної діяльності  
Уміння створювати (підтримувати) позитивний психологічний клімат  
Уміння спілкуватися з колегами, батьками, учнями  
Громадянська відповідальність  
Емпатія, позитивне ставлення до дітей, педагогічний такт  
Зовнішній вигляд, фізичне здоров’я, особистісний імідж, ерудиція  
5. Результативна складова Рівень узагальнення педагогічного досвіду (упровадження інноваційних технологій; створення власного досвіду; розповсюдження власного досвіду)  
Участь у професійних конкурсах, виставках  
Наявність друкованих праць, наукових робіт  
Рейтинг серед колег  
Результативність педагогічної діяльності (навчальні досягнення та творчі здобутки учнів)  
Підвищення кваліфікаційної категорії  
Керівництво творчими групами, методичним об’єднанням, експериментальним майданчиком, педагогічною майстернею тощо  

Категорія: Управління | Додав: Nicolaj
Переглядів: 28 | Завантажень: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018