Четвер, 13.12.2018, 20:20
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Управління

Внутрішкільний контроль за роботою гуртків
[ Викачати з сервера (85.5 Kb) ] 20.11.2011, 17:59

Внутрішкільний контроль за роботою гуртків

I. Методи контролю

1. Індивідуальна бесіда (з керівниками гуртків, їхніми колегами, гуртківцями, батьками).

2. Вивчення документації (журналів гурткової роботи, щоденних планів (конспектів) гурткових занять, програм та планів гуртків, журналів практичних і дослідницьких робіт, щоденників спостережень, робочих планів дослідів, польових журналів, планів організації та проведення масових природоохоронних конкурсів, журналів обліку виконаних природоохоронних акцій, операцій, журналів та фотоальбомів обліку виконаних робіт, карток та каталогів рослин (відкритого, закритого ґрунтів), тварин мікрозоопарку, експонатів природничо-краєзнавчого музею, розробок масових заходів, лекцій, практикумів). А також:

 • документації щодо організації та проведення масових заходів;

 • тематичних папок, дидактичного, наочного матеріалу;

 • розробок нетрадиційних занять;

 • документації з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

 • документації роботи з батьками;

 • матеріалів, що висвітлюють роботу самоврядування, папки перспективного педагогічного досвіду, відгуків про роботу колег, методичного зошита керівника гуртка тощо.

3. Фронтальне і поточне анкетування керівників гуртків.

4. Інтерв’ювання.

5. Діагностичне анкетування.

6. Анкетування гуртківців, батьків.

7. Психолого-педагогічні спостереження за роботою керівників гуртків (заняття гуртків, виховні масові заходи).

8. Підсумкова бесіда за результатами навчально-виховного процесу.

9. Проведення адміністративно-рейтингового тестування та оцінювання рівня діяльності керівників гуртків.

II. Види внутрішнього контролю

1. Попереджувальний — ознайомлення із щоденним планом роботи гуртка.

2. Документальний — перевірка журналів гурткової роботи, щоденних планів-конспектів гурткового заняття, ведення необхідної документації роботи гуртка.

3. Оглядовий — знайомство з роботою молодих педагогів.

4. Персональний — вивчення системи роботи педагога, що атестується.

5. Тематичний — відвідування занять гуртків, виховних заходів із метою оцінки ефективності методів навчання і виховання, вибраних форм заняття гуртка та ін.

6. Епізодичний — відвідування занять гуртка, виховних заходів із метою перевірки готовності керівника гуртка до їх проведення.

7. Цільовий — відвідування занять гуртка, виховних заходів із метою вивчення педагогічної майстерності педагога, сформованості знань, умінь, практичних навичок гуртківців.

8. Адміністративний — під час вивчення питання, що виноситься на розгляд педагогічної і методичної рад.

9. Фронтальний — вивчення системи роботи педагога. занять гуртка (розвиток мислення, уваги, пам’яті, волі, творчості, допитливості, зацікавленості та ін.).

10. Взаємний — відвідування занять педагогами у присутності адміністрації.

11. Фрагментарний — відвідування занять, виховних заходів із метою втілення у практику роботи рішень педагогічних рад, методичних рекомендацій тощо.

12. Паралельний — відвідування занять у 2—3-х однопрофільних гуртках, в однакових вікових групах, але в різних педагогів.

III. Види аналізу відвіданого заняття гуртка та виховного заходу

1. Структурний — аналіз із позиції структури й типу гурткового заняття.

2. Структурно-часовий — аналіз із позиції структури й типу заняття з оцінкою використання часу на кожен його етап.

3. Дидактичний — аналіз із позиції дидактичних принципів гурткового заняття (методи, прийоми й засоби, використані на занятті, педагогічне керівництво пізнавальною діяльністю гуртківців).

4. Психологічний — аналіз із позиції дотримання психологічних вимог до проведення занять гуртка (розвиток мислення, уваги, пам’яті, волі, творчості, допитливості, зацікавленості та ін.).

5. Виховний —— аналіз із позиції національного, екологічного, трудового, естетичного, фізичного, превентивного, громадянського виховання засобами гурткової роботи.

6. Педагогічний — аналіз із позиції педагогіки співробітництва, розвитку комунікативних здібностей, дотримання єдиних вимог до гуртківців.

7. Комбінований — аналіз із позиції психології та педагогіки.

8. Комплексний — одночасний аналіз із позицій педагогіки та психології.

9. Системний — аналіз із позиції формування системи знань, умінь і практичних навичок гуртківців.

10. Короткий — аналіз заняття з позиції виконання триєдиної мети (освітньої, виховної, розвивальної).

11. Повний — з позиції всіх вищезгаданих видів аналізу (див. таблиця).

Таблиця 1

Орієнтовна план-схема повного аналізу занять гуртка

Відвідане заняття — (назва)
Керівник гуртка — (прізвище)
Дата відвідання —
Заняття за розкладом — (час)
Місце проведення —
Кількість гуртківців —
Тема: —
Мета: —


з/п
Пункт аналізу Аналіз відвіданого заняття
1. Готовність приміщення, наявність необхідного обладнання для організації навчального процесу, використання наочних посібників і сучасних засобів навчання  
2. Своєчасність початку занять, дотримання вимог до зовнішнього вигляду гуртківців, забезпечення роботи органів дитячого самоврядування  
3. Зовнішній вигляд керівника гуртка, тон звертання, дотримання норм літературної вимови, ступінь емоційності  
4. Визначення мети заняття, доведення її до дітей, запровадження мобілізуючого початку заняття  
5. Відповідність теми заняття його змісту, зв’язок із попередньою темою, наступність  
6. Виховна спрямованість, використання методів виховного впливу на гуртківців. Виховна, розвивальна та профорієнтаційна робота на занятті  
7. Наукова достовірність матеріалу, використання сучасних досягнень науки, техніки, промисловості, мистецтва, екології, зв’язок із подіями сьогодення  
8. Різноманітність прийомів навчання (методів праці гуртківців) на занятті  
9. Активність гуртківців у процесі заняття, використання ігрових форм. Розвиток допитливості, творчості, навичок самостійного мислення  
10. Закріплення здобутих знань, вироблення вмінь та навичок відповідно до профілю гуртка. Повторення пройденого матеріалу. Наявність міжпредметних зв’язків  
11. Прийоми заохочення й стимулювання гуртківців  
12. Знання керівником психологічних особливостей дітей  
13. Раціональне використання часу на занятті  
14. Формування навичок самостійної роботи з довідковим та іншим матеріалом. Дослідницька робота  
15. Упровадження досягнень педагогічної науки, сучасних методів навчання і виховання, передового педагогічного досвіду  
16. Використання різноманітних методів навчання  
17. Орієнтація гуртківців на подання конкретної практичної допомоги закладу  
18. Додержання правил техніки безпеки. Проведення інструктажу  
19. Підбиття підсумків кожного етапу заняття  
20. Чіткість в організації початку й кінця заняття  
21. Рівень вирішення єдиної методичної проблеми закладу  

Висновки: _________________

Пропозиції: ________________

Хто перевіряв чи надавав методичну допомогу ______________

Керівник гуртка _______________

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ

Психологічний аналіз — це вивчення психологічних вимог до проведення заняття (забезпечення пізнавальної діяльності гуртківців).

 

Орієнтовна схема психологічного аналізу заняття

1. Організація пізнавальної діяльності гуртківців:

 • яким чином на занятті були створені умови для продуктивної роботи мислення та уяви;

 • у який спосіб педагог використовував у своїй роботі метод переконання;

 • яким чином педагог домагався зосередженості та стійкості уваги гуртківців;

 • які види й способи діяльності керівника гуртка були спрямовані на організацію успішного запам’ятовування матеріалу; які особливості довільного, механічного, смислового запам’ятовування виявились у гуртківців на занятті;

 • які прийоми підтримки та розвитку уваги були використані вчителем;

 • які форми роботи використав педагог для актуалізації в пам’яті гуртківців раніше набутих знань, умінь та навичок для розуміння нового матеріалу.

2. Організація діяльності мислення та уяви на занятті у процесі формування знань і вмінь:

 • як педагог використав відтворювальну та творчу уяву під час вивчення нового матеріалу;

 • на якому рівні формувались знання гуртківців: на рівні конкретно-чутгєвих уявлень, рівні узагальнюючих образів, «відкриттів» тощо;

 • за допомогою яких прийомів педагог домагався активності й самостійності мислення гуртківців (система запитань, організація пошукової, дослідницької праці на занятті, ігрові форми роботи, створення проблемних ситуацій, організація індивідуальної, групової, колективної форм роботи тощо);

 • якого рівня розуміння домігся педагог від гуртківців: порівняльного, узагальнюючого, проблемного, оцінювального, описового, практичного; як керував формуванням переконань та ідеалів;

 • які види творчої праці використав педагог на занятті (нетрадиційні форми роботи, відбір і схематизація матеріалу, обробка матеріалу, оформлення практичної роботи тощо);

 • як на занятті здійснювалось формування стійкого та активного інтересу гуртківців у цілому.

3. Реалізація особистісно орієнтованого підходу до діяльності гуртківців на занятті:

 • які почуття гуртківців виявились на занятті;

 • у який спосіб здійснювалось управління спілкуванням гуртківців;

 • на яких етапах заняття найбільш успішно формувались вольові якості гуртківців;

 • як враховувались вікові та індивідуальні якості гуртківців.

4. Визначення рівня майстерності педагога:

 • які шляхи та механізми організації впливу на гуртківців були застосовані;

 • який психологічний клімат панував на занятті;

 • чи вдало педагог керував комунікативним спілкуванням гуртківців;

 • особливості самоорганізації педагога: підготовленість до заняття, самопочуття, зібраність, розуміння теми та психологічної мети заняття, енергійність, наполегливість, оптимістичний підхід, винахідливість та ін.;

 • педагогічний такт керівника гуртка.

ВИХОВНИЙ АНАЛІЗ

Аналіз виховної спрямованості заняття гуртка — це оцінка та виявлення шляхів найбільш ефективного використання навчального матеріалу для виховання гуртківців.

 

Орієнтовна схема виховного аналізу заняття:

1. Використання виховних можливостей заняття.

2. Доповнення навчального матеріалу історичними фактами.

3. Формування світогляду гуртківців на занятті.

4. Формування моральних якостей гуртківців.

5. Виховання в гуртківців сумлінного ставлення до праці.

6. Оцінка виховних можливостей методів і прийомів, використаних на занятті.

7. Вплив особистості педагога на гуртківців.

8. Характер діяльності та спілкування на занятті.

9. Резерви підвищення виховних можливостей заняття гуртка.

Орієнтовна план-схема аналізу заняття гуртка вчителем

1. Мета і завдання заняття.

2. Структура заняття:

 • початок;

 • основна частина;

 • заключна частина.

3. Підготовка учнів до занять гуртка.

4. Організація пізнавальної діяльності:

 • самостійна діяльність дітей;

 • використання літератури;

 • залучення гуртківців до роботи з наочними посібниками;

 • самостійна робота учнів;

 • оволодіння практичними навичками.

5. Методи заохочення дітей.

6. Озброєння гуртківців методами і прийомами розумової праці.

7. Техніка викладу теоретичного матеріалу.

8. Творча спрямованість заняття гуртка:

 • створення проблемної ситуації;

 • використання словесних, наочних, практичних форм роботи, постановка риторичних запитань, спонукання учнів до формулювання висновків, використання схем, карт тощо;

 • залучення учнів до самостійного пояснення явищ, фактів, що вивчаються;

 • ознайомлення з потенційними проблемами науки в цій галузі в майбутньому;

 • застосування захоплюючих методів і прийомів («хвилинка спогадів», «метод подорожі», «фантазія всерйоз»), використання при цьому фактів із науково-популярної літератури, кінофільмів.


Категорія: Управління | Додав: Nicolaj
Переглядів: 8621 | Завантажень: 2457 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018