Середа, 23.05.2018, 09:11
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Посадові обов'язки » Обов'язки вчителів

Посадова інструкція асистента вчителя
[ Викачати з сервера (68.5Kb) ] 21.09.2017, 15:01

працюємо з кадрами

Розроблення посадової інструкції
асистента вчителя
в класі з інклюзивним навчанням

Посадові обов'язки асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням розробляє та затверджує керівник загальноосвітнього навчального закладу. Тут у нагоді стане лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» від 25.09.2012 № 1/9-675, у якому визначена кваліфікаційна характеристика асистента вчителя.

Розробляючи посадові обов'язки асистента вчителя, важливо враховувати наступні чинники: які впливають на визначення його обов’язків та основні завдання діяльності:

1. Асистент учителя не є асистентом дитини. Асистент — від лат. assistens (assistentis) — присутній, помічник.

2. Асистент учителя класу з інклюзивним навчанням, повинен мати педагогічну освіту та спеціальну підготовку для роботи із зазначеною категорією дітей.

3. Асистенту вчителя варто:

 • залучати учнів до навчальної діяльності, надавати інформацію вчителю про успішність, потреби учнів;

 • мотивувати та заохочувати учнів;

 • підтримувати навчання учнів, допомагати в позаурочний час;

 • допомагати вирішувати конфлікти;

 • працювати з окремими учнями та невеликими групами учнів;

 • допомагати учням за межами класу;

 • виготовляти унаочнення чи інші матеріали під керівництвом учителя;

 • співпрацювати з іншими фахівцями під час планування і реалізації індивідуальної програми розвитку;

 • організовувати та координувати щоденну діяльність для виконання тих чи інших завдань;

 • звертатися до вчителя, щоб отримати інформацію та ресурси;

 • спостерігати за учнями в школі, за потреби в інших громадських місцях.

4. Асистенту вчителя не варто:

 • оцінювати навчальні результати учнів;

 • самостійно планувати навчальний процес;

 • самостійно вести урок;

 • звітувати перед батьками про успішність учнів;

 • вносити зміни до навчальних завдань без попереднього консультування з вчителем;

 • самостійно відбирати навчальний матеріал або методи викладання;

 • оцінювати діяльність іншого персоналу;

 • виконувати лише роботу з «важкими» учнями протягом більшості часу;

 • самостійно вносити зміни в індивідуальну програму розвитку.

На підставі вищенаведеного пропонуємо орієнтовну посадову інструкцію асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням.

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

ЗАТВЕРДЖУЮ _______________________
(керівник ЗНЗ)
_______________________ (підпис, ініціали, прізвище)
«__» ___________ 20____р.

АБО:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ __________________
(назва ЗНЗ)
№ ___ від _______________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням
№ ______________

(реєстраційний номер документа)

1. Загальні положення

1.1. Асистент вчителя в класі з інклюзивним навчанням (далі — асистент вчителя) призначається на посаду та звільняється з неї наказом начальника управління освіти за поданням директора загальноосвітнього навчального закладу (примітка: якщо іншого не передбачено чинним законодавством).

1.2. Посаду асистента вчителя може обіймати особа; яка має педагогічну освіту та пройшла курсову перепідготовку щодо роботи в умовах інклюзії.

1.3. Асистент вчителя підпорядковується безпосередньо вчителю в класі з інклюзивним навчанням та заступнику директора з навчально-виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності асистент вчителя керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями і вказівками Міністерства освіти і науки України та відповідних органів управління освіти, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини; правилами та нормами з охорони праці, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу; наказами та розпорядженнями директора навчального закладу, цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Разом із вчителем класу з інклюзивним навчанням:

 • забезпечує соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами;

 • виконує навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, запроваджуючи ефективні форми їх проведення;

 • допомагає дитині у виконанні навчальних завдань, залучає учня до різних видів навчальної діяльності.

2.2. У складі групи фахівців:

 • приймає участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини;

 • адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами.

2.3. Здійснює функції:

2.3.1. Організаційну:

 • допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням;

 • надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця;

 • проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;

 • допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня;

 • співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та приймають участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.

 • забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці;

 • веде встановлену педагогічну документацію.

2.3.2. Навчально-розвиткову, співпрацюючи з учителем класу:

 • надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів;

 • здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами;

 • дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів;

 • сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану;

 • стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі у науковій, технічній, художній творчості;

 • створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

2.3.3. Діагностичну, разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку:

 • вивчає особливості діяльності і розвитку дітей з особливими освітніми потребами;

 • оцінює навчальні досягнення учня;

 • оцінює виконання індивідуальної програми розвитку;

 • вивчає та аналізує динаміку розвитку учня.

2.3.4. Прогностичну: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини приймає участь у розробленні індивідуальної програми розвитку;

2.3.5. Консультативну:

 • постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу;

 • інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня.

2.4. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

2.5. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

3. Права

Має право:

3.1. За погодженням з учителем класу з інклюзивним навчанням обирати форми, методи, способи навчальної роботи.

3.2. Брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів загальноосвітнього навчального закладу, в інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи.

3.3. Обирати форми підвищення своєї кваліфікації: у вищих навчальних закладах, закладах системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.4. Вносити керівництву загальноосвітнього навчального закладу пропозиції щодо:

 • поліпшення навчально-виховної роботи;

 • захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

4. Відповідальність

Несе відповідальність за:

4.1. Життя і здоров’я дітей з особливими освітніми потребами та інших дітей класу, дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.

4.2. Неналежне виконання або невиконання обов’язків, визначених цією посадовою інструкцією.

4.3. Порушення трудової дисципліни.

4.4. Вчинення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.

4.5. Заподіяння матеріальної шкоди навчальному закладу.

5. Повинен знати

 • основи законодавства України про освіту, соціальний захист;

 • міжнародні документи про права людини й дитини;

 • державні стандарти освіти;

 • нормативні документи з питань навчання та виховання;

 • сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки; психолого-педагогічні дисципліни;

 • особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку;

 • ефективні методи, форми та прийоми роботи з дітьми, застосовуючи індивідуальний та диференційований підхід;

 • рівні адаптації навчального та фізичного навантаження;

 • методи використання сучасних технічних засобів та обладнання;

 • основи роботи з громадськістю та сім'єю;

 • етичні норми і правила організації навчання та виховання дітей;

 • норми та правила ведення педагогічної документації.

6. Повинен вміти

 • застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;

 • разом із іншими фахівцями складати та реалізовувати індивідуальну програму розвитку дитини;

 • вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня;

 • налагоджувати міжособистісні стосунки між всіма суб’єктами навчально-виховної діяльності;

 • займатись посередницькою діяльністю в сфері виховання та соціальної допомоги.

7. Кваліфікаційні вимоги

 • наявність педагогічної освіти та курсової перепідготовка щодо роботи в умовах інклюзій;

 • розвинені комунікативні та організаційні здібності;

 • здатність співчувати, співпереживати;

 • ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність;

 • навички вирішення конфліктних ситуацій.

8. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Для виконання своїх обов’язків взаємодіє з:

 • з учителем класу з інклюзивним навчанням

 • заступниками директора навчального закладу з навчально-виховної роботи;

 • практичним психологом навчального закладу;

 • медичними працівниками навчального закладу;

 • батьками дітей з особливими освітніми потребами.

З інструкцією ознайомлений(а):
___________________
(підпис; ініціал(и), прізвище)
Дата: ______________


Категорія: Обов'язки вчителів | Додав: Nicolaj
Переглядів: 446 | Завантажень: 21 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018