Субота, 15.12.2018, 10:35
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Посадові обов'язки » Обов'язки вчителів

Посадова інструкція бібліотекаря (в.3)
[ Викачати з сервера (74.0 Kb) ] 07.03.2013, 23:30
ДОКУМЕНТИ ШКОЛИ

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БІБЛІОТЕКАРЯ[1]

________________________________________
(назва загальноосвітнього навчального закладу)
________________________________________

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
бібліотекаря загальноосвітнього
навчального закладу
(код КП 2432.2)

N°__________________________
(реєстраційний номер документа)
ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________________
(керівник загальноосвітнього навчального закладу)

      

_______________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

«_____» ______________ 20____р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та від¬повідальність бібліотекаря бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Бібліотекар належить до професійної категорії «Професіонали».

1.3. Призначення на посаду та звільнення з посади бібліотекаря здійснюються наказом керівника (директора) закладу за поданням завідувача бібліотеки (іншого керівника).

1.4. Безпосередньо підпорядковується завідувачу бібліотеки (іншому керівникові).

1.5. Документи, якими керується у роботі бібліотекар: чинне законодавство, яке регулює діяльність у сфері освіти, бібліотечної справи та інформатизації, накази органів управління освітою всіх рівнів за профілем своєї діяльності, Статут (Положення) закладу, Правила користування бібліотекою закладу, накази та розпорядження керівника закладу, вказівки завідувача бібліотеки, правила і норми охорони праці, пожежної безпеки, внутрішній трудовий розпорядок, ця посадова інструкція.

1.6. Мета діяльності на посаді (головна функція) — здійснення бібліотечно-інформаційного та культурно-просвітницького забезпечення навчально-виховного процесу в закладі як в урочний, так і у позаурочний час.

1.7. Робоче місце бібліотекаря знаходиться в приміщенні бібліотеки закладу (книгосховищі, абонементі, читальному залі), забезпеченої необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп’ютерами, охоронними і протипожежними засобами.

1.8. Режим роботи бібліотекаря встановлюється директором закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання, встановлення у бібліотеці один раз на місяць санітарного дня, виділення двох годин робочого дня на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

1.9. Оригінал цієї посадової інструкції зберігається у відділі кадрів закладу (заступника керівника закладу, секретаря), копія — у бібліотекаря та завідувача бібліотеки.

1.10. У разі тимчасової неможливості виконання бібліотекарем своїх обов’язків (хвороба, відпустка тощо), їхнє виконання покладається на іншого працівника бібліотеки (закладу) відповідної кваліфікації за розпорядженням завідувача бібліотеки (іншого керівника).

1.11. У разі перерозподілу обов’язків між працівниками закладу та змін у відповідних нормативно-правових актів до цієї посадової інструкції наказом керівника закладу можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Бібліотекар виконує такі функціональні завдання та обов’язки:

2.1. Виконує роботи щодо забезпечення бібліотечних процесів відповідно до планів роботи і регламентаційної документації, що затверджується директором закладу та згідно з вказівками завідувача бібліотеки.

2.2. Формує універсальний, із урахуванням профілю закладу, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів бібліотечного фонду.

2.3. Бере участь у забезпеченні ефективного використання, належного розміщення, обліку і зберігання бібліотечного фонду, а також іншого майна бібліотеки.

2.4. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.

2.5. Здійснює:

2.5.1. організацію та використання каталогів та інших елементів довідково-бібліографічного апарату, ведення та використання автоматизованих баз даних;

2.5.2. організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їхнє зберігання та реєстрацію, оформлення відповідної документації;

2.5.3. диференційоване обслуговування читачів у режимі абонемента й у читальному залі, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової роботи.

2.6. Формує в учнів навчального закладу вміння та навички бібліотечного користувача, ознайомлює їх із основними (модельними, базовими) функціями бібліотеки, правами і обов’язками користувача, популяризує бібліотечно-бібліографічні знання, книгу і читання за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.

2.7. Виховує в учнів інформаційну культуру — стале прагнення до пошуку інформації, свідомого добирання джерел, навички систематизації та особистої оцінки прочитаного, повагу до правил користувача бібліотеки.

2.8. Сприяє підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури, складання списків літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу.

2.9. Виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування про можливості й стан забезпечення бібліотеки відповідною літературою та іншими матеріалами.

2.10. Бере участь у роботі із забезпечення закладу необхідними підручниками, опрацьовує перелік рекомендованих підручників, замовляє їх та контролює їхнє надходження; аналізує забезпеченість підручниками учнів навчального закладу.

2.11. Спільно з педагогічним колективом закладу та громадськими організаціями бере участь в організації читацьких конференцій, літературних та музичних вечорів, диспутів, ігор та інших масових заходів.

2.12. Вивчає і впроваджує в практику своєї роботи кращий досвід бібліотек інших загальноосвітніх навчальних закладів.

2.13. Бере участь у науково-дослідній та методичній роботі бібліотеки, в розробленні та реалізації програм розвитку бібліотеки, планів бібліотечного обслуговування учасників навчально-виховного процесу в закладі.

3. ПРАВА

Бібліотекар має право:

3.1. Брати участь в управлінні закладом згідно з чинним законодавством.

3.2. На вільний доступ до інформації, пов’язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою (до навчальних програм, планів роботи закладу, його структурних підрозділів).

3.3. Вносити пропозиції завідувачу бібліотеки (керівництву закладу) з питань підвищення ефективності своєї діяльності.

3.4. Визначати зміст та форми своєї діяльності з урахуванням відповідних державних норм і стандартів, рекомендацій керівництва закладу, вказівок завідувача бібліотеки.

3.5. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури

3.6. Уживати відповідних заходів у встановленому порядку щодо відшкодування збитків, спричинених фонду бібліотеки, або у зв’язку з нестачею, втратою чи псуванням документів з вини користувачів бібліотеки.

3.7. На педагогічне навантаження у закладі (викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультативів) відповідно до чинного законодавства за домовленістю з директором закладу та за наявності необхідної освіти.

3.8. Підписувати або візувати документи у межах своєї компетенції.

3.9. На створення необхідних умов для здійснення якісної та ефективної роботи бібліотеки.

3.10. На додаткову оплату праці та відпустку згідно з чинним законодавством та умовами колективного договору.

3.11. На підтримку з боку органів освіти різного рівня та керівництва закладу в організації підвищення своєї кваліфікації, створенні необхідних умов для самоосвіти, забезпеченні участі в роботі методоб’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Бібліотекар несе відповідальність за:

4.1.1. невиконання наказів і розпоряджень керівника закладу, органів управління освітою, вказівок завідувача бібліотеки;

4.1.2. недотримання трудової дисципліни, невиконання або неякісне виконання своїх посадових обов’язків;

4.1.3. незабезпечення збереження бібліотечного фонду;

4.1.4. вчинення закладу чи учасникам навчально-виховного процесу матеріальної шкоди або інших збитків із своєї провини у порядку та межах, встановлених чинним законодавством;

4.1.5. недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки.

4.2. Оцінювання роботи бібліотекаря здійснює завідувач бібліотеки (інший керівник) на основі відповідних критеріїв, які враховують освітній рівень бібліотекаря, його професійну компетентність, досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують професійну діяльність бібліотекаря.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Бібліотекар повинен знати:

5.1. Чинне законодавство в галузі освіти, культури, бібліотечної справи та інформатизації.

5.2. Теорію та практику бібліотечної справи, бібліографії, інформаційної роботи.

5.3. Методичні матеріали з бібліографії та інформатики.

5.4. Основні бібліотечні технологічні процеси.

5.5. Книжковий фонд і довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.

5.6. Форми і методи індивідуальної та масової роботи з читачами.

5.7. Передовий досвід бібліотечної роботи вітчизняних та світових бібліотек.

5.8. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології, відповідні прикладні програмні засоби.

5.9. Правила і норми охорони праці та пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

До бібліотекаря висуваються такі кваліфікаційні вимоги:

6.1. Провідний бібліотекар: повна або базова вища освіта (спеціальна бібліотечна або педагогічна) відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря 1 -ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра — не менше 3 років.

6.2. Бібліотекар 1-ї категорії: повна або базова вища освіта (спеціальна бібліотечна або педагогічна) відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря 2-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра, молодшого спеціаліста — не менше 2 років.

6.3. Бібліотекар 2-ї категорії: повна або базова вища освіта (спеціальна бібліотечна або педагогічна) відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста — без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією бібліотекаря не менше 1 року.

6.4. Бібліотекар: базова вища освіта (спеціальна бібліотечна або педагогічна) відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

Для виконання обов’язків та реалізації своїх прав бібліотекар взаємодіє (контактує) з[2]:

7.1.3 педагогічними працівниками закладу з питань __________

7.2. Іншими працівниками бібліотеки з питань __________

7.3. Керівниками гуртків у закладі з питань __________

7.4. Користувачами бібліотеки з питань __________

7.5. Іншими працівниками закладу з питань __________

7.6. Працівниками інших бібліотек з питань __________

7.7. Представниками громадських організацій, творчих спілок, інших підприємств, установ, організацій, що мають стосунок до діяльності бібліотеки з питань __________

Завідувач бібліотеки (інший керівник):

________________________________________
(підпис)

________________________________________
(прізвище, ініціали)

З інструкцією ознайомлений:
«__» _______ 20__р.

________________________________________
(підпис)

________________________________________
(прізвище, ініціали)
1 Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури ця посадова інструкція може бути доповнена й іншими доцільними пунктами та більш деталізована, або. навпаки, окремі її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені у посадових інструкціях інших доречних працівників закладу
2 Залежно від особливостей організаційно-штатної структури конкретного закладу, його статуту, вказується коло та характер взаємозв'язків працівника зі співробітниками свого та інших структурних підрозділів, а також зі сто¬ронніми підприємствами, організаціями, установами, з якими працівник має службові взаємини, терміни отримання та надання взаємної інформації, необхідних для роботи матеріалів, порядок погодження та затвердження відповідних документів тощо.

ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 1-2 січень-лютий, 2013]

Категорія: Обов'язки вчителів | Додав: Nicolaj
Переглядів: 3620 | Завантажень: 313 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018