Субота, 15.12.2018, 11:41
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Посадові обов'язки » Обов'язки вчителів

Посадова інструкція інженера з охорони праці
[ Викачати з сервера (89.0 Kb) ] 16.05.2013, 11:29
ДОКУМЕНТИ ШКОЛИ

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З ОХОРОНИ ПРАЦІі[1]

________________________________________
(назва загальноосвітнього навчального закладу)
________________________________________

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
інженера з охорони праці
(код КП 2149.2)

N°__________________________
(реєстраційний номер документа)
ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________________
(керівник загальноосвітнього навчального закладу)

      

_______________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

«_____» ______________ 20____р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність інженера з охорони праці загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Інженер з охорони праці належить до професійної категорії «Професіонали».

1.3. Призначення на посаду та звільнення з посади інженера з охорони праці здійснюються керівником загальноосвітнього навчального закладу.

1.4. Безпосередньо підпорядковується керівнику загальноосвітнього навчального закладу[2].

1.5. Документи, якими керується у роботі інженер з охорони праці:

1.5.1. Зовнішні документи: чинне законодавство України про охорону праці та нормативно-правові акти, що визначають діяльність служб охорони праці у загальноосвітніх навчальних закладах, накази і розпорядження органів управління освітою та у сфері охорони праці вищого рівня за профілем своєї діяльності.

1.5.2. Внутрішні документи: Статут (Положення) закладу, накази та розпорядження керівника закладу, Колективний договір, Положення про службу охорони праці у закладі, правила і норми охорони праці та пожежної безпеки, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадова інструкція інженера з охорони праці.

1.6. Мета діяльності на посаді (головна функція) — виконання функцій служби охорони праці у закладі щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, в тому числі участь в організації та контроль за виконанням правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання аваріям, нещасним випадкам, професійним захворюванням і травматизму учасників навчально-виховного процесу.

1.7. Робоче місце інженера з охорони праці знаходиться в окремому приміщенні (кабінеті) закладу, забезпеченому необхідними технічними засобами і матеріалами для виконання своїх посадових обов’язків.

1.8. Оригінал цієї посадової інструкції зберігається у відділі кадрів закладу (заступника керівника закладу, секретаря), копія — у інженера з охорони праці.

1.9. За відсутності інженера з охорони праці на робочому місці (хвороба, відпустка, відрядження тощо) тимчасове виконання його обов’язків забезпечує інший працівник закладу відповідної кваліфікації за розпорядженням керівника закладу.

1.10. У разі перерозподілу обов’язків між працівниками закладу та змін у відповідних нормативно-правових актах до цієї посадової інструкції наказом керівника закладу можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Інженер з охорони праці виконує такі завдання та обов’язки:

2.1. Бере участь у створенні безпечних умов начально-виховного процесу у закладі, в організації й координуванні роботи з охорони праці, забезпеченні функціонування системи управління охороною праці в закладі.

2.2. Здійснює контроль за додержанням у підрозділах закладу законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, за наданням працівникам закладу встановлених пільг і компенсацій за умови праці.

2.3. Вивчає умови праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо розроблення і впровадження більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

2.4. Бере участь у проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд, устаткування, машин і механізмів, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень, засобів колективного та індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу, визначенні їх відповідності вимогам нормативних правових актів з охорони праці, і у разі виявлення порушень, які створюють загрозу життю і здоров’ю учасників навчально-виховного процесу або можуть призвести до аварії, вживає заходів щодо припинення експлуатації машин, устаткування і виконання робіт у приміщеннях та на території закладу, на робочих місцях.

2.5. За необхідності разом з іншими підрозділами закладу проводить роботу з атестації та сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці.

2.6. Розробляє і здійснює заходи щодо запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам у процесі трудової діяльності, поліпшення умов праці та доведення їх до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а також надає організаційну допомогу з виконання розроблених заходів.

2.7. Контролює вчасне проведення відповідними службами закладу та сторонніми підприємствами необхідних випробувань і технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, виконання приписів органів державного нагляду і контролю за додержанням чинних норм, правил та інструкцій з охорони праці, стандартів безпеки праці у процесі трудової діяльності, а також у проектах нових відповідних об’єктів закладу та тих, що реконструюються, бере участь у прийманні їх до експлуатації.

2.8. Бере участь у:

2.8.1. Розгляді питань про відшкодування роботодавцем шкоди заподіяної працівникам закладу каліцтвом, професійним захворюванням або іншим пошкодженням, пов’язаним із виконанням ними трудових обов’язків, забезпечує підготовку відповідних документів.

2.8.2. Складанні переліків професій і посад, відповідно до яких працівники мають проходити обов’язкові медичні огляди, а також переліки професій і посад, яким на основі чинного законодавства надається компенсація та пільги за важкі, шкідливі або небезпечні умови праці.

2.8.3. Роботі постійно технічної комісії з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, яка працює постійно.

2.9. Забезпечує розроблення виконання і перегляд інструкцій з охорони праці, стандартів безпеки праці, бере участь у розробленні відповідних розділів, пов’язаних із питаннями охорони праці, посадових інструкцій працівників закладу.

2.10. Організовує і проводить інструктажі, навчання і перевірки знань працівників та інших учасників навчально-виховного процесу з охорони праці, безпеки життєдіяльності, в тому числі вступні інструктажі з охорони праці з усіма, кого приймають на роботу.

2.11. Бере участь у складанні розділу «Охорона праці» колективного договору, у розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, вивчає їхні причини, аналізує ефективність заходів щодо їхнього запобігання, які впроваджуються у навчальному закладі.

2.12. Здійснює контроль за організацією зберігання, видання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилення, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв, а також контролює, чи правильно витрачаються у підрозділах закладу кошти, виділені на виконання заходів з охорони праці.

2.13. Веде встановлену документацію та складає звітність із охорони праці за встановленими формами і у відповідні терміни.

2.14. За розпорядженням керівника закладу виконує й інші обов’язки відповідно до Положення про службу охорону праці у закладі.

3. ПРАВА

Інженер з охорони праці має право:

3.1. Видавати керівникам структурних підрозділів закладу обов’язкові для виконання приписи відповідно до Положення про службу охорони праці щодо усунення наявних недоліків, одержувати від цих керівників необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці.

3.2. Надавати відповідне подання керівнику закладу або особі, якій адміністративно підпорядкований структурний підрозділ, керівник якого відмовляється від підпису або в одержанні припису щодо усунення наявних недоліків із питань охорони праці.

3.3. Зупиняти роботу машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які становлять загрозу життю або здоров’ю працівників та учнів у закладі.

3.4. Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.

3.5. Надавати керівнику закладу подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

3.6. Вносити пропозиції про заохочення працівників закладу, дії яких призвели до поліпшення стану безпеки праці.

3.7. Залучати, за погодженням з керівництвом закладу і керівниками його структурних підрозділів, відповідних фахівців закладу для проведення перевірок стану охорони праці.

3.8. Одержувати від працівників закладу необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

3.9. Вносити пропозиції щодо поліпшення якості своєї роботи та ефективності діяльності служби охорони праці у закладі.

3.10. Підписувати і візувати відповідні документи у межах своєї компетенції.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Інженер з охорони праці несе відповідає за:

4.1.1. Недотримання вимог чинних нормативних документів, що визначають діяльність служб охорони праці у загальноосвітніх навчальних закладах.

4.1.2. Невиконання або неякісне та несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків.

4.1.3. Втрату та псування з власної провини відповідного обладнання, інструментарію, матеріалів тощо, а також їхнє неправильне використання.

4.1.4. Заподіяння матеріальної шкоди закладу та його працівникам з власної провини в межах, встановлених законодавством України.

4.1.5. Недотримання норм та правил охорони праці та пожежної безпеки під час виконання своїх посадових обов’язків.

4.1.6. Невиконання інших вимог цієї посадової інструкції.

4.2. Оцінювання роботи інженера з охорони праці здійснює керівник закладу з урахуванням повноти, якості та своєчасності виконання таким працівником своїх посадових обов’язків. Основний критерій оцінювання — поліпшення стану безпеки праці у закладі.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Інженер з охорони праці повинен знати:

5.1. Закони України «Про охорону праці», «Про освіту», Типове положення про службу охорони праці, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

5.2. Інші нормативно-правові акти, методичні матеріали з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

5.3. Методи вивчення умов праці на робочих місцях.

5.4. Організацію роботи з охорони праці.

5.5. Систему стандартів безпеки праці.

5.6. Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи зі ступеня важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, працівників, переведених на легку працю.

5.7. Особливості експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо, які використовуються у закладі.

5.8. Правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт.

5.9. Правила і порядок розробленя (оформлення, заповнення) відповідної документації з охорони праці

5.10. Порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці.

5.11. Передовий і вітчизняний досвід з охорони праці.

5.12. Основи економіки, організації виробництва, праці та управління.

5.13. Основи трудового законодавства.

5.14. Відповідні прикладні програмні засоби.

5.15. Правила і норми охорони праці та пожежної безпеки.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. До інженера з охорони праці висуваються такі кваліфікаційні вимоги:

6.1.1. Провідний інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з охорони праці І категорії — не менше 2-х років.

6.1.2. Інженер з охорони праці І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з охорони праці II категорії не менше 2-х років.

6.1.3. Інженер з охорони праці II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з охорони праці — не менше 1 -го року.

6.1.4. Інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

6.2. Під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки в установленому законодавством порядку інженер з охорони праці має проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

Для виконання обов’язків та реалізації своїх прав інженер з охорони праці контактує з:[3]

7.1. Відповідальними за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо закладу з питань __________ .

7.2. Відповідальними за організацію роботи з безпеки життєдіяльності з питань __________ .

7.3. Іншими працівниками та керівниками структурних підрозділів закладу з питань __________ .

7.4. Представниками профспілок з питань __________ .

7.5. Інспекторами з охорони праці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці з питань __________ .

7.6. Експертами з питань страхування обласного і районного відділень Фонду соціального страхування України з питань __________ .

7.7. Іншими підприємствами, установами, організаціями з питань __________ .Заступник керівника закладу
(начальник відділу охорони праці):

________________________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ініціали)

З інструкцією ознайомлений:
«__» _______ 20__р.

________________________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ініціали)
1 Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури ця посадова інструкція може бути доповнена й іншими доцільними пунктами та більш деталізована, або, навпаки, окремі її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені у посадових інструкціях інших доречних працівників закладу відповідної кваліфікації та напрямку роботи, або відповідно до змін у чинному законодавстві на момент затвердження посадової інструкції
2 За наявності у закладі кількох працівників у сфері охорони праці (інженерів з охорони праці) залежно від загальної чисельності працівників закладу та згідно з нормативами визначеними наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 М: 255 служба охорони праці закладу може утворюватися у вигляді відділу охорони праці: який очолює начальник відділу охорони праці (код КП 1232), і якому у такому випадку буде підпорядкований інженер з охорони праці.
3 Залежно від особливостей організаційно-штатної структури конкретного закладу, його статуту, вказується коло та характер взаємозв'язків працівника зі співробітниками свого та інших структурних підрозділів, а також зі сторонніми підприємствами, організаціями, установами, з якими працівник має службові взаємини, терміни отримання та надання взаємної інформації, необхідних для роботи матеріалів, порядок погодження та затвердження відповідних документів тощо.

ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 3 березень, 2013]
Категорія: Обов'язки вчителів | Додав: Nicolaj
Переглядів: 12351 | Завантажень: 636 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018