Субота, 15.12.2018, 11:28
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Посадові обов'язки » Обов'язки вчителів

Посадова інструкція соціального педагога
[ Викачати з сервера (86.5 Kb) ] 26.10.2012, 18:56
Документація
 


____________________________________
(назва навчального закладу)
____________________________________
Гриф затвердження

Посадова інструкція
педагога соціального (код КП 2340)

№ __________________________________________
(реєстраційний номер документа)

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність педагога соціального загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Педагог соціальний у національній системі професійної класифікації належить до професійної групи «Професіонали», а за своїм статусом у системі освіти — до педагогічних працівників.

1.3. Призначення на посаду та звільнення з посади педагога соціального здійснюються начальником міського управління освіти (іншого відповідного органу) за погодженням з районним (міським) навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби системи освіти (або з методистом з психологічної служби районного (міського) методичного кабінету).

1.4. Адміністративно підпорядковується керівнику загальноосвітнього навчального закладу, а в частині науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби — районному (міському) методичному кабінету (центру) (або методисту з психологічної служби).

1.5. Документи, якими керується у роботі педагог соціальний: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про психологічну службу системи освіти України», іншими відповідними нормативно-правовими актами, наказами органів управління освітою всіх рівнів, етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи, Статутом (Положенням) закладу, наказами та розпорядженнями керівника закладу, Положенням про психологічний кабінет навчального закладу, Правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією.

1.6. Мета діяльності — підвищення ефективності педагогічного процесу, захист соціального благополуччя усіх його учасників, надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям учнів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу, у зв’язку з чим педагог соціальний виконує такі основні функції:

1.6.1. діагностичну: встановлює соціально-педагогічний діагноз, вивчає особливості діяльності і спілкування учнів, вивчає особливості, міру і спрямованість впливу соціального середовища (школи, сім’ї, сусідів, груп ровесників тощо);

1.6.2. організаційну: організовує соціально корисну діяльність учнів, формує демократичну систему взаємостосунків у підлітковому середовищі;

1.6.3. прогностичну: прогнозує результати процесу виховання з урахуванням найважливіших факторів розвитку особистості;

1.6.4. попереджувально-профілактичну і соціальнотерапевтичну: передбачає і приводить в дію юридичні, психологічні механізми попередження і подолання негативних явищ, організовує надання соціотерапевтичної допомоги тим, хто її потребує;

1.6.5. консультативну психолого-педагогічну: надає допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, дітям, підліткам, які потребують специфічного піклування.

1.7. Робоче місце педагога соціального знаходиться в окремому приміщенні (кабінеті), забезпеченому необхідними матеріальними та методичними засобами для проведення діагностичної, навчальної, тренінгової, консультативної, розвивальної і корекційної роботи.

1.8. Оригінал цієї посадової інструкції зберігається у відділі кадрів закладу (секретаря), копія — у педагога соціального.

1.9. У разі перерозподілу обов’язків між працівниками закладу та змін у відповідних нормативно-правових актах до цієї посадової інструкції наказом керівника закладу можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

2. Завдання та обов’язки

Педагог соціальний виконує такі функціональні завдання та обов‘язки:

2.1. Здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій учнів.

2.2. Вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому, молодіжних та дитячих громадських організацій, що діють у закладі.

2.3. Досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на учнів.

2.4. Прогнозує на основі спостережень та досліджень:

2.4.1. Посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи;

2.4.2. Результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості.

2.5. Дає рекомендації учням, батькам або особам, які їх замінюють, вчителям, викладачам та іншим доречним особам з питань соціальної педагогіки.

2.6. Надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим і молодіжним громадським організаціям, учням, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах.

2.7. Сприяє захисту прав учнів, представляє їхні інтереси у службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах.

2.8. Бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, сприяє попередженню негативних явищ серед учнів.

2.9. Сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

2.10. Здійснює посередництво між навчальним закладом та сім’ями учнів, організовує їхню взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку учнів, їхнє благополуччя в мікросоціумі.

2.11. Стверджує настановами і особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.

2.12. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.13. Готує учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

2.14. Складає у встановлені строки та на відповідні терміни плани виховної та реабілітаційної роботи.

2.15. Веде статистичну та іншу документацію щодо учнів, які потребують соціальної реабілітації, подає у встановлені строки необхідну звітну документацію керівництву закладу та іншим доречним органам.

2.16. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.17. Вивчає, узагальнює та запроваджує в роботу нові методики із соціальної реабілітації дітей.

2.18. Бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня та у заходах, що організовуються районним (міським) навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби.

2.19. Додержується педагогічної етики, поважає гідність особистості учня, захищає його від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ним алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

3. Права

Педагог соціальний має право:

3.1. Брати участь в управлінні закладом у порядку, визначеному його Статутом (Положенням).

3.2. Вносити пропозиції керівництву закладу з питань підвищення ефективності діяльності психологічної служби закладу.

3.3. Визначати зміст своєї діяльності та вибір пріоритетних напрямів роботи з урахуванням відповідних державних норм і стандартів, рекомендацій навчально-методичних центрів психологічної служби.

3.4. Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.

3.5. Періодично підвищувати свою кваліфікацію у встановлені строки.

3.6. Проходити атестацію у встановленому порядку та отримувати (підтверджувати) відповідну кваліфікаційну категорію за її результатами.

3.7. Відмовлятися від виконання розпоряджень адміністрації закладу у випадках, якщо ці розпорядження суперечать професійно— етичним принципам, завданням та функціональним обов’язкам соціального педагога.

3.8. Захищати свою професійну честь і гідність.

3.9. Ознайомлюватися із скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати на них пояснення.

3.10. Проходити періодичне безкоштовне медичне обстеження.

4. Відповідальність

4.1. Педагог соціальний несе відповідальність за:

4.1.1. Невиконання наказів і розпоряджень керівника закладу, органів управління освітою.

4.1.2. Недотримання педагогічної етики та неповагу гідності учнів.

4.1.3. Неякісне виконання своїх посадових обов’язків, вчинення шкоди життю і здоров’ю учнів під час занять.

4.1.4. Використання своїх знань і становища, методів та їх програмного забезпечення з метою фізичного чи психічного насильства, маніпулювання, що суперечить професійній етиці та свідчить про професійну некомпетентність.

4.1.5. Розголошення професійних відомостей та конфіденційної інформації, отриманих у процесі діагностичної, консультативної та соціально-перетворювальної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її соціальному оточенню.

4.1.6. Вчинення навчальному закладу чи учасникам навчально-виховного процесу матеріальної шкоди або інших збитків із своєї провини у порядку та межах, встановлених чинним законодавством. 4.1.7. Недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку закладу.

4.1. Оцінювання роботи педагога соціального здійснює керівник закладу (або його заступник, інший керівник) з врахуванням повноти, якості та своєчасності виконання ним своїх посадових обов’язків.

5. Повинен знати

Педагог соціальний повинен знати:

5.1. Конституцію України, закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Декларацію прав людини, Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти з питань навчання і виховання, діяльності відповідних освітніх закладів, психологічних служб та служб соціального забезпечення;

5.2. нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку;

5.3. етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи;

5.4. програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку учнів, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвит-ку освіти, психолого-педагогічної науки;

5.5. знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота»;

5.6. основні закономірності становлення особистості;

5.7. педагогіку, теорію та методики виховання;

5.8. вікову, педагогічну, сімейну, соціальну психологію;

5.9. цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім’ ї;

5.10. інноваційні процеси, технології освітньо-виховної роботи в навчальних закладах різних типів;

5.11. особливості профілактики девіантної поведінки учнів різного віку, негативних явищ у підлітковому середовищі, проблеми статево-рольової соціалізації особистості;

5.12. форми і методи роботи у сімейно-побутовому середовищі, у навчальних закладах, за місцем проживання;

5.13. основи валеології, зміст, форми та методи організації здорового способу життя дітей та учнів різного віку;

5.14. специфіку роботи у загальноосвітніх школах-інтернатах, спеціальних, санаторних, та школах соціальної реабілітації;

5.15. сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість дитини, підлітка;

5.16. права системи державних інститутів, установ, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління;

5.17. культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота;

5.18. етику, естетику, культурно-освітні дисципліни;

5.19. основи права, екології;

5.20. сучасні інформаційно-комунікаційні технології, відповідні програмні засоби;

5.21. державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні;

5.22. правила і норми охорони праці і пожежної безпеки.

6. Кваліфікаційні вимоги

До педагога соціального встановлюються такі кваліфікаційні вимоги:

6.1. Педагог соціальний вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановленому порядку. Стаж роботи за професією педагога соціального — не менше 8 років.

6.2. Педагог соціальний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановленому порядку. Стаж роботи за професією педагога соціального — не менше 5 років.

6.3. Педагог соціальний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановленому порядку. Стаж роботи за професією педагога соціального — не менше 3 років.

6.4. Педагог соціальний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Для виконання обов‘язків та реалізації своїх прав педагог соціальний взаємодіє (контактує) з:

7.1. усіма учасниками навчально-виховного процесу у закладі: учнями, педагогічними працівники, психологом, бібліотекарем, іншими спеціалістами, керівниками, батьками або особами, які їх замінюють;

7.2. співробітниками районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти;

7.3. органами охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, сім’ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями (у доречних випадках та у межах своєї компетенції);

7.4. представниками громадських організацій, творчих спілок, окремими громадянами тощо з питань культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.

Заступник керівника закладу: _________
(підпис)
_________________
(прізвище, ініціали)
«__» ______ р.
Погоджено:
Керівник (методист) районного (міського)
навчально-методичного кабінету (центру)
психологічної служби
_________
(підпис)
_________________
(прізвище, ініціали)
«__» ______ р.
З інструкцією ознайомлений: _________
(підпис)
_________________
(прізвище, ініціали)
«__» ______ р.

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА
___________________ ШКОЛИ, № 1 березень 2012

Категорія: Обов'язки вчителів | Додав: Nicolaj
Переглядів: 7544 | Завантажень: 592 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018