Субота, 15.12.2018, 11:58
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Посадові обов'язки » Обов'язки вчителів

Посадова інструкція завідувача бібліотеки
[ Викачати з сервера (64.5 Kb) ] 05.07.2014, 19:30

Примірна посадова інструкція завідувача бібліотеки

______________________________
(назва загальноосвітнього навчального закладу)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
завідувача бібліотеки
(код КП 1229.6)
№ ________________________

(реєстраційний номер документа)

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________
(керівник загальноосвітнього навчального закладу)
__________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

«__» «_________» 20 __ р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права та відповідальність завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Завідувач бібліотеки належить до професійної категорії «Керівники», є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.

1.3. Призначення на посаду та звільнення з посади завідувача бібліотеки здійснюються наказом керівника (директора) закладу за поданням заступника керівника закладу (іншого керівника).

1.4. Безпосередньо підпорядковується керівнику закладу (його заступнику), має у своєму підпорядкуванні бібліотекарів бібліотеки закладу (та за можливості інших працівників бібліотеки).

1.5. Документи, якими керується у роботі завідувач бібліотеки: чинне законодавство, яке регулює діяльність у сфері освіти, бібліотечної справи та інформатизації, накази органів управління освітою всіх рівнів за профілем своєї діяльності, Статут (Положення) закладу, Правила користування бібліотекою закладу, накази та розпорядження керівника закладу, правила і норми охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку, ця посадова інструкція.

1.6. Мета діяльності на посаді (головна функція) — керівництво діяльністю бібліотеки для здійснення бібліотечно-інформаційного та культурно-просвітницького забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і у позаурочний час

1.7. Робоче місце завідувача бібліотеки знаходиться в окремому кабінеті в приміщенні бібліотеки закладу, забезпеченої необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп'ютерами, охоронними і протипожежними засобами.

1.8. Режим роботи завідувача бібліотеки встановлюється директором закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання, встановлення в бібліотеці один раз на місяць санітарного дня, виділення двох годин робочого дня на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

1.9. Оригінал цієї посадової інструкції зберігається у відділі кадрів закладу (заступника керівника закладу, секретаря), копія — у завідувача бібліотеки.

1.10. У разі тимчасової неможливості виконання завідувачем бібліотеки своїх обов'язків (хвороба, відпустка тощо), виконання його обов'язків покладається на іншого працівника бібліотеки (закладу) відповідної кваліфікації за розпорядженням завідувача бібліотеки (іншого керівника).

1.11. У разі перерозподілу обов'язків між працівниками закладу та змін у відповідних нормативно-правових актів до цієї посадової інструкції наказом керівника закладу можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Завідувач бібліотеки виконує такі функціональні завдання та обов'язки:

2.1. Організовує діяльність бібліотеки спільно з педагогічним колективом закладу та відповідно до планів роботи і регламентаційної документації, що затверджується директором закладу.

2.2. Сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримується у своїй роботі принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

2.3. Вирішує всі питання діяльності бібліотеки в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим працівникам бібліотеки в межах їхньої компетенції.

2.4. Здійснює оперативне керівництво бібліотекою щодо бібліотечно-інформаційного обслуговування її користувачів із метою забезпечення всіх напрямів навчально-виховного процесу в закладі для засвоєння як програмних, так і позапрограмних вимог, а також у самоосвіті.

2.5. Забезпечує розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, введення в роботу бібліотеки новітніх технологій.

2.6. Організовує формування універсального, з урахуванням профілю закладу, бібліотечного фонду, який відповідає змісту навчання у закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів бібліотечного фонду.

2.7. Забезпечує ефективне використання, належне розміщення, облік і зберігання бібліотечного фонду, а також іншого майна бібліотеки.

2.8. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.

2.9. Здійснює необхідні заходи щодо забезпечення закладу необхідними підручниками, опрацьовує перелік рекомендованих підручників, замовляє їх та контролює їхнє надходження; аналізує забезпеченість підручниками учнів закладу.

2.10. Забезпечує формування і ведення довідково-бібліографічного апарату, використовуючи традиційні й сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

2.11. Бере участь у створенні й використанні відповідних баз даних у сфері освіти.

2.12. Спільно з педагогічним колективом закладу та громадськими організаціями бере участь в організації читацьких конференцій, літературних та музичних вечорів, диспутів, ігор та інших масових заходів.

2.13. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, пов'язаній з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

2.14. У межах своєї компетенції бере участь у навчально-виховному процесі, в організації загальних, групових, класних, масових заходів, виставок та оглядів, передбачених планом роботи.

2.15. Сприяє роботі гуртків, учнівських товариств у закладі.

2.16. Координує і кооперує діяльність бібліотеки закладу з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій та заходів у навчальній і дозвільній діяльності.

2.17. Реалізує можливості взаємного використання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонементу.

2.18. Вивчає і впроваджує у практику роботи бібліотеки кращий досвід бібліотек інших загальноосвітніх навчальних закладів.

2.19. Представляє інтереси бібліотеки та (за дорученням) закладу у відповідних державних органах, інших підприємствах, установах та організаціях.

2.20. У межах своєї компетенції дає вказівки та розпорядження, обов'язкові для працівників бібліотеки та її користувачів.

2.21. Розподіляє посадові обов'язки працівників бібліотеки (складає їхні посадові інструкції) та подає їх на затвердження керівнику закладу.

2.22. Уживає заходів щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами, найкращого використання їхніх знань та досвіду, створення для цих кадрів безпечних і сприятливих умов праці та морального заохочення і матеріального стимулювання, а також накладення на кадрів (за необхідності) дисциплінарних стягнень.

2.23. Забезпечує складання і подання встановленої звітності щодо роботи бібліотеки.

3. ПРАВА

Завідувач бібліотеки має право:

3.1. Брати участь в управлінні закладом у порядку, визначеному чинним законодавством та його Статутом (Положенням).

3.2. На вільний доступ до інформації, пов'язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою (до навчальних програм, планів роботи закладу, його структурних підрозділів).

3.3. Вносити пропозиції керівництву закладу з питань підвищення ефективності діяльності бібліотеки.

3.4. Визначати зміст та форми своєї діяльності з урахуванням відповідних державних норм і стандартів, рекомендацій керівництва закладу.

3.5. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентаційну документацію, що затверджується керівником закладу.

3.6. Уживати відповідних заходів у встановленому порядку щодо відшкодування збитків, спричинених фонду бібліотеки, або у зв'язку з нестачею, втратою чи псуванням документів з вини користувачів бібліотеки.

3.7. На педагогічне навантаження у закладі (викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультативів) відповідно до чинного законодавства за домовленістю з директором закладу та за наявності необхідної освіти.

3.8. Підписувати або візувати документи у межах своєї компетенції.

3.9. На створення необхідних умов для здійснення якісної та ефективної роботи.

3.10. Постійно підвищувати свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації та у системі самоосвіти.

3.11. Захищати свою професійну честь і гідність, ознайомлюватися із скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати на них пояснення.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Завідувач бібліотеки несе відповідальність за:

4.1.1. невиконання наказів і розпоряджень керівника закладу, органів управління освітою;

4.1.2. невиконання або неякісне виконання своїх посадових обов'язків щодо організації роботи бібліотеки, бібліотечних процесів;

4.1.3. несвоєчасну підготовку відповідної планової та звітної документації;

4.1.4. незабезпечення збереження бібліотечного фонду;

4.1.5. вчинення закладу чи учасникам навчально-виховного процесу матеріальної шкоди або інших збитків із своєї провини у порядку та межах, встановлених чинним законодавством;

4.1.6. недотримання трудової дисципліни та невиконання посадових обов'язків підлеглими працівниками бібліотеки;

4.1.7. недотримання у бібліотеці правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку закладу та Правил користування бібліотекою.

4.2. Оцінювання роботи завідувача бібліотеки здійснює керівник закладу (його заступник) на основі відповідних критеріїв, які враховують освітній рівень завідувача бібліотеки, його професійну компетентність, досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Завідувач бібліотеки повинен знати:

5.1. Чинне законодавство в галузі освіти, культури, бібліотечної справи та інформатизації.

5.2. Сучасні методи господарювання та управління.

5.3. Основи трудового законодавства.

5.4. Теорію та практику бібліотечної справи, бібліографії, інформаційної роботи.

5.5. Методичні матеріали з бібліографії та інформатики.

5.6. Книжковий фонд і довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.

5.7. Досвід вітчизняної та світової науки в галузі бібліотекознавства, бібліографії та інформаційної роботи.

5.8. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології, відповідні прикладні програмні засоби.

5.9. Правила і норми охорони праці та пожежної безпеки.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

До завідувача бібліотеки висуваються такі кваліфікаційні вимоги: повна вища (бібліотечна або педагогічна) освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); післядипломна освіта в галузі управління; стаж бібліотечної роботи для магістра — не менше 1 року, спеціаліста — не менше З років.

7. ВЗАЄМklОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

Для виконання обов'язків та реалізації своїх прав завідувач бібліотеки взаємодіє (контактує) з:

7.1. Педагогічними працівниками закладу з питань ___________

7.2. Керівниками гуртків у закладі з питань _________________

7.3. Користувачами бібліотеки з питань ____________________

7.4. Іншими працівниками закладу з питань ________________

7.5. Працівниками інших бібліотек з питань _________________

7.6. Представниками громадських організацій, творчих спілок, інших підприємств, установ, організацій, що мають стосунок до діяльності бібліотеки з питань _____________


Заступник керівника закладу:
«___» ________ р.

_________________
(підпис)

_________________(ініціали, прізвище)

З інструкцією ознайомлений:
«___» ________ р.

_________________
(підпис)

_________________(ініціали, прізвище)


За матеріалами: ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 1-2 січень-лютий, 2013]

Категорія: Обов'язки вчителів | Додав: Nicolaj | Теги: інспекція, бібліотека
Переглядів: 1410 | Завантажень: 100 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018