Вівторок, 20.02.2018, 21:01
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Уроки » укрмова та л-ра

Календ. плани з укрмови та літератури (5 кл.)
[ Викачати з сервера (244.5Kb) ] 11.09.2015, 15:37

Тематично-поурочне календарне планування
з української мови та літератури (5 кл.)
2015-2016 навчальний рік

Учитель: Мокляк Т. М.

Українська мова (3,5 год.)

Тема Дата Примітка
1 Вступ..Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України    
2 РМ Загальне уявлення про мовлення як діяльність. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне аудіювання    
  Повторення вивченого в початкових класах    
3 Частини мови; основні способи їх розпізнавання. Іменник. Уживання однієї частини мови в значенні іншої. Написання іменників із великої літери й у лапках    
4 Прикметник    
5 Числівник    
6 Займенник    
7 РМ Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Навчальне читання мовчки    
8 Дієслово. Не з діє¬словами.
Правопис -шся, -ться у кінці дієслів
   
9 РМ Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв'язність тексту. Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Простий план готового тексту    
10 РМ Усний твір-опис предмета в художньому стилі    
11 Прислівник. Правопис вивчених прислівників    
12 Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник    
13 Частки не, ні    
14 Апостроф. М’який знак    
15 КР №1. Повторення вивченого в початкових класах. Тести    
  Відомості з синтаксису й пунктуації    
16 Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні    
17 РМ Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично)    
18-19 Речення, його граматична основа (підмет і присудок)    
20 Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)    
21 РМ Розмовний, науковий і художній стилі мовлення, сфера їх використання. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища). Особливості будови розповіді, опису предмета і тварини, елементарного роздуму. Жанри мовлення: оповідання, відгук, лист, особливості їх будови. Навчальне читання мовчки    
22 Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні; за емоційним забарвленням: окличні і неокличні (повторення). Окличні речення (повторення).
Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)
   
23 РМ Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини    
25 Другорядні члени речення: додаток    
26 Другорядні члени речення: означення    
27 РМ Усний докладний переказ тексту наукового стилю    
28 Другорядні члени речення: обставини    
29 Другорядні члени речення    
30 КР № 2. Відомості з синтаксису і пунктуації. Тести    
31-32 Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами    
33-34 Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами    
35 Тренувальні вправи    
36-37 Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні    
38-39 Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично) Виділення вставних слів на письмі комами    
40-41 РМ Контрольний переказ тексту розповідного характеру    
42-43 Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Аналіз контрольного переказу    
44-45 Кома між частинами складного речення, з’єднаних безсполучниковим і сполучниковим зв’язком    
46-47-48 Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою    
49-50 Діалог. Тире при діалозі    
51 КР № 3. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами. Пряма мова, діалог. Тести    
  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія    
52 Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки. Орфоепічний словник і словник наголосів. Правопис. Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення    
53-54 Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі (повторення); вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г    
55-56 Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ (повторення)    
57 Тренувальні вправи. Тренувальний диктант    
58 РМ Лист рідним, друзям. Ділові папери. Адреса. Оформлення конверта    
59 Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично)    
60 Аналіз контрольного диктанту. Орфограма (практично). Основні правила переносу    
61 Контрольний диктант    
62-63 Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом    
64 Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та (о) перед складом із наголошеним (у) у коренях слів    
65 РМ Контрольне читання мовчки    
66 КР № 4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. (І част.) Тести    
67 РМ Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру, діалог-розпитування)    
68 РМ Виразне читання вголос художніх, науково-популярних текстів різних типів мовлення    
69 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків    
70 Спрощення в групах приголосних    
71 Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично)    
72 РМ Усний твір-опис тварини в художньому стилі (за картиною)    
73 РМ Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі    
74 Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]; [о], [е] з [і]; [е] – [о] після [ж], [ч], [ш]; [и], [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів    
75 Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′]    
76 Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності)    
77 Фонетична транскрипція (повторення). Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре- , при-, прі-    
78 Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю , я. Правила вживання м’якого знака (повторення й поглиблення)    
79 РМ Усний докладний переказ тексту з елементами роз¬думу    
80-81 Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом    
82 Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків    
83-84 Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис м’якого знака й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах    
85 КР № 5. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. (ІІ част.) Тести    
  Лексикологія    
86 Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення)    
87-88 Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично)    
89-90 РМ Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета    
91 Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова. Тлумачний словник    
92 Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми (повторення й поглиблення)    
93 Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми (повторення й поглиблення)    
94 Пароніми (практично)    
95 Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів, паронімів.    
96 РМ Усний твір-оповідання про випадок із життя    
97 РМ Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі    
98 Словник іншомовних слів    
99 КР № 6. Лексикологія. Тести    
  Будова слова. Орфографія    
100-101 Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей). Незмінні й змінні слова    
102-103 РМ Контрольний твір з елементами опису предмета в художньому стилі    
104-105 Спільнокореневі слова й форми слова    
106-107-108 Правопис значущих частинах слова (повторення). Навчальне аудіювання    
109 Тренувальні вправи. Тренувальний диктант    
110 КР № 7. Будова слова. Орфографія. Тести    
  Повторення й узагальнення в кінці року    
111-112 Синтаксис і пунктуація    
113 Контрольний диктант    
114 Лексикологія. Навчальне аудіювання    
115 РМ Контрольне аудіювання    
116 Будова слова й орфографія    
117 РМ Відповідь на уроках української мови та інших предметів (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі. Відгук про висловлювання товариша    
118 Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія    
119 КР № 8. Повторення й узагальнення в кінці року. Тести    
120 Аналіз контрольного диктанту та контрольної роботи    
121-122 Повторення вивченого за рік    

Українська література. (2 год.)

Тема Дата Прим.
1 Вступ. Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва    
  Світ фантазії та мудрості    
2 Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Міфи і легенди давніх українців
Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Добро і зло, їхня роль у житті. Легенди: «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?», «Берегиня» (за С.Плачиндою)
   
3 Легенди: «Дажбог», «Неопалима купина» (за Є.Шморгуном)    
4 Легенди: «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі»    
5 Народні перекази: «Прийом у запорожців». Лицарство та відвага запорозьких козаків. ТЛ: міф, фольклор, легенда, переказ    
6 ЛРК    
7 Народні казки. «Про правду і кривду». Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, чарівні (героїко-фантастичні). Народне уявлення про добро і зло в казці    
8 Народна казка «Мудра дівчина». Побудова казка, її яскравий національний колорит    
9 Народна казка «Ох». Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках    
10 Народна казка «Летючий корабель»
ТЛ: народна казка, тема, гіпербола
   
11 УРМ Складання казки (за алгоритмом)    
12 КР № 1. Світ фантазії та мудрості (І част.). Тести    
13 Літературні казки. Іван Франко. «Фарбований Лис» Дитинство письменника. І.Франко — казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»)    
14 Іван Франко. «Фарбований Лис». Зміст казки, головні персонажі, другорядні    
15 Образ Лиса, риси його характеру. Особливості літературної казки, її відмінність від народної.
ТЛ: літературна казка, мова автора і мова персонажів, прозова мова
   
16 РМ Написання фанфіка за казкою І.Франка «Фарбований Лис»    
17 ПЧ І.Франко «Коли ще звірі говорили»    
18 Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка» Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору.    
19 Добро і зло в цих казках. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казок.
ТЛ: портрет
   
20 Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Цікава сторінка з життя митця. Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична).    
21 Казкова історія і сучасне життя.
ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм), порівняння, епітети (повторення).
   
22 ВЧ уривків із казки В.Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон»    
23 Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Повість-казка сучасної дитячої письменниці    
24 Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети    
25 Елементи незвичайного в повісті    
26 Символіка країни Недоладії та її мешканців    
27-28 Із народної мудрості. Загадки. Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин)
ТЛ: загадка
   
29-30 Прислів’я та приказки Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.
ТЛ: прислів’я, приказка
  Напам’ять: кілька загадок, прислів’їв і приказок (на вибір)
31 Леонід Глібов. «Химерний, маленький…», «Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?» Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. Життєствердний пафос віршів Л.Глібова. Особливості його поетичної мови.
ТЛ: акровірш (повторення).
   
32 КР № 2. Світ фантазії та мудрості (ІІ част.) Тести    
33 ПЧ В.Королів-Старий «Потерчата»    
34 ЛРК    
  Історичне минуле нашого народу    
35-36-37 Літописні оповіді: «Три брати — Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками…», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам» (подавати на основі «Повісті минулих літ» у переказі В. Близнеця). «Повість временних літ» — найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.
ТЛ: літопис.
   
38-39 Олександр Олесь. «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород», «Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна»), Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Київської Русі, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.    
40-41 Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка». Драматичний твір на тему народної казки.
ТЛ: драматичний твір і його побудова
   
42-43 Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість сучасної письменниці. Фантастичне і реальне в ній.    
44 Важливість знань про історичне минуле нашого народу в житті людини. Твір про справжні життєві цінності    
45 Стосунки між дорослими й дітьми
ТЛ: епічний твір
   
46 КР № 3. Історичне минуле нашого народу. Тести    
  Рідна Україна. Світ природи    
47-48 Степан Васильченко. «В бур’янах» Україна часів Т.Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті Степана Васильченка).   Напам.
«Садок вишневий коло хати»
49 Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…» Картини довколишнього світу, природи в поезіях Тараса Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.
ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.
  Напам. «За сонцем хмаронька пливе»
50 УРМ Усний переказ уривків повісті С.Васильченка «В бур’нах»    
51 Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…» Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П.Тичини.
ТЛ: метафора.
  Напам. 1 вірш (на вибір)
52-53 Євген Гуцало. «Лось» Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла — наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.
ТЛ: оповідання.
   
54 ПЧ Є.Гуцало «Сім'я дикої качки»    
55 Максим Рильський. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»), Основні відомості про поета. Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови.   Напам’ять 1 вірш (на вибір)
56 Максим Рильський «Осінь-маляр із палітрою пишною…». Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям.    
57 ВЧ Урок-конкурс на кращого декламатора поезій    
58 ЛРК Поезії Б.Олійника    
59 КР № 4. Рідна Україна. Світ природи (І част.) Тести    
60 Григір Тютюнник. «Дивак». Коротко про письменника. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів — природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.   Напам. прозовий уривок (50 - 60 слів)
61 Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.    
62-63 Микола Вінграновський. «Сіроманець». Захоплююча й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи.    
64 Гуманізм повісті    
65 Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції    
66 РМ Складання фанфіка за змістом повісті М.Вінграновського «Сіроманець»    
67 КР № 5. Рідна Україна. Світ природи (ІІ част.)    
68 ЛРК    
69 ПЧ Г.Пагутяк «Лялечка і Мацько»    
70 Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчались упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення   Завдання на літо

Категорія: укрмова та л-ра | Додав: Nicolaj
Переглядів: 671 | Завантажень: 18 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018