Субота, 26.05.2018, 17:22
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Уроки » укрмова та л-ра

Нормативно-стильові основи спілкування
[ Викачати з сервера (37.3Kb) ] 12.07.2017, 17:47
ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ
ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Автор: Оксана ТАРАН

1. Такі ознаки, як нормативність, розгалужена система стилів, багатофункційність, наявність усної та писемної форм, характерні для

А національної (загальнонародної) мови

Б літературної мови

В діалектної мови

2. Національна мова існує у

А вищій формі (літературній) та нижчих формах (територіальних і соціальних діалектах)

Б літературній формі

В територіальних і соціальних діалектах

3. Державна мова — це

А визнана основним законом країни мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та у сфері діловодства, вона задовольняє потреби суспільства в офіційному спілкуванні та є одним із символів державного й національно-культурного суверенітету

Б мова, яка регулює ділові стосунки в державно-правовій та виробничо-професійній сферах життя

В мова ділових паперів, судочинства, міжнародних договорів і угод, освіти, засобів масової інформації

4. В Україні державність української мови закріплена

А «Декларацією про державний суверенітет України»

Б Конституцією України

В Законом України «Про мови»

5. Форма сучасної української літературної мови, специфіку якої зумовлюють особливості спілкування у виробничо-професійній сфері, називається

А діловою мовою

Б мовою професійного спілкування

В професійним жаргоном

6. Володіння мовою професійного спілкування — це

А знання власне мови професійного спілкування, тобто, крім норм сучасної української літературної мови, це ще знання спеціальної термінології, особливостей побудови синтаксичних конструкцій, тексту тощо

Б уміння використовувати знання мови на практиці, доречно поєднувати вербальні іі невербальні засоби спілкування відповідно до ситуації й мети комунікації

В знання мови професійного спілкування та вміння використовувати її на практиці

7. Мовна норма — це

А форма існування мови

Б сукупність усіх слів, граматичних форм, особливостей вимови всіх людей

В сукупність історично усталених, загальноприйнятих правил, які закріплені в процесі суспільної комунікації

8. Правильну розстановку розділових знаків регулюють норми

А пунктуаційні

Б синтаксичні

В граматичні

9. Уживання мовних засобів відповідно до їхнього стилістичного забарвлення й стилю мовлення регулюють норми

А граматичні

Б стилістичні

В лексичні

10. Усі словосполучення наведено без порушення лексичних норм у рядку

А відрахування з університету, виключне право, винятковий випадок

Б виключний випадок, виняткові умови, виключений комп’ютер

В вимкнений комп’ютер, виключні умови, винятковий випадок

11. Усі наведені словосполучення є нормативними в рядку

А перебувати на обліку, частна власність, забезпечити безпеку

Б бути па обліку, негативно відноситися, приватна власність

В перебувати на обліку, негативно ставитися, гарантувати безпеку

12. Усі словосполучення наведено без порушення граматичних норм у рядку

А у тисячу дев’ятсот дев’яностому році, згідно розпорядження, двоє окулярів

Б згідно з розпорядженням, о п’ятій годині ранку, трирічна перерва

В трьохрічна перерва, в п'ять годин ранку, відповідно розпорядження

13. Усі словосполучення наведено без порушення граматичної норми в поєднанні іменника з числівником у рядку

А два фахівці, чотири практичних психологи, півтора метра

Б два фахівця, три практичних психолога, півтори години

В сьома година, дві третини розчина, три менеджера

14. Заклад, де здобувають вищу освіту, — навчальний чи учбовий? Нормативним в українській літературній мові є

А навчальний

Б учбовий

В обидва прикметники

15. Усі слова наведено без порушення орфографічної норми правопису прислівників у рядку

А по своєму, нажаль, без сумніву, віч-на-віч

Б десь інде, вчетверо, дарма-що, раз-у-раз

В по суті, сяк-так, навздогін, день у день

16. Усі слова наведено без порушення орфографічної норми правопису прийменників у рядку

А з проміж, підчас, в наслідок, під кінець

Б з-понад, щодо, внаслідок, навпроти

В зпонад, зпосеред, у-разі, на прикінці

17. Усі складні слова написано правильно в рядку

А висококваліфікований, компакт-диск, військкомат

Б взаємостосунки, місце знаходження, високо кваліфікований

В компакт диск, місцезнаходження, військомат

18. Префікси написано правильно в усіх словах у рядку

А зкріпити, зціпити, пречетність, призвисько

Б преблизний, міжкафедральний, неспроможний, безпосередній

В причетність, прізвище, схарактеризувати, розформувати

19. Усі слова наведено без порушення орфографічної норми правопису суфіксів у рядку

А ірпіньський, денний, данний, натхнений

Б роз’єднання, законний, уманський, даний

В Ігорев, законний, священний, крашчий

20. М’який знак і апостроф ужито правильно в усіх словах рядка

А волинський, пан-європейський, пів’Європи, без’іменний

Б тьм’яний, торф’яний, лльється, бриньчати

В кур’єр, різьбяр, без’язикий, тьмяний

21. Від іменників студент, тиждень, якість правильно утворено прикметники в рядку

А студентський, тижневий, якісний

Б студенський, тижневий, якісний

В студентський, тиждневий, якістний

22. Географічні назви Київ, Харків, Сочі в родовому відмінку слід писати

А Києва, Кривого Рогу, Сочі

Б Києва, Кривого Рога, Сочі

В Київа, Кривого Рогу, Сочей

23. Усі слова записано без порушення акцентуаційної норми у рядку

А випа́док, но́вий, о́знака, у́спіх

Б ви́падок, нови́й, чотирна́дцять, озна́ка

В чоти́рнадцять, успі́х, ко́трий, стари́й

24. Правильність, точність, логічність, виразність, чистота, естетичність є ознаками

А культури мовлення

Б літературної вимови

В усного мовлення

25. Увідповідніть назви словників з типами їх.

А Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / [уклад. і голов, ред. В.Т.Бусел]. — К, 2003.

Б Російсько-український словник (сфера ділового спілкування) / [за заг. ред. О.О.Тараненка]. — К, 1999.

В Українська мова: Енциклопедія. — К„ 2000.

Г Івкін В.М. Англо-український міні-словник психологічних термінів: Організаційна та економічна психологія / В.М.Івкін. — К., 2004.

1 лінгвістичний, перекладний, спеціальний

2 енциклопедичний, спеціальний

3 лінгвістичний, перекладний, загального типу

4 лінгвістичний, одномовний, загального типу

5 нелінгвістичний, перекладний

26. Мовленнєвий етикет — це

А правила мовленнєвої поведінки на роботі

Б національно специфічна система ритуалів і відповідних словесних формул

В правила поведінки людей у суспільстві

27. Правильним варіантом етикетної мовної формули вибачення є

А вибачте мене

Б вибачте мені

В вибачаюся

28. Усі названі підстилі становлять офіційно-діловий стиль у рядку

А адміністративно-канцелярський, виробничо-технічний, інформаційний

Б законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський

В законодавчий, науково-популярний, агітаційний

29. Офіційно-діловий стиль представлений у таких жанрах

А постанова, наукова стаття, наказ

Б анотація, лекція, угода

В автобіографія, меморандум, протокол

30. Дипломатичний підстиль офіційно-ділового стилю втілюють документи

А заява, витяг з протоколу, контракт

Б нота, меморандум, комюніке

В указ, закон, постанова

31. Законодавчий (юридичний) підстиль офіційно-ділового стилю обслуговує такі сфери

А судочинство, дізнання, арбітраж

Б професійно-виробничу

В міждержавних контактів

32. Науковий стиль обслуговує сферу

А міждержавних контактів

Б масової комунікації

В науки

33. Усі функційні стилі української мови названо в рядку

А науково-популярний, дипломатичний, законодавчий, адміністративно-канцелярський, розмовний, конфесійний

Б науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, конфесійний, розмовний

В художній, розмовний, науково-популярний, науково-навчальний, адміністративно-канцелярський, епістолярний

34. Загальні ознаки художнього стилю зазначено в рядку

А невимушеність, непідготовленість мовлення, емоційність, невербальні засоби комунікації

Б образність, урочистість, старослов’янська лексика, логізація у викладі

В образність, емоційність, поєднання елементів усіх функційних стилів, індивідуальне образне слововживання

35. У молитвах, казаннях, проповідях реалізовано стиль

А конфесійний

Б розмовний

В художній

36. Порушення мовних норм допускає стиль

А конфесійний

Б публіцистичний

В розмовний

37. Сукупність мовних засобів, вибір яких зумовлений змістом, метою і характером висловлювання, називається

А мовною нормою

Б мовним стилем

В жанром

38. Визначте стиль поданого уривка.

Одним із найзначиміших способів вторинної номінації та збагачення медичних термінів є асоціативний принцип. З усіх видів асоціацій у медичній термінології найчастіше творяться найменування за допомогою асоціативності за подібністю (Л.Полюга).

А публіцистичний

Б науковий

В офіційно-діловий

39. Визначте стиль і підстиль поданого тексту.

Нагадуємо Вам, що згідно з договором від 27.01.2017 № 3/16 Ви повинні завершити розробку проекту до 08.11.2017 р. Просимо Вас повідомити про стан роботи.

А публіцистичний, підстиль засобів масової інформації

Б офіційно-діловий, законодавчий (юридичний)

В офіційно-діловий, адміністративно-канцелярський

40. Визначте стиль і підстиль поданого висловлювання.

Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а гак само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, незаконне тиражування та розповсюдження їх на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації або інше зумисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, — караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами терміном до двох років.

А публіцистичний, підстиль засобів масової інформації

Б офіційно-діловий, законодавчий (юридичний)

В офіційно-діловий, адміністративно-канцелярський

В і д п о в і д і

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Б А А Б Б В В А Б А В Б А А В Б А В Б В

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
А А Б А 1-Г,
2-В,
3-Б,
4-А
Б Б Б В Б А В Б В А В Б Б В Б

Категорія: укрмова та л-ра | Додав: Nicolaj
Переглядів: 170 | Завантажень: 4 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018