Середа, 23.05.2018, 20:41
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Дидактична гра з правознавства

[ Скачати з сервера ]


ДИДАКТИЧНА ГРА З ПРАВОЗНАВСТВА

В.МИХАЛЬЧУК, учитель пра­вознавства, заступник дирек­тора СЗШ № 26 м. Луцька

Сучасні методики викладан­ня навчальних дисциплін у за­гальноосвітній школі велику ува­гу приділяють шляхам активі­зації процесу навчальної діяль­ності.

Велика роль у цьому процесі відводиться іграм та ігровим елементам. Адже це можливість у завуальованій формі перевіри­ти ґрунтовність, оперативність та усвідомленість здобутих знань. Мета гри — забезпечен­ня переходу від пізнавальної мо­тивації до професійного зв'яз­ку з появою потреби у знаннях та їх практичному застосуванні в умовах навчального процесу. У грі використовуються прийо­ми, що «розкріпачують» учнів. Багато ігор передбачають умін­ня викладати свої думки у зв'язній і зрозумілій формі, з використанням відповідної тер­мінології.

Сьогодні особливу увагу вчи­телів привертають ігри, створені на основі популярних розва­жальних телепередач. Для цього є кілька причин: по-перше, пра­вила цих ігор добре знайомі шко­лярам, по-друге, кожному учневі хочеться побути «зіркою екрану», що надає змаганню темпу і ди­намічності, по-третє, сама струк­тура ігор робить їх універсаль­ними, такими, які легко засто­сувати у вивченні будь-якого навчального предмета. Не є ви­нятком і правознавство. Саме ігрова форма допомагає учням 9-х класів набагато грунтовніше і з більшою зацікавленістю оп­рацювати навчальний матеріал. У цьому неодноразово можна було переконатися під час пра­вового брейн-рингу «Хто хоче стати магістром права?» за мо­тивами популярної розважальної гри «Перший мільйон».

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

За 2-3 уроки до проведення гри класу повідомляється її тема, обсяг матеріалу, який необхідно повторити, пропонується пе­релік довідкової літератури. Ко­жен учень повинен підготувати чотири картки з буквами «А», «Б», «В», «Г». З числа учнів ви­бираються 2-3 помічники веду­чого, в ролі якого може висту­пати як учитель, так і хтось із дев'ятикласників. Клас поперед­ньо поділяється на 4-5 груп для проведення відбіркових турів.

ПРАВИЛА ГРИ

Ведучий розпочинає гру. У вступі пояснюється мотивація ігрової навчальної діяльності та ще раз нагадуються основні пра­вила, наведені нижче.

1. Гра складається з двох турів — відбіркового та основ­ного. У відбірковому турі на запитання ведучого школярі відповідають у групах (групо­ва форма). На попередньо підготовлених аркушах із запи­таннями, які роздають по­мічники, група проставляє бук­ви в тій послідовності, яку вва­жає правильною. Команда, яка раніше від інших дасть пра­вильну відповідь, продовжить гру в основному турі. Зі свого складу вона вибирає учня, який відповідатиме на питання веду­чого. Під час вибору слід ура­хувати два основних критерії: бажання школяра презентувати свою команду і високий рівень його знань. У випадку, коли вибір команди падає на кількох учнів водночас, право остаточ­ного рішення залишається за ведучим.

2. В основному турі гравцеві потрібно відповісти на 10 запи­тань (питання охоплює основні поняття права, терміни тощо). Якщо учень правильно відповів на п'ять запитань, він отримує перше «неспалиме» звання — ба­калавр права. Правильні відповіді на наступні п'ять запитань при­носять гравцеві звання магістр права з врученням медалі або диплому (за рейтинговим оці­нюванням — 12 балів).

3. У кожного гравця є три підказки: «50 х 50» (з чотирьох можливих варіантів залишаєть­ся два); «допомога залу» (у разі використання цієї підказки учні піднімають табличку з тією бук­вою, що, на їхній погляд, відпо­відає правильній відповіді; по­мічники підраховують кількісне співвідношення букв і оголошу­ють результат; учитель може за­охотити найбільш активного учня із залу).

4. Хронометраж гри може ко­ливатися від 40 (три відбіркових і три основних тури) до 80 хви­лин (шість відбіркових і шість основних турів).

5. На завершення гри підби­вають підсумки, нагороджують переможців. Можливе також на­городження найактивнішої ко­манди.

ПИТАННЯ ВІДБІРКОВОГО ТУРУ

(з розрахунку 40 хв)

1. Розташуйте ці закони і правові акти в порядку зростан­ня їх юридичної сили:

А — Постанова Верховної Ради;

Б — Постанова Кабінету Міністрів;

В — Конституція України;

Г Указ Президента Ук­раїни.

2. Розташуйте пам'ятки пра­вової культури України у поряд­ку їх прийняття:

А — універсали Центральної Ради;

Б — «Березневі статті»;

В — «Руська Правда»;

Г Конституція Пилипа Орлика.

3. Розташуйте адміністра­тивні стягнення за ступенем їх зростання:

А — виправні роботи;

Б — попередження;

В — адміністративний арешт;

Г — штраф.

ПИТАННЯ ОСНОВНОГО ТУРУ

І етап

1. Що означає вислів «кори­дори влади»?

А — коридор у Верховній Раді;

Б — сферу державного управ­ління;

В — дороговкази у Кабінеті Міністрів;

Г — взаємні обов'язки гро­мадянина й держави.

2. Що таке референдум?

А — рішення, яке приймає Президент;

Б — вибори;

В — всенародне голосування з важливого питання;

Г — обговорення закону у Верховній Раді.

3. Хто із знаменитих мисли­телів стверджував, що «головний і найбільш історичний зміст пра­ва складає свобода»?

А — Б.Кістяківський;

Б — Макіавеллі;

В — Ф. Бекон;

Г — М.Вебер.

4. Який правовий акт регулює сімейні відносини?

А — Цивільний кодекс Ук­раїни;

Б — Кримінальний кодекс України;

В — Кодекс законів про пра­цю;

Г — Кодекс законів про шлюб та сім'ю.

5. Що з переліченого відно­ситься де злочинів проти волі, честі й гідності особи?

А — завдання шкоди здоро­в'ю;

Б — викрадення людини;

В — порушення недоторкан­ності житла;

Г—крадіжка.

6. Що таке громадянство?

А — внутрішнє поєднання в людині громадянина і особис­тості;

Б — набуття людиною прав і обов'язків;

В — правовий зв'язок особи з конкретною державою;

Г — «право крові й право Грунту».

7. Який орган є вищим судовим органом з економічних спорів?

А — Конституційний суд;

Б — Верховний Суд;

В — Прокуратура;

Г — Господарський суд.

9. Що таке декларація?

А — заява, яку подають у податкову інспекцію;

Б — заповнення якоїсь ан­кети;

В — виступ на сцені;

Г зошит для запису при­бутків.

9. Які соціальні норми існують за способами встановлення

А — культурні норми;

Б — естетичні норми;

В — політичні норми;

Г — релігійні норми.

10. Хто автор висловлюван­ня: "Рівність нрав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони всім надані»?

А — Сенека;

Б - І.Кант;

В — Цицерон;

Г — Гельвецій.

II етап

І. Що означає вислів "вовчий білет»?

А — право на відстріл вовків;

Б — вид проїзного квитка;

В — позбавлення людини всіх прав;

Г — арешт людини.

2. Безоплатне вилучення ма­теріальних цінностей за рішен­ням суду — це

А — кара;

Б — амністія;

В — експропріація;

Г — конфіскація.

3. Хто автор висловлювання: "Не може бути іншого справжнього законодавця, окрім народу»?

А - Д.Дідро;

Б - Ж.Ж.Руссо;

В — Вольтер;

Г — Г.Сковорода.

4. Що таке електорат

А — колективне господар­ство;

Б — окремий виборець;

В — сукупність виборців;

Г — бюлетень для голосуван­ня.

5. Громадянство України втрачається:

А—у випадку тимчасового виїзду за кордон;

Б—у разі добровільного на­буття громадянства іншої дер­жави;

В—у випадку працевлаш­тування в іншій державі;

Г — у разі одруження з іно­земцем.

б. Поет іронічно відгукнувся про вождя і за це був заарешто­ваний, а потім розстріляний. Як називається режим, за якого це могло статися?

А — авторитаризм;

Б — республіка;

В — демократія;

Г — тоталітаризм.

7. Хто з нижчеперелічених осіб є представником законодав­чої влади?

А — міліціонер;

Б — міський голова;

В — парламентар;

Г — священик.

8. Розірвання трудового дого­вору з ініціативи власника мож­ливе у  випадку:

А — вступу працівника до вищого навчального закладу;

Б — поновлення на посаді працівника, який раніше вико­нував цю роботу;

В — встановлення праців­нику інвалідності;

Г — проходження строкової військової служби.

9. Хто підписує й офіційно оприлюднює закони?

А — Кабінет Міністрів;

Б — Верховна Рада;

В — Президент;

Г — Конституційний суд.

10. Важливий документ про права і обовязки людини, прийнятий у 1949 р., це:

А — Конституція України;

Б — Поправки до Консти­туції США;

В — Загальна декларація прав людини;

Г — Міжнародний пакт про громадянські та політичні права.

ІІІ етап

1. Що таке "золоте правило”?

А правило, викарбуване на золотій табличці;

Б — найкраща у всіх випад­ках форма поведінки;

В правила продажу зо­лота;

Г — вишукані норми пове­дінки.

2. Принцип, згідно з яким лю­дина вважається невинною до винесення вироку судом:

А — презумпція невинності;

Б — анархія;

В — антиутопія;

Г — менталітет.

3. Хто автор вислову: «Кож­ний, хто ходить но землі, має свої обов'язки в житті»?

А — Конфуцій;

Б — Е.Хемінгуей;

В - І.Кант;

Г — Арістотель.

4. Який політичний режим веде до втілення в життя «ви­мог твердої руки»?

А — тоталітаризм;

Б — республіка;

В — монархія;

Г — демократія.

5. Кому належить висловлю­вання: "Я ніколи не погоджуся з вашими переконаннями, але віддам життя за те, щоб ви могли їх вільно висловлювати»?

А — К.Маркс;

Б — Вольтер;

В — Платон;

Г — М.Робесп'єр.

6. Учений, спеціаліст з пи­тань політики:

А — соціолог;

Б — філософ;

В — юрист;

Г — політолог.

7. Що з переліченого є право­вою дією, яка звільняє від пока­рання?

А — важка хвороба;

Б — дієве каяття;

В — відшкодування завданих збитків;

Г — виїзд за кордон.

8. Надання будь-яких переваг, часткове звільнення від обов'язків —це:

А — пільга;

Б — пеня;

В — шахрайство;

Г — податок.

9. Хто такий дисидент?

А — громадянин, що дістав дозвіл на право перевірки фінан­сової діяльності підприємства;

Б — інакодумець;

В — представник виконавчої влади;

Г — чин, який надається спеціалістам в адміністративних структурах.

10. Яка із цих дій може бути віднесена до адміністративних проступків?

А — неповага до суду;

Б — дезертирство;

В — порушення правил екс­плуатації ЕОМ;

Г — безквитковий проїзд.

 

Категорія: Мої статті | Додав: Nicolaj (26.02.2011)
Переглядів: 3352 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018